No­rin­tys re­no­vuo­ti būs­tą ga­li teik­ti pa­raiš­kas net trims kvietimams

 • Teksto dydis:

Lie­tu­vo­je dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja vyks­ta dau­giau nei de­šimt­me­tį, tad dau­gė­ja ne tik sėk­min­gai at­nau­jin­tų dau­gia­bu­čių pa­vyz­džių, bet ir galimybių pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sias re­no­va­ci­jos prie­mo­nes. Šian­dien svars­tan­tys apie sa­vo dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­ją tu­ri net ke­le­tą pasirinkimų, ka­dan­gi Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra (to­liau – BETA) šiuo me­tu yra pa­skel­bu­si net tris kvie­ti­mus re­no­va­ci­jai.

„Svar­bu tai, kad re­no­vuo­ti­nų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai vie­nu me­tu ga­li teik­ti net ke­lias pa­raiš­kas. Taip yra su­da­ro­mos lanks­tes­nės ga­li­my­bės im­tis sa­vo daugiabučio renovacijos. Vie­nas iš šiuo me­tu ga­lio­jan­čių kvie­ti­mų – jau 8-asis kvietimas teik­ti pa­raiš­kas dau­gia­bu­čiams na­mams re­no­vuo­ti“, – sa­ko BE­TA direktoriaus pa­va­duo­ja Gin­ta­rė Bur­bie­nė.

Šis Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos kvie­ti­mas nuo anks­tes­nių išsiskiria vie­na nau­jo­ve: nurodytas pa­pil­do­mas reikalavimas gau­tų pa­raiš­kų ver­ti­ni­mui – di­des­niuo­se kaip 1 500 kv. m plo­to dau­gia­bu­čiuo­se, esant tech­ni­nėms ga­li­my­bėms, įreng­ti sau­lės elekt­ri­nes.

Taip pat šiais me­tais su­da­ry­ta dau­giau ga­li­my­bių dau­gia­bu­čiui bū­ti nepriklausomam nuo išo­ri­nių ener­gi­jos tie­kė­jų ir ener­gi­ją ši­lu­mai, karš­tam vande­niui bei elekt­rai ga­min­tis nau­do­jant ši­lu­mos siurb­lius, sau­lės elekt­ri­nes ar ki­tus at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos įren­gi­nius.

Gy­ven­to­jai ir sa­vi­val­dy­bės nau­jas pa­raiš­kas ga­li teik­ti vi­suo­se BE­TA regioniniuo­se pa­da­li­niuo­se iki 2021 m. ko­vo 1 d.

Ža­lio­sios ener­gi­jos svar­ba au­ga

BE­TA duo­me­ni­mis, dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mas ino­va­ty­vio­mis ener­gi­jos tau­py­mo prie­mo­nė­mis kas­met au­ga: net 64 pro­c. re­no­vuo­ti­nų daugiabu­čių gy­ven­to­jų sa­vo na­me no­rė­tų įsi­dieg­ti to­kio ti­po prie­mo­nes.

„Mus su­pan­čio­je ap­lin­ko­je gau­su at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių, ku­riuos galima efek­ty­viai pa­nau­do­ti pa­tal­poms ir van­de­niui šil­dy­ti, elekt­rai ga­min­ti. Tad nuo 2020 m. ge­gu­žės 28 d. BE­TA prii­ma pa­raiš­kas at­si­nau­ji­nan­tiems ener­gi­jos šal­ti­niams įreng­ti dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se, ku­rie nė­ra pri­jung­ti prie centralizuo­tų ši­lu­mos tink­lų ar­ba yra ga­vę sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ri­mą“, – sa­ko G.Bur­bie­nė.

Pa­raiš­kos at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių die­gi­mui prii­ma­mos vi­suo­se BE­TA re­gio­ni­niuo­se pa­da­li­niuo­se iki 2020 m. gruo­džio 31 d. ar­ba iki tol, kol ne­bus viršy­ta šiai prie­mo­nei nu­ma­ty­ta lė­šų su­ma.

Ska­ti­na­ma ma­žo­ji re­no­va­ci­ja

Taip pat nuo rugp­jū­čio 3 d. BE­TA prii­ma pa­raiš­kas ma­ža­jai re­no­va­ci­jai – daugiabučių na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­moms mo­der­ni­zuo­ti. Pa­gal šį kvie­ti­mą pla­nuo­jan­tiems dieg­ti ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo priemones numatyta 30 pro­c. vals­ty­bės pa­ra­ma.

Gy­ven­to­jai, sie­kian­tys gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą, pri­va­lo keis­ti ele­va­to­ri­nius šilumos punk­tus į nau­jus au­to­ma­ti­zuo­tus ši­lu­mos punk­tus ar at­nau­jin­ti se­nus su­si­dė­vė­ju­sius au­to­ma­ti­nius ši­lu­mos punk­tus, ku­rie au­to­ma­tiš­kai ne­pa­lai­ko nustatytos karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­ros pa­sta­to vi­daus karš­to van­dens tie­ki­mo sis­te­mo­je.

Svar­bu ak­cen­tuo­ti, kad šis kvie­ti­mas su­tei­kia ga­li­my­bę ne tik mo­der­ni­zuo­ti šildy­mo ar karš­to van­dens sis­te­mas, bet ir įsi­dieg­ti al­ter­na­ty­vias ener­gi­jos priemo­nes karš­tam van­de­niui pa­ruoš­ti.

Pa­raiš­kos prii­ma­mos vi­suo­se BE­TA re­gio­ni­niuo­se pa­da­li­niuo­se iki 2021 m. vasa­rio 1 d. ar­ba tol, kol ne­bus vir­šy­ta šiai prie­mo­nei nu­ma­ty­ta 5 mln. eu­rų suma.NAUJAUSI KOMENTARAI

Daugiabučiu gyventojus kvailina ir tiek.

Daugiabučiu gyventojus kvailina ir tiek. portretas
Patiko lengvi pinigai .Tai ir prailgina terminus ir siūlo naujų pasakų .Tik tai sukčiams ir yra naudinga.Valstybės vadovai ir seimas nupirkti kitaip šio sukčiavimo nepalaikytų.

Visur apgaulės ir lengvi pinigai sukčiams

Visur apgaulės ir lengvi pinigai sukčiams portretas
Tos pačios pasakos .Reikia tik langus sutvarkyti ir galines sienas daugiabučių ,tvarkant siūles ne makrofleksu ,o jas užsandarinant ir tai daryti su hermetinėmis medžiagomis o ne makrofleksu kuris virsta dulkėmis po pusmečio .

M

M portretas
Tautiečių totalus išdurinejimas,nes pinigu susišluos bankų savivaldybiu atstovai,ir kas renovuos.Darykite veltui,kur pinigai dingo skirti ES.namu renovavimui?
VISI KOMENTARAI 5
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių