Portalo svečias

Algimantas Šimaitis

Algimantas Šimaitis

Lapkričio 18 d. 13 val. portalo svečias – Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimantas Šimaitis. Portalo svečias atsakys į klausimus apie globalų švietimą Lietuvoje. Užduokite klausimą!

Buržuazinis nacionalistas
2016-11-18 12:01
Klausimas:
Paneikite teiginį, kad laikas kurti apsaugos nuo globalaus švietimo mechanizmą. Globalizmas- akivaizdus blogis, vedantis į nutautinimą ir asimiliaciją.
Motyvacija
2016-11-18 10:46
Klausimas:
Kaip numatyta ugdyti pedagogų kompetencijas globalaus švietimo tema? Kokios motyvacijos kėlimo priemonės numatytos žmonėms, kurie jos nejaučia net dirbdami tiesioginį darbą?
Roma
2016-11-18 10:43
Klausimas:
Jokia paslaptis, kad ir ugdymo specialistai viena didžiausių kliūčių globaliam švietimui įvardija gają Lietuvoje problemą – stereotipinį mąstymą ir vertinimą. Švietimo programų galima prisikurti kiek tik norisi, bet kaip keisite mentalitetą, kas numatyta šiuo klausimu?
Senovė
2016-11-18 10:38
Klausimas:
Globalus švietimas - žingsnis į ateitį, bet ar jis įmanomas (ir kokiu būdu), kai absoliuti dauguma Lietuvos ugdymo įstaigų paramstytos senosios santvarkos - puikias Suomijos ar kt. švietimo idėjas palaikant tik popieriuose?
Johanna
2016-11-18 10:34
Klausimas:
Kalbate apie globalų švietimą. Kaip regite jo įgyvendinimą neišsprendus elementaraus Lietuvos švietimo sistemos problemų, nuvertinto mokytojo statuso, nužeminto aukštojo mokslo? Kodėl reiktų rūpintis pasaulio bėdomis, kai jos užgriūna kiekvieną rytą peržengus ugdymo įstaigos slenkstį?
Nelaimingi vaikai
2016-11-18 10:29
Klausimas:
UNICEF tyrimas parodė, kad lietuviai vaikai - patys nelaimingiausi Europoje. Kasmet Lietuvoje nusižudo dvi klasės vaikų. Ar nuoširdžiai manote, kad jiems gali parūpti vietoje mokyklos kobaltą kasantys bendraamžiai afrikiečiai? O mūsų vaikai ir jų problemos kažkam rūpi Lietuvoje? Juk jei rūpėtų, matyt, tyrimų rezultatai būtų kitokie.
Lietuvė
2016-11-18 10:25
Klausimas:
Globalaus švietimo idėjos iš pažiūros gražios: vaikai turėtų suprasti ir mokytis spręsti pasaulines klimato kaitos, konfliktų, skurdo problemas; jų tėvai turėtų susimąstyti, kad jų gardžią kavą kasryt keikia išnaudojamas kavos rinkėjas. Kaip padėti lietuviams žvelgti plačiau, jei jie patys jaučiasi išnaudojami savo darbdavių, engiami savo mokytojų, savoje šalyje?
Konfrontacija
2016-11-18 10:17
Klausimas:
Dabartiniai valdantieji neslepia, kad švietimą orientuos į krikščioniškas vertybes, tautinę mokyklą. Kaip įsivaizduojate globalaus švietimo diegimą tokiame kontekste?
Tautininkė
2016-11-18 10:14
Klausimas:
Kokie jūsų argumentai žmonėms, manantiems, kad globalus švietimas kelia grėsmę vietiniam, tautiniam identitetui?
Maman active
2016-11-18 10:11
Klausimas:
Kaip numatyta įtraukti globalųjį švietimą į ugdymo programas? Ir kaip esate pasirengę atremti minios tėvų ir mokytojų kritiką, pradėjus mokyklose dėstyti apie diskriminaciją, lyčių lygybę ir t.t. (t.y. mokyti „iškrypusių vertybių“)?
Eko
2016-11-18 10:06
Klausimas:
Kokiais REALIAIS, ne popieriniais būdais planuojama mokyti Lietuvos vaikus sąmoningumo ir būti jautriems Azijos šiukšlyne gyvenantiems vaikams, jei jie mokykloje (kaip ir namie) paprastai nemokomi ar mokomi tik žodžiais rūšiuoti šiukšles?
Noriu atsakymo
2016-11-18 09:32
Klausimas:
2016 m. spalio 24 d. Taline vyko globaliojo švietimo seminaras, kuriame dalyvavo Baltijos šalių atstovai. Kokie seminaro rezultatai? Gal galite paminėti estų ar latvių svarbiausius pasiekimus ar vykdomas iniciatyvas globaliojo švietimo srityje?
nesvarbu
2016-11-18 09:31
Klausimas:
Ar ŠMM planuoja vykdyti tam tikras globaliojo švietimo iniciatyvas Lietuvoje artimiausiu metu? Pvz., inicijuoti diskusijas su jaunimu mokyklose aktualiomis šiandienos pasaulio problemomis – migracijos krizės, klimato kaitos, skurdo mažinimo, visuomenių radikalėjimo, terorizmo?
Agnė
2016-11-18 09:31
Klausimas:
Kuriuos galite išskirti ŠMM prioritetus globaliojo švietimo srityje 2017 m.?
Valdas
2016-11-18 09:30
Klausimas:
Kaip ŠMM ketina prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslo Nr. 4 (kokybiškas išsilavinimas) ir uždavinio 4.7. (švietimas darniam vystymuisi) įgyvendinimo iki 2030 m.? Ar yra numatyta, kaip ir kokiu būdu sieksime šio tikslo?
Zigmas
2016-11-18 09:29
Klausimas:
Kiek Švietimo ir mokslo ministerija yra įsipareigojusi dalyvauti įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m.? Ar yra numatytų konkrečių priemonių šių tikslų įgyvendinimui?
ŠMM
2016-11-18 09:29
Klausimas:
Kaip ministerija įtraukia socialinius partnerius, ypač akademikus ir NVO, į globaliojo pilietiškumo ugdymo procesą?
Vil.
2016-11-18 09:28
Klausimas:
Ar reikia ugdyti globalųjį pilietiškumą? Jei taip, kokias priemones ministerija numato šiai sričiai? Kada jas planuoja įgyvendinti? Kiek lėšų žada tam skirti?
kaunas
2016-11-18 09:27
Klausimas:
Kokia yra jūsų, kaip ministerijos atstovo, globalaus piliečio vizija? Ar yra sąsajų tarp globalaus piliečio ir patrioto? Jei taip, kokios?
2016-11-18 09:27
Klausimas:
Ar galite suteikti daugiau informacijos apie esamą globaliojo švietimo padėtį Lietuvoje: ar globaliojo švietimo temos yra šiuo metu integruotos į vidurinio ir aukštojo mokslo programas? Kurie šiuo metu ugdymo įstaigose dėstomi dalykai yra susiję su globaliojo švietimo klausimais?
Klausimas
2016-11-18 09:25
Klausimas:
1. Globaliojo švietimo koncepcijos projektas, kurį rengė neformali darbo grupė, sudaryta iš įvairių ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, vadovaujama Švietimo ir mokslo ministerijos, buvo baigtas 2015 m. gegužę, o iki 2015 m. pabaigos buvo planuojama parengti veiksmų planą Globalios švietimo koncepcijos įgyvendinimui. Tačiau iki šiol nei koncepcija, nei veiksmų planas nėra baigti rengti ir patvirtinti. Kokios to delsimo priežastys, ir kada dokumentai bus patvirtinti?
Skaitytoja
2016-11-18 09:24
Klausimas:
Ar, jūsų nuomone, Lietuvos gyventojai pakankamai ir įvairiapusiškai išprusę?
R.
2016-11-18 09:23
Klausimas:
Man neaišku, kas yra globalus švietimas?
2016-11-15 11:19
Klausimas:
Gerb. Algimantai, mes galime kalbėti apie globalųjį, inkliuzinį švietimą, tačiau kada bus tinkamai atsigręžta į švietimo pagalbą ikimok. ugdymo įstaigose?
Motyvacija
2016-11-18 10:46
Klausimas:
Kaip numatyta ugdyti pedagogų kompetencijas globalaus švietimo tema? Kokios motyvacijos kėlimo priemonės numatytos žmonėms, kurie jos nejaučia net dirbdami tiesioginį darbą?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Mokytojų mokymai vyksta, tai viena pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sričių. Mokytojai ir mokiniai yra įtraukiami į įvairias projektines veiklas. Pavyzdžiui, lapkričio 12-20 d. Lietuvoje ir kitose Europos šalyse vyksta Globaliojo švietimo savaitė. Šių metų tema – "Veikime išvien už taikų pasaulį". Siekiant atkreipti dėmesį į vis dar pasaulyje vykstančius karinius konfliktus, prievartą ir teroristinius išpuolius, bandoma skatinti jaunąją kartą suvokti taikos išsaugojimo svarbą, siūlyti savo būdus, kaip vaikai ir jaunimas galėtų prisidėti prie taikos išsaugojimo. Mokytojai per vaikų ir jaunimo veiklą taip pat įsitraukia. Mokytojams ši veikla suteikia pranašumų vykdant jų atestaciją.
Roma
2016-11-18 10:43
Klausimas:
Jokia paslaptis, kad ir ugdymo specialistai viena didžiausių kliūčių globaliam švietimui įvardija gają Lietuvoje problemą – stereotipinį mąstymą ir vertinimą. Švietimo programų galima prisikurti kiek tik norisi, bet kaip keisite mentalitetą, kas numatyta šiuo klausimu?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Norint įveikti šią problemą, per pedagogų rengimą numatyta didinti jų kompetenciją, taip pat vykdyti specialius mokymus pedagogams, įtraukti juos į projektinę veiklą.
Senovė
2016-11-18 10:38
Klausimas:
Globalus švietimas - žingsnis į ateitį, bet ar jis įmanomas (ir kokiu būdu), kai absoliuti dauguma Lietuvos ugdymo įstaigų paramstytos senosios santvarkos - puikias Suomijos ar kt. švietimo idėjas palaikant tik popieriuose?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Suomijos pavyzdys iš tiesų siektinas ir Lietuvai. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija yra patvirtinusi Geros mokyklos koncepciją. Gera mokykla – pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi. Ši koncepcija buvo rengiama apie dešimtmetį, ieškant geriausio kelio mokyklai. Ji buvo kuriama kartus su mokytojais, mokiniais, jų tėvais. Tikimasi, kad tai bus pagrindas pereinant į geresnę švietimo kokybę, santykius bendruomenėje, šiuolaikinio mokymosi būdus.
Nelaimingi vaikai
2016-11-18 10:29
Klausimas:
UNICEF tyrimas parodė, kad lietuviai vaikai - patys nelaimingiausi Europoje. Kasmet Lietuvoje nusižudo dvi klasės vaikų. Ar nuoširdžiai manote, kad jiems gali parūpti vietoje mokyklos kobaltą kasantys bendraamžiai afrikiečiai? O mūsų vaikai ir jų problemos kažkam rūpi Lietuvoje? Juk jei rūpėtų, matyt, tyrimų rezultatai būtų kitokie.
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Kaip bebūtų keista, Lietuvos mokykloms rūpi net tolimų šalių problemos. Mokiniai įsitraukia į paramos akcijas, skirtas padėti netgi Afrikos vaikams. Renkamos ne tik finansinės aukos, bet ir siunčiami žaidimai, žaislai, knygos. Tai lietuviams įdomi, nepažinta veikla. Kalbant apie smurtą, patyčias, savižudybes, valstybinė 2013-2022 m. švietimo strategija numato prevencinių programų diegimą ir veiklas, sprendžiant šiuos skaudulius.
Tautininkė
2016-11-18 10:14
Klausimas:
Kokie jūsų argumentai žmonėms, manantiems, kad globalus švietimas kelia grėsmę vietiniam, tautiniam identitetui?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Globalus švietimas nėra globalizacijos skatinimas, jo tikslas – ugdyti globaliojo pilietiškumo kompetencijas, kurios yra neatsiejama Lietuvos piliečio tapatybės dalis.
Eko
2016-11-18 10:06
Klausimas:
Kokiais REALIAIS, ne popieriniais būdais planuojama mokyti Lietuvos vaikus sąmoningumo ir būti jautriems Azijos šiukšlyne gyvenantiems vaikams, jei jie mokykloje (kaip ir namie) paprastai nemokomi ar mokomi tik žodžiais rūšiuoti šiukšles?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Tokią švietėjišką veiklą vykdo ne tik mokykla ar Švietimo ir mokslo ministerija, bet ir kitos institucijos: Aplinkos, Vidaus reikalų ministerijos, vietos bendruomenės. Vaikai mokomi ne tik per formalų, bet ir neformalųjį švietimą. Pavyzdžiui, vaikams rodomi aplinkosauginiai filmai, ir pagal jų reakcijas pastebime, jog lietuviams rūpi jų bendraamžiams kylantys iššūkiai kitose šalyse.
Noriu atsakymo
2016-11-18 09:32
Klausimas:
2016 m. spalio 24 d. Taline vyko globaliojo švietimo seminaras, kuriame dalyvavo Baltijos šalių atstovai. Kokie seminaro rezultatai? Gal galite paminėti estų ar latvių svarbiausius pasiekimus ar vykdomas iniciatyvas globaliojo švietimo srityje?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Estijoje ir Latvijoje globaliojo švietimo veiklą vykdo nevyriausybinės organizacijos, bendradarbiaudamos su švietimo institucijomis, savo šalių Užsienio reikalų ministerijomis. Baltijos šalys numato dalintis gerąja patirtimi, organizuojant ir bendrus renginius. 2017 m. toks regioninis seminaras numatytas Vilniuje.
nesvarbu
2016-11-18 09:31
Klausimas:
Ar ŠMM planuoja vykdyti tam tikras globaliojo švietimo iniciatyvas Lietuvoje artimiausiu metu? Pvz., inicijuoti diskusijas su jaunimu mokyklose aktualiomis šiandienos pasaulio problemomis – migracijos krizės, klimato kaitos, skurdo mažinimo, visuomenių radikalėjimo, terorizmo?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Tai jau daroma, tačiau ateityje numatome stiprinti šią veiklą, įgyvendindami įvairius projektus, pasitelkdami žiniasklaidą, įtraukdami savanorius.
Valdas
2016-11-18 09:30
Klausimas:
Kaip ŠMM ketina prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslo Nr. 4 (kokybiškas išsilavinimas) ir uždavinio 4.7. (švietimas darniam vystymuisi) įgyvendinimo iki 2030 m.? Ar yra numatyta, kaip ir kokiu būdu sieksime šio tikslo?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Švietimo ir mokslo ministerija prisideda prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, tai daro kartu su Lietuvos atstovybe UNESCO, kitomis institucijomis.
Vil.
2016-11-18 09:28
Klausimas:
Ar reikia ugdyti globalųjį pilietiškumą? Jei taip, kokias priemones ministerija numato šiai sričiai? Kada jas planuoja įgyvendinti? Kiek lėšų žada tam skirti?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Tarptautinis ISA tyrimas, kuris bus atliktas 2018 m., numato pamatuoti globalaus pilietiškumo kompetenciją ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Todėl jau dabar pradedame rengtis šiam tyrimui. Globalus švietimas yra svarbus, nes tai darnaus vystymosi švietimo dalis.
Klausimas
2016-11-18 09:25
Klausimas:
1. Globaliojo švietimo koncepcijos projektas, kurį rengė neformali darbo grupė, sudaryta iš įvairių ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, vadovaujama Švietimo ir mokslo ministerijos, buvo baigtas 2015 m. gegužę, o iki 2015 m. pabaigos buvo planuojama parengti veiksmų planą Globalios švietimo koncepcijos įgyvendinimui. Tačiau iki šiol nei koncepcija, nei veiksmų planas nėra baigti rengti ir patvirtinti. Kokios to delsimo priežastys, ir kada dokumentai bus patvirtinti?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Globaliojo švietimo koncepcijos projektas parengtas 2015 m., tačiau Jungtinės Tautos pernai rugsėjo 25 d. priėmė Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų, kurioje iškelti nauji tikslai ir uždaviniai visuomenei. Todėl prie šios koncepcijos numatyta sugrįžti pradėjus dirbti naujai Lietuvos vyriausybei.
Skaitytoja
2016-11-18 09:24
Klausimas:
Ar, jūsų nuomone, Lietuvos gyventojai pakankamai ir įvairiapusiškai išprusę?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Tikrai nereikėtų nuvertinti Lietuvos gyventojų. Jie iš tikrųjų yra išprusę ir pagal išsilavinimo lygį užima gana aukštą vietą tarp Europos šalių. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad Lietuvos gyventojų kompetencijos yra pakankamai aukštos, tačiau tie patys tyrimai atskleidžia, kad tų kompetencijų pritaikymas gyvenime nėra pakankamai geras. Todėl mums reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į ugdymo kokybę, švietimo prieinamumą, technologinių žinių lavinimą ir pan.
R.
2016-11-18 09:23
Klausimas:
Man neaišku, kas yra globalus švietimas?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Globalusis švietimas – tai aktyvus mokymo bei mokymosi procesas, kuriuo siekiama padėti asmeniui suprasti pasauliui kylančius iššūkius, jų priežastis, suvokti savo pasirinkimų poveikį globaliems procesams, įgalinti asmenį bei visuomenę imtis veiksmų bei aktyviai bendradarbiauti kuriant teisingesnį pasaulį, grindžiamą abipuse pagarba ir supratimu.
2016-11-15 11:19
Klausimas:
Gerb. Algimantai, mes galime kalbėti apie globalųjį, inkliuzinį švietimą, tačiau kada bus tinkamai atsigręžta į švietimo pagalbą ikimok. ugdymo įstaigose?
Algimantas Šimaitis Algimantas Šimaitis
2016-11-18
Atsakymas:
Švietimo įstatyme 2003 m. patvirtintos švietimo pagalbos kryptys, kurios pirmiausia buvo sietinos su mokykla. Tačiau gyvenimas parodė, kad ne tik bendrojo ugdymo mokykloms, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms tai labai svarbu. Praėjus dešimtmečiui, atsirado socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, psichologai ir kiti specialistai, reikalingi ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Galima pagirti Kauno miesto savivaldybę, taip pat kitas savivaldybes, kurios aktyviai steigė socialinių pedagogų pareigybes vaikų darželiuose.

Pasiūlyk svečią

*Jūsų pateikti asmens duomenys bus naudojami pasiūlymo administravimo tikslais

Visas archyvas

Daugiau...