Norintieji įgyvendinti žuvininkystės rinkodaros priemones kviečiami kreiptis paramos

 • Teksto dydis:

Nuo liepos 4 d. iki rugpjūčio 31 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Rinkodaros priemonės“ (Priemonė).

Priemonės tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.

Kas gali teikti paraiškas gauti paramą?

Dėl paramos gali kreiptis:

• Žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinė veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;

• Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija arba akvakultūros produktų gamintojų organizacija, arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;

• Labai maža, maža arba vidutinė įmonė (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimanti akvakultūra, žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse ir atitinkamai turinti:

• arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą;

• arba VMVT suteiktą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą ar registravimą;

• arba perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;

• arba perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;

• arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.

Kokie atrankos kriterijai taikomi pareiškėjui?

Projektų pirmumo atrankos kriterijai:

• Kai pareiškėjas yra žuvininkystės įmonė, kuri užsiima daugiau nei viena žuvininkystės sektoriaus veikla arba, kai pareiškėjas yra žuvininkystės sektoriaus asociacija, pareiškėjo ar partnerio nariai, kurie paramos paraiškoje nurodomi kaip projekto dalyviai, užsiima skirtingomis žuvininkystės sektoriaus veiklomis:

• 2 veiklos – suteikiama 20 balų;

• 3 ir daugiau veiklų – suteikiama 30 balų.

• Bendros realizuotos žuvininkystės produkcijos vertės arba kiekio augimas po projekto įgyvendinimo laikotarpio. Vertinamas pareiškėjo ir partnerio, jeigu paramos paraiška teikiama su partneriu, narių, dalyvaujančių projekte, ar žuvininkystės įmonės, kai pareiškėja yra žuvininkystės įmonė, bendros realizuotos žuvininkystės produkcijos vertės arba kiekio po projekto įgyvendinimo laikotarpio pokytis. Jeigu pareiškėjas įsipareigoja, kad po projekto įgyvendinimo laikotarpio bendra realizuotos žuvininkystės produkcijos vertė arba kiekis išaugs:

• bent 5 proc. – suteikiama 20 balų;

• bent 10 proc. – suteikiama 30 balų;

• bent 15 proc. – suteikiama 40 balų,

• Pareiškėjo dalyvavimo tarptautinėse parodose pristatant savo veiklą ir produkciją patirtis arba projekto tikslas – sukurti prekės ženklą, logotipą arba pakuotės dizainą (balai nesumuojami):

• 1 kartas – suteikiama 10 balų;

• 2 kartai – suteikiama 20 balų;

• 3 ir daugiau kartų – suteikiama 30 balų;

• arba projektu siekiama sukurti prekės ženklą, logotipą arba pakuotės dizainą – suteikiama 30 balų.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.

Kokios investicijos yra remiamos pagal Priemonę?

Pagal Priemonę remiamos veiklos, kuriomis siekiama:

• ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas, be kita ko:

• rinkodaros potencialą turinčių rūšių;

• nepageidaujamos priegaudos, iškrautos pagal technines priemones, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 8 straipsnio 2 dalies b punkte;

• žvejybos ir akvakultūros produktų, gautų taikant mažo poveikio aplinkai metodus, arba ekologinės akvakultūros produktų, apibrėžtų 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013;

• skatinti kokybę ir pridėtinę vertę sudarant palankesnes sąlygas žvejybos ir akvakultūros produktų pateikimui ir pakavimui.

Koks Priemonės galimas intensyvumas?

Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo, yra:

• 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra žuvininkystės sektoriaus asociacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija;

• 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra gamintojų organizacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija;

• 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra žuvininkystės įmonė.

Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 000 eurų. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 100 000 Eur paramos lėšų.

Kokie pareiškėjo įsipareigojimai?

Pareiškėjas įsipareigoja nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, numatytų investicijų, projekto įgyvendinimo sąlygų, nenutraukti projekto veiklos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Pareiškėjas sutinka, kad veikla, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų tikrinama po paramos paraiškos pateikimo dienos bet kuriame projekto įgyvendinimo etape ir projekto kontrolės laikotarpiu.

Paramos gavėjas, teikdamas galutinį mokėjimo prašymą, kartu pateikia galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, o 5 metus po galutinio lėšų išmokėjimo, t. y. per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, – užbaigto projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų formos pateikiamos NMA interneto svetainėje.

Per kiek laiko reikia įgyvendinti projektą?

Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, tačiau negali trukti ilgiau kaip iki 2023 m. rugsėjo 29 d. Siekdamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., paramos gavėjas turi suplanuoti projekto veiklas taip, kad jis pateiktų NMA paskutinį mokėjimo prašymą ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

Ar numatytas kontrolės laikotarpis?

Taip, vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės  sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 (Administravimo taisyklės), 3.33 papunkčiu, žuvininkystės projekto kontrolės laikotarpis – laikotarpis nuo paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės žuvininkystės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos ir penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje numatytų įsipareigojimų.

Kur ir kaip galima pateikti paraišką?

Paramos paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) portalo interneto prieigoje adresu www.zumis.lt pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių