Žinomas virtuvės šefas nevengia alternatyvių skolinimosi sprendimų

 • Teksto dydis:

Du­kart ge­riau­siu Lie­tu­vos vi­rė­ju pri­pa­žin­tas vir­tu­vės še­fas Dei­vy­das Pras­pa­liaus­kas sa­ko, kad pa­lan­kios sko­li­ni­mo­si al­ter­na­ty­vos – ge­ra ga­li­my­bė pra­dė­ti ar sėk­min­gai tęs­ti jau tu­ri­mą vers­lą. Jis ką tik ati­da­rė nau­ją res­to­ra­ną.

Nau­jo vers­lo at­si­ra­di­mąlė­mė ka­ran­ti­nas

Pa­sak Dei­vy­do, UAB „Aman­dus LT“ va­do­vo, jei ne karantinas, grei­čiau­siai ne­bū­tų su­gal­vo­jęs šio nau­jo projek­to. Nuo ko­vo 15-osios griež­tai ap­ri­bo­jus mai­ti­ni­mo įstai­gų veik­lą, te­ko ieš­ko­ti  spren­di­mų, tad „Aman­dus“ resto­ra­no še­fas su sa­vo ko­man­da tuo lai­ko­tar­piu ne­sė­dė­jo ran­kas su­dė­ję.

„Iš­gy­ven­ti ne­bu­vo pa­pras­ta, – pri­si­mi­nė D.Pras­pa­liaus­kas. – Tu­rė­jo­me di­de­lę ko­man­dą, spren­dė­me skaus­min­gus klau­si­mus, pa­lai­kė­me vie­ni ki­tus. Ban­dė­me už­siim­ti skir­tin­go­mis su mai­ti­ni­mu su­si­ju­sio­mis veik­lo­mis, bet res­to­ra­nas ir mū­sų pro­duk­tas be rea­laus są­ly­čio su sve­čiu – neį­si­vaiz­duo­ja­mas. Tad ka­ran­ti­ną iš­nau­do­jo­me nau­jiems pro­jek­tams ir pro­duk­tams kur­ti. Ieš­ko­jo­me al­ter­na­ty­vių veik­lų ir ati­da­rė­me res­to­ra­ną nau­jo­je vie­to­je, o krau­tu­vė­lę per­kė­lė­me į du­kart ma­žes­nes pa­tal­pas gre­ta res­to­ra­no.“

Pa­sak vers­li­nin­ko, šis res­to­ra­nas – jo penk­tas pro­jek­tas per 8–9 me­tus. Ku­riant kiek­vie­no kon­cep­ci­ją ir ati­da­rant kiek­vie­ną res­to­ra­ną te­ko su­si­dur­ti su nau­jais iš­šū­kiais, bet kas­kart tai bu­vo la­bai įdo­mu. D.Pras­pa­liaus­kas at­sklei­dė, kad dabar­ti­niam pro­jek­tui at­rink­ti ir su­jung­ti sėk­min­giau­si anks­tes­nės veik­los modeliai.

Ka­ran­ti­ną iš­nau­do­jo­me nau­jiems pro­jek­tams ir pro­duk­tams kur­ti. Ieš­ko­jo­me al­ter­na­ty­vių veik­lų ir ati­da­rė­me res­to­ra­ną nau­jo­je vie­to­je, o krau­tu­vė­lę per­kė­lė­me į du­kart ma­žes­nes pa­tal­pas gre­ta res­to­ra­no.

„Klau­sia­te, kuo šis res­to­ra­nas iš­si­ski­ria? Aš to­lyn nuo sa­vęs ne­bė­gu. Vi­są lai­ką kon­cent­ra­vau­si į de­gus­ta­ci­nę va­ka­rie­nę. Mo­de­lis pa­to­gus tuo, kad vi­si sve­čiai atei­na vie­nu me­tu ir aš juos vi­sus ga­liu ir pa­si­tik­ti, ir vi­sus vie­nu me­tu pa­mai­tin­ti tos pa­čios ko­ky­bės pa­tie­ka­lais. La­bai daug bend­rau­ja­me. Vi­sa­da da­ly­vau­ju pats, pa­sa­ko­ju apie tai, ką jie val­go, kaip vis­kas pa­ruoš­ta“, – pa­sa­ko­jo pripažintas vi­rė­jas.

Ką tik ati­da­ry­to res­to­ra­no „Aman­dus“ še­fo tei­gi­mu, nors dar jau­čia­mas atsargumas dėl CO­VID-19 si­tua­ci­jos, už­klau­sų dėl ap­si­lan­ky­mo srau­tas ir rezer­va­ci­jų skai­čius ma­lo­niai nu­ste­bi­no. Jau pir­mą­ją sa­vai­tę lie­pos mė­ne­sį, kai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se bu­vo pa­skelb­ta apie nau­jo res­to­ra­no ati­da­ry­mą ir galimy­bę re­zer­vuo­ti vie­tas, jos ėmė spar­čiai tirp­ti.

„La­bai džiau­giuo­si, kad ne­pa­bū­gau ir star­ta­vau. Su­sik­los­čius to­kiai si­tua­ci­jai opti­miz­mo tik­rai ne­trūks­ta. Ne­bū­na, kad iš 20 sta­liu­kų užim­ti vos pen­ki. Bū­na užim­ta ir 15, ir 18, ir vi­si 20. Žmo­nės no­ri ge­rai pra­leis­ti lai­ką, ap­si­lan­ky­ti restora­ne – tai la­bai sma­gu“, – džiau­gė­si D.Pras­pa­liaus­kas.

Res­to­ra­nui su­kur­tipri­rei­kė pa­sko­los

Dei­vy­das sve­čius pa­si­tin­ka sa­vo ir ko­man­dos ran­ko­mis įreng­to­se res­to­ra­no erd­vė­se. Jis sa­ko, no­rė­jęs to­kio in­ter­je­ro, ku­ria­me bū­tų ir šiek tiek pa­jū­rio, ir kaimo. Su­kur­ta to­kia ap­lin­ka, kur bū­tų ir sve­čiui jau­ku, mie­la ap­si­lan­ky­ti, ir patogu bei ma­lo­nu pa­tiems res­to­ra­no dar­buo­to­jams dirb­ti.

Ta­čiau nau­jam pro­jek­tui pra­dė­ti, kai dėl CO­VID-19 pro­trū­kio veik­la bu­vo apribota, la­bai rei­kė­jo kre­di­to. To­kiai ne­di­de­lei įmo­nei, kaip UAB „Aman­dus LT“, pa­trauk­liau­sia bu­vo pa­si­nau­do­ti na­cio­na­li­nės plėt­ros įstai­gos „In­ves­ti­ci­jų ir verslo ga­ran­ti­jos“ (IN­VE­GA) fi­nan­si­ne prie­mo­ne „Al­ter­na­ty­va“, ku­ria sie­kia­ma finan­suo­ti vers­lo in­ves­ti­ci­jas ar pa­deng­ti apy­var­ti­nio ka­pi­ta­lo trū­ku­mą. Dėl pasko­los D.Pras­pa­liaus­ko bend­ro­vė krei­pė­si į vie­ną iš fi­nan­si­nių tar­pi­nin­kų – „No­vi­ti Fi­nan­ce“.

„Pap­ra­šė­me su­teik­ti 25 tūkst. eu­rų kre­di­tą. Jį pa­nau­do­jo­me nau­jiems bal­dams pirk­ti, už da­lį vir­tu­vės įran­gos ir pir­muo­sius pir­ki­mus su­mo­kė­ti,“ – pa­sa­ko­jo žinomas vir­tu­vės še­fas.

Ma­žoms įmo­nėms svar­bi fi­nan­si­nė pa­gal­ba

IN­VE­GA pro­jek­tų va­do­vė Ie­va Pet­ke­vi­čiū­tė, „Kau­no die­nos“ pa­klaus­ta, kuo finan­si­nė prie­mo­nė „Al­ter­na­ty­va“ pa­trauk­li, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis, paaiš­ki­no, kad ji vers­lui su­tei­kia ga­li­my­bę grei­tai gau­ti rei­kia­mą fi­nan­sa­vi­mą per al­ter­na­ty­vaus finan­sa­vi­mo tei­kė­jus. Šiai prie­mo­nei vals­ty­bė sky­rė 50 mln. eu­rų. Fi­nan­sa­vi­mas vers­lui ga­li bū­ti tei­kia­mas kaip pa­sko­la, fak­to­rin­gas ar fi­nan­si­nė nuo­ma (lizingas).

„Prie­mo­nė „Al­ter­na­ty­va“ svar­bi tuo, kad smul­ku­sis ir vi­du­ti­nis vers­las ga­li pasisko­lin­ti iki 200 tūkst. eu­rų iki 2 me­tų, – ko­men­ta­vo I.Pet­ke­vi­čiū­tė. – Alternaty­vūs fi­nan­suo­to­jai grei­tai prii­ma spren­di­mus su­teik­ti pa­sko­las. Tai yra at­sva­ra ban­ki­niam sko­li­ni­mui­si, ku­ris da­bar yra su­griež­tė­jęs. Sko­li­ni­mas per neban­ki­nio sek­to­riaus fi­nan­suo­to­jus vyks­ta rin­kos są­ly­go­mis ir tai pa­de­da mažoms įmo­nėms, ku­rios no­ri pa­si­sko­lin­ti ne­di­de­les su­mas ar pi­ni­gų rei­kia labai grei­tai.“

Pa­sak jos, daž­niau­siai fi­nan­sa­vi­mo krei­pia­si ne­di­de­lės įmo­nės, ku­rios tei­kia įvai­rias pa­slau­gas (pa­vyz­džiui, ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo įmo­nės, au­to­ser­vi­sai ir pan.).

No­rint pa­si­nau­do­ti šia kre­di­ta­vi­mo ga­li­my­be rei­kia kreip­tis į fi­nan­sų tar­pi­nin­kus, su ku­riais

IN­VE­GA yra pa­si­ra­šiu­si su­tar­tis dėl prie­mo­nės „Al­ter­na­ty­va“. Tai – UAB „I as­set ma­na­ge­ment“, „No­vi­ti fi­nan­ce“, FI­NO (UAB „BnP Fi­nan­ce“), UAB „SME finance“, UAB „Su­telk­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo fon­das“, UAB „Fi­nan­sų bi­tė vers­lui“ (Finbee) ir UAB „Iš­ma­nu­sis fi­nan­sa­vi­mas“.

Pi­ni­gai – per die­ną

Vie­no iš fi­nan­sų tar­pi­nin­kų, tei­kian­čių pa­sko­las pa­gal prie­mo­nę „Al­ter­na­ty­va“, bend­ro­vės „No­vi­ti fi­nan­ce“ di­rek­to­rius Li­nas Ar­ma­lys tei­gė, kad jų įmo­nė papras­tai tei­kia pa­sko­las iki 50 tūkst. eu­rų, ta­čiau vi­du­ti­nė su­ma sie­kia iki 10 tūkst. eu­rų.

„Daž­nai ma­to­me, kad ne­di­de­liems vers­lams rei­kia 10–15 tūkst. eu­rų pa­sko­los. La­bai daug įmo­nių krei­pia­si pa­gal prie­mo­nę „Al­ter­na­ty­va“. Šios fi­nan­si­nės priemo­nės ypa­tu­mas tas, kad ga­li­ma gau­ti ne­di­de­les su­mas ir grei­tai“, – tei­gė „No­vi­ti fi­nan­ce“ va­do­vas.

L.Ar­ma­lys tei­gė, kad, skai­čiuo­jant vi­sas be­si­krei­pu­sias įmo­nes, tei­gia­mo sprendi­mo dėl pa­sko­los jų bend­ro­vė­je su­lau­kia ga­nė­ti­nai di­de­lė da­lis vers­lo. Be to, „No­vi­ti fi­nan­ce“ ir pa­raiš­ką įver­tin­ti, ir pa­sko­lą ga­li iš­duo­ti net tą pa­čią die­ną.

„Ga­vę pa­raiš­ką klien­to pa­pra­šo­me pa­teik­ti stan­dar­ti­nius do­ku­men­tus, ba­lan­są, pel­no ir nuo­sto­lio ata­skai­tą, są­skai­tos iš­ra­šą, – pa­sa­ko­jo bend­ro­vės va­do­vas. – Jei juos pa­tei­kia, mes įsi­pa­rei­go­ja­me per 8 dar­bo va­lan­das pa­teik­ti jam pasiūlymą.“

 NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių