Sėk­min­gai at­kur­ti pra­ras­ti dan­tys – su­grą­žin­ta šyp­se­na

 • Teksto dydis:

Šyp­so­da­mie­si mes tie­sia­me ke­lius iš šir­dies į šir­dį. Už­ka­riau­ja­me pa­sau­lį, sklei­džia­me sie­los ši­lu­mą, įko­pia­me į aukš­čiau­sias vir­šu­kal­nes, da­ro­me ge­riau­sius dar­bus, pa­ti­ria­me įsta­biau­sių nu­ti­ki­mų. Vis tik kar­tais šyp­se­noms rei­kia tru­pu­tė­lį pa­dė­ti – kad vėl švy­tė­tų, o mes ga­lė­tu­me da­ly­tis ge­ru­mu. CLI­NIC | DPC kli­ni­kos gy­dy­to­jai la­bai džiau­gia­si, ga­lė­da­mi pri­si­dė­ti prie šyp­se­nų gro­žio, švy­tė­ji­mo ir kar­tu įveik­ti kliū­tis, pa­si­tai­kan­čias be­si­šyp­san­čių­jų ke­ly­je.

Ne tik apie dan­tis

Dan­tys – mi­ty­bos pro­ce­so pa­grin­das, lei­džian­tis mums mė­gau­tis mais­tu ir už­tik­ri­nan­tis sklan­džią virš­ki­ni­mo ke­lio pra­džią. Žmo­gaus or­ga­niz­mas – dar­ni sis­te­ma, ku­rio­je yra vis­kas glau­džiai su­si­ję. Bū­tent to­dėl net vie­nas pa­žeis­tas dan­tis ga­li tu­rė­ti la­bai ne­ma­lo­nių pa­sek­mių vi­so kū­no sveika­tai – tiek fi­zi­nei, tiek emo­ci­nei. Pra­ra­dus bent vie­ną dan­tį, dings­ta pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vo šyp­se­na, ga­li pa­kis­ti išvaiz­da, sun­kiau mė­gau­tis mais­tu, strin­ga virš­ki­ni­mo proce­sas. Ne­ga­na to, ga­li im­ti silp­ti vi­sas or­ga­niz­mas.

Mes ga­li­me pa­dė­ti

Ką apie dan­tų ne­te­ki­mą kal­ba pro­fe­sio­na­lai? Šyp­se­nas ku­rian­čio CLI­NIC | DPC kli­ni­kų tink­lo gy­dy­to­jai odon­to­lo­gai Si­mo­nas Ban­kaus­kas ir Re­mi­gi­jus Laurinčikas aiš­ki­no, kad, ne­te­kus dan­tų ir il­ges­nį lai­ką jų neat­ku­riant, įvyks­ta labai rim­tų pa­ki­ti­mų ir at­si­ran­da de­fek­tų ri­zi­ka, itin ap­krau­na­mi ki­ti dan­tys, keičia­si są­kan­dis.

„Vi­si šie as­pek­tai – la­bai svar­būs. Ne­te­kus vie­no dan­ties, tai ga­li tu­rė­ti itin neigia­mų pa­sek­mių iš­vaiz­dai, emo­ci­nei ir fi­zi­nei kū­no svei­ka­tai“, – pa­brė­žė gydy­to­jas odon­to­lo­gas S. Ban­kaus­kas.

Šiuo­lai­ki­nė odon­to­lo­gi­ja tai­ko itin sau­gius ir efek­ty­vius me­to­dus, lei­džian­čius atkur­ti bur­nos svei­ka­tą. Pa­to­giau­sia ir la­biau­siai tau­so­jan­ti ki­tus dan­tis yra implan­ta­ci­ja, kai į žan­di­kau­lį įsrie­gia­mas ati­tin­ka­mo il­gio imp­lan­tas, prie jo pritvir­ti­na­ma at­ra­ma, o ant jos – in­di­vi­dua­liai pa­ga­min­tas vai­ni­kė­lis.

„La­bai svar­bu pa­mi­nė­ti, kad imp­lan­ta­ci­ja tau­so­ja gre­ta esan­čius dan­tis – juk nesi­no­ri gy­dant vie­ną pa­kenk­ti ki­tam. Dan­tį at­kū­rus imp­lan­tu, to­je vie­to­je tie­siogiai sti­mu­liuo­ja­mas kau­las, pa­na­šiai, kaip tai vyks­ta esant na­tū­ra­liam dančiui, tai­gi už­ker­ta­mas ke­lias žan­di­kau­liui nyk­ti“, – kal­bė­jo gy­dy­to­jas odontolo­gas R.Lau­rin­či­kas.

Rū­pi­nan­tis sa­vo svei­ka­ta, lai­kan­tis gy­dy­to­jų re­ko­men­da­ci­jų, re­gu­lia­riai at­lie­kant pro­fe­sio­na­lią­ dan­tų hi­gie­ną, dan­tų imp­lan­tai yra efek­ty­vus il­ga­lai­kis spren­di­mas.

Remigijus Laurinčikas

Bio­lo­gi­nė odon­to­lo­gi­ja

Vie­nas pa­grin­di­nių Hi­pok­ra­to prie­sa­kų – „Pir­miau­sia – ne­pa­kenk.“ To­dėl CLI­NIC | DPC kli­ni­ko­je itin svar­bi yra bio­lo­gi­nė odon­to­lo­gi­ja, pa­si­žy­min­ti ho­lis­ti­niu požiūriu į žmo­gų. Nuo įpras­ti­nės odon­to­lo­gi­jos bio­lo­gi­nė bur­nos prie­žiū­ros siste­ma ski­ria­si ypa­tin­gu ati­du­mu pa­cien­tui, įsi­gi­li­ni­mu į vi­so or­ga­niz­mo būk­lę ir pa­gal tai pa­ren­ka­mo­mis sau­gio­mis, neag­re­sy­vio­mis gy­dy­mo prie­mo­nė­mis. Todėl CLI­NIC | DPC gy­dy­to­jai daug kal­ba su sa­vo pa­cien­tais, aiš­ki­na­si bur­nos prie­žiū­ros, gy­ve­ni­mo bū­do ir mi­ty­bos įpro­čius, pri­rei­kus ska­ti­na juos ko­re­guo­ti. Bio­lo­gi­nė­je odon­to­lo­gi­jo­je svar­bus bio­su­de­ri­na­mu­mo fak­to­rius, to­dėl dir­ba­ma naudojant tik itin ko­ky­biš­kas me­džia­gas, ven­gia­ma nau­do­ti me­ta­lo ar amalgamos už­pil­dus, pir­me­ny­bė tei­kia­ma ke­ra­mi­kai ir ki­toms na­tū­ra­lioms medžia­goms – tai la­bai svar­bu, ren­kan­tis dan­tų imp­lan­tą.

Svar­bu ak­cen­tuo­ti, kad kli­ni­kos spe­cia­lis­tai, rū­pin­da­mie­si vi­so or­ga­niz­mo sveika­ta, ima mė­gi­nius dėl vė­ži­nių da­ri­nių bur­nos ert­mė­je nu­sta­ty­mo.

Kad pa­cien­tams bū­tų pa­to­giau

Kli­ni­kos ko­man­da de­da vi­sas pa­stan­gas, kad pa­cien­tai pa­si­jus­tų kuo jau­kiau, ma­lo­niau ir pa­to­giau. Iš kli­ni­kos ir į kli­ni­ką pa­cien­tai ve­ža­mi ne­mo­ka­mai, be­lie­ka tik su­si­siek­ti su pa­gei­dau­ja­ma kli­ni­ka, su­si­tar­ti dėl vi­zi­to ir trans­por­to. Dar vienas pui­kus da­ly­kas – Lie­tu­vo­je įsi­kū­ru­sios net de­šimt CLI­NIC | DPC kli­ni­kų, to­dėl jū­sų pa­to­gu­mui ga­li­ma pra­dė­ti gy­dy­tis vie­no­je kli­ni­ko­je, o baig­ti – ki­to­je. O jei la­bai sto­ko­ja­te lai­ko, ga­li­ma ir tie­sio­giai kon­sul­tuo­tis in­ter­ne­tu. Be to, vi­so­se kli­ni­ko­se yra pa­no­ra­mi­nis rent­ge­no apa­ra­tas, o Vil­niu­je ir Kau­ne – kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas. Kli­ni­kos gy­dy­to­jai do­mi­si ir tai­ko ino­va­ci­jas, pa­vyz­džiui, bruk­siz­mui – ne­va­lin­gam grie­ži­mui dan­ti­mis – gy­dy­ti nau­do­ja­mos ne (tik) ka­pos, bet ir la­bai efek­ty­vios bo­tu­li­no tok­si­no in­jek­ci­jos.

Be skaus­mo ir gai­ša­ties

CLI­NIC | DPC pa­sie­kė įspū­din­gų skai­čių – per de­šimt veik­los me­tų at­li­ko daugiau nei 30 tūkst. imp­lan­ta­ci­jų, to­dėl drą­siai ga­li da­ly­tis pa­tir­ti­mi ir rekomenda­ci­jo­mis. Ta­čiau kai ku­rie mi­tai vis dar ga­jūs, to­dėl juos rei­kė­tų nedelsiant iš­sklai­dy­ti.

„Vi­sų pir­ma, žmo­nes at­bai­do in­ter­ven­ci­jos bai­mė, gal­būt anks­čiau įgy­ta neigiama pa­tir­tis“, – tei­gė kli­ni­kos gy­dy­to­jai, už­tik­ri­nan­tys, kad nau­do­ja­ma vietinė ne­jaut­ra lei­džia vi­siš­kai iš­veng­ti skaus­mo. Be to, pa­cien­tams prieš proce­dū­rą vis­kas iš­sa­miai paaiš­ki­na­ma, o ži­nios – ke­lias į ra­my­bę ir užtikrintumą.

CLI­NIC | DPC kli­ni­ko­se pa­si­tel­kia­mos tik nau­jau­sios ir pa­ti­ki­miau­sios dar­bo prie­mo­nės ir tech­no­lo­gi­jos, o imp­lan­ta­ci­ja vyks­ta tai­kant vie­ti­nę ne­jaut­rą. Pacien­tams pri­rei­kus siū­lo­ma ir se­da­ci­ja – da­li­nė trum­pa­lai­kė nar­ko­zė – padedan­ti su­ma­žin­ti įtam­pą ir dis­kom­for­tą. Imp­lan­tuo­jant vie­ną dan­tį, ope­ra­ci­ja pa­pras­tai trun­ka apie 30 mi­nu­čių.

Gy­dy­to­jas odon­to­lo­gas R.Lau­rin­či­kas mi­ni, kad po­jū­čiai po to­kios ope­ra­ci­jos daž­niau­siai bū­na net leng­ves­ni nei po dan­ties ša­li­ni­mo. O pa­cien­to darbingumas pri­klau­so nuo ope­ra­ci­jos apim­ties ir in­di­vi­dua­lių or­ga­niz­mo savybių. Kai ku­rie jau ki­tą die­ną ga­li ei­ti į dar­bą, ki­tiems poo­pe­ra­ci­nis lai­ko­tar­pis ga­li už­truk­ti il­giau.

Simonas Bankauskas

Dir­ba spar­čiai

Dar vie­nas mi­tas, su ku­riuo su­si­du­ria spe­cia­lis­tai – ne­va dan­tų ne­ga­li­ma at­kur­ti per vie­ną die­ną. „Lai­ki­nus dan­tis ga­li­me pa­ga­min­ti jau tą pa­čią die­ną“, – tvir­tai tei­gia CLI­NIC | DPC gy­dy­to­jas odon­to­lo­gas S.Ban­kaus­kas.

La­bai efek­ty­vi va­di­na­mo­ji vien­mo­men­tė imp­lan­ta­ci­ja, vyks­tan­ti to pa­ties vi­zi­to me­tu iš kar­to po dan­ties pa­ša­li­ni­mo ir ne­te­ki­mo. „Ją at­lie­kant, iš­sau­go­mas dante­nų ir kau­lo kie­kis, su­ma­žė­ja chi­rur­gi­nių pro­ce­dū­rų skai­čius, iš­ven­gia­ma kitų dan­tų pa­dė­ties po­ky­čių, leng­viau at­ku­ria­ma na­tū­ra­li es­te­ti­ka bei daž­nai išven­gia­ma kau­lo priau­gi­ni­mo pro­ce­dū­rų. Ji re­ko­men­duo­ja­ma, kai dan­tį dėl tam tik­rų prie­žas­čių rei­kia ša­lin­ti ar jo ne­te­kus, kai vė­liau bus pla­nuo­ja­ma jį at­kur­ti, ar­ba kai dan­tis yra ma­to­mas pa­cien­tui šyp­san­tis“, – aiš­ki­no gy­dy­to­jas odontologas R.Lau­rin­či­kas.

Pa­žan­giau­si me­to­dai

Kiek­vie­nas pa­cien­tas – pa­ts svar­biau­sias. Jo is­to­ri­ja – iš­skir­ti­nė ir rei­ka­lin­ga didžiau­sios gy­dy­to­jo ati­dos. Kar­tais pri­rei­kia ir itin rim­tos pa­gal­bos. Ko­kią geriau­sią išei­tį šiuo­lai­ki­nė odon­to­lo­gi­ja siū­lo pa­cien­tams, ku­rių di­džio­ji žandikau­lio da­lis ar vi­sas žan­di­kau­lis yra be­dan­tis? To­kiais at­ve­jais rekomenduo­ja­ma „vi­si ant ke­tu­rių“ gy­dy­mo me­to­di­ka. Uni­ka­li „vi­si ant ke­tu­rių“ gy­dy­mo me­to­di­ka skir­ta dau­gu­mą ar vi­sus dan­tis pra­ra­du­siems žmo­nėms, kuriems iki šiol bu­vo tra­di­ciš­kai siū­lo­mi iši­ma­mie­ji pro­te­zai. Tai­kant šią me­to­di­ką vie­no žan­di­kau­lio dan­tims vi­siš­kai at­kur­ti, yra nau­do­ja­mi tik 4 imp­lan­tai. Pui­ki žinia – šis bū­das daž­nai pa­de­da iš­veng­ti su­dė­tin­gų kau­lo priau­gi­ni­mo procedūrų. O apa­ti­nio žan­di­kau­lio dan­tims at­kur­ti rei­kia vos 3 imp­lan­tų, ant kurių ir tvir­ti­na­mas dan­tų pro­te­zas.

Vi­siems šiems bū­dams at­kur­ti pra­ras­tus dan­tis nau­do­ja­mos imp­lan­tų medžiagos yra bio­lo­giš­kai su­de­ri­na­mos, o jų spal­va ir kon­tū­rai vi­siš­kai nesiskiria nuo na­tū­ra­lių dan­tų. Be to, pro­te­zai ant įsrieg­tų imp­lan­tų ne tik atrodo, bet ir funk­cio­nuo­ja kaip tik­ri dan­tys.

Cir­ko­nio imp­lan­tai – net ser­gan­tiems lė­ti­nė­mis li­go­mis ir tu­rin­tiems alergiją

Aler­gi­jos ir lė­ti­nės li­gos anks­čiau ga­lė­jo su­truk­dy­ti sėk­min­gai dan­tų implantacijai. Ta­čiau nau­jo­sios kar­tos cir­ko­nio imp­lan­tai – vie­nas sau­giau­sių, pa­ti­ki­miau­sių ir il­giau­siai funk­cio­nuo­jan­čių dan­tų at­kū­ri­mo me­to­dų, tin­kan­čių ir jaut­riau­siems pa­cien­tams. Tai na­tū­ra­liai at­ro­dan­tys, vi­siš­kai ne­tok­siš­ki implantai, ku­rie neišs­ki­ria jo­kių da­le­lių, ga­lin­čių su­kel­ti aler­gi­ją. Šie imp­lan­tai yra bio­lo­giš­kai su­de­rin­ti ir tin­ka­mi net po on­ko­lo­gi­nių li­gų gy­dy­mo.

„Kar­tais šyp­se­noms rei­kia tru­pu­tė­lį pa­dė­ti. Mū­sų kli­ni­kos gy­dy­to­jai su malonumu ir ryž­tu gel­bė­ja šyp­se­nas ir dau­gy­bę po jo­mis sly­pin­čių is­to­ri­jų. Pacien­tai – skir­tin­gi, gy­dy­to­jo prii­ma­mi spren­di­mai taip pat ski­ria­si. Svar­biau­sia ryž­tin­gai kur­ti tar­pu­sa­vio ry­šį – tarp gy­dy­to­jų, pa­cien­tų, ko­le­gų, drau­gų, artimųjų, my­li­mų­jų. O šyp­se­na – pui­kus bū­das šiam ry­šiui au­gin­ti“, – atsisveikinda­mas sa­ko gy­dy­to­jas S. Ban­kaus­kas.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
Viskas beveik gerai...Turiu pačio Simono įdėtus dantis. ..Labai brangu,- faktas. Gera , kad gali iš karto gyventi pilnavertį gyvenimą.l Blogai, kad garantija tik implantams. Pačius dantukus remontavau (nuskilo) jau penkis kartus . Kasmet. Maždaug po 35 eur. štuka. Bet...kol kas alternatyvos nematau.

Ita

Ita portretas
Viskas butu puiku ,bet kainos tai baisios ,.........

/

/ portretas
graziai sypsosi,kol dar kainos nepasake...
VISI KOMENTARAI 3
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių