Te­ni­so tur­ny­re – bron­zi­niai Eu­ro­pos čem­pio­no kir­čiai

 • Teksto dydis:

Sma­gus bū­rys pro­fe­sio­na­lų ir mė­gė­jų de­biu­ta­vo nau­ja­me „He­gel­mann Ten­nis Tour“ tur­ny­re. Kau­ne įvy­ku­sia­me pirma­ja­me var­žy­bų eta­pe sėk­min­gai pa­si­ro­dė ne tik teniso, bet ir ki­tų spor­to ša­kų čem­pio­nai.

Ži­bė­jo jau­na­sis ta­len­tas

Po il­go, dau­giau nei du mė­ne­sius tru­ku­sio lau­ki­mo spor­to ger­bė­jai grį­žo į aikš­ty­nus. Pir­mie­ji Lie­tu­vo­je star­ta­vo kaunie­čiai, į sa­vo ren­gi­nį įtrau­kę te­ni­so žai­dė­jus iš įvai­rių ša­lies mies­tų. Šios spor­to ša­kos aist­ruo­liams ne­se­niai buvo pri­sta­ty­tas nau­jas il­ga­lai­kis tur­ny­ras „He­gel­mann Ten­nis Tour“.

Alek­so­to te­ni­so aikš­ty­ne vy­ku­sio­se var­žy­bo­se ne­trū­ko nei da­ly­vių, nei emo­ci­jų. Tris die­nas be­veik 100 žai­dė­jų – nuo vai­kų iki ve­te­ra­nų – ko­vo­jo pen­kio­se meist­riš­ku­mo gru­pė­se. Pa­jė­giau­sio­je – pro­fe­sio­na­lų ri­kiuo­tė­je pir­mą­ją vie­tą užėmė 17-me­tis Pi­jus Vai­tie­kū­nas, per­nai ta­pęs Lie­tu­vos jau­nių (iki 16 me­tų) čem­pio­nu. Ypač at­kak­lus bu­vo kau­nie­čio mū­šis pus­fi­na­ly­je su Si­mo­nu Žukausku, pa­si­bai­gęs P.Va­tie­kū­no per­ga­le po pa­pil­do­mo se­to 3:6, 7:6 (10:4). Fi­na­le per­spek­ty­vus jau­nuo­lis su­si­grū­mė su dvi­gu­bai vy­res­niu Si­mu Malakausku ir įro­dė pra­na­šu­mą 6:4, 6:0.

Stip­riau­sia­me mė­gė­jų di­vi­zio­ne „Grand Slam“ nie­kas ne­pri­ly­go Au­ri­mui Šiukščiui, leng­vai nu­žy­gia­vu­siam iki fi­na­lo, bet le­mia­ma­me ma­če tik po pratęsimo 6:3, 3:6 (11:9) iš­plė­šu­siam per­ga­lę prieš Vik­to­rą Ga­siū­ną. Ant­ra­ja­me pa­gal pajė­gu­mą – „Mas­ters“ di­vi­zio­ne per­ga­lės šam­pa­ną lais­tė Ar­nas Griš­kus iš Jurbar­ko, fi­na­le 7:6, 7:5 įvei­kęs kau­nie­tį Ne­ri­jų Jaš­kū­ną.

Su ra­ke­te – ir lenk­ty­ni­nin­kas

Tre­čio­jo­je pa­gal pa­jė­gu­mą gru­pė­je „Chal­len­ger“ nu­ga­lė­jo Ni­ko­la­jus Vansevičius, per pa­sku­ti­nę akis­ta­tą 6:2, 6:0 ne­lei­dęs sua­be­jo­ti pra­na­šu­mu prieš Ma­rių Žiū­ką.

Spor­tas su­tei­kia ener­gi­jos, kei­čia ir at­nau­ji­na min­tis. Ypač tai ak­tua­lu šiuo me­tu.

Tre­čią­ją vie­tą šio­je gru­pė­je užė­mė Ed­ga­ras Riab­ko. Šis kau­nie­tis yra motorlaivių „For­mu­lė-2“ lenk­ty­nių Eu­ro­pos čem­pio­nas ir Lie­tu­vos mo­tor­lai­vių spor­to fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas. E.Riab­ko bron­zi­nia­me ma­če 6:4, 4:6 (10:5) prano­ko Man­tą Sta­tu­le­vi­čių. Prieš tai kau­nie­tis nu­run­gė du var­žo­vus, ta­čiau pus­fi­na­ly­je jo žy­gį 6:1, 6:3 su­stab­dė bū­si­ma­sis nu­ga­lė­to­jas N.Van­se­vi­čius. Analo­giš­ko­je mo­te­rų gru­pė­je ma­das dik­ta­vo Ga­bi­ja Jur­gai­ty­tė, le­mia­ma­me mūšy­je 7:5, 6:4 įro­džiu­si per­sva­rą prieš Rai­mon­dą Ge­nie­nę.

Pra­di­nė­je mė­gė­jų gru­pė­je „Fu­tu­res“ ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti bet ku­rie žai­di­mo entuzias­tai, dar tik ban­dan­tys pri­si­jau­kin­ti te­ni­so ra­ke­tę. Šio­je gru­pė­je star­ta­vo ir tur­ny­ro rė­mė­jas An­to­n He­gel­man­n, ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je užė­męs 7-ąją vie­tą tarp 16 da­ly­vių. Čia trium­fa­vo Vy­te­nis Ku­čins­kas, fi­na­le 6:2, 6:3 pa­lau­žęs Ar­no Skomi­no pa­si­prie­ši­ni­mą.

Iš­tie­sė pa­gal­bos ran­ką

Iš vi­so pir­ma­ja­me tur­ny­ro eta­pe de­biu­ta­vo 10 mo­te­rų ir 76 vy­rai, iš ku­rių 16 profe­sio­na­lų. Pa­sak tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­riaus Gvi­do Sa­bec­kio, ge­riau­si da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti pri­zais ir rei­tin­go taš­kais, ta­čiau pra­lai­mė­ju­sių čia ne­bu­vo.

„Re­tas at­ve­jis mė­gė­jų var­žy­bo­se, kad ne­kil­tų jo­kių gin­čų ar pyk­čių. O šia­me turny­re to ne­bu­vo, kiek­vie­nas pa­si­sė­mė ge­rų emo­ci­jų, ku­rios pa­de­da įveik­ti bet ko­kius vi­ru­sus“, – sa­kė or­ga­ni­za­to­rius.

G.Sa­bec­kis, daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos te­ni­so čem­pio­nas, tei­gė, kad tur­ny­ras bū­tų neį­ma­no­mas be to­kių rė­mė­jų kaip „He­gel­mann Trans­por­te“ įmo­nė. Ji ne tik įstei­gė so­li­dų pi­ni­gi­nį pri­zą, bet ir sva­riai pri­si­dė­jo sprendžiant or­ga­ni­za­ci­nius rūpes­čius.

„Įvai­rius spor­to pro­jek­tus re­mia­me ne vie­nus me­tus. Spor­tas su­tei­kia ener­gi­jos, kei­čia ir at­nau­ji­na min­tis. Ypač tai ak­tua­lu šiuo me­tu“, – šyp­so­jo­si „He­gel­mann Trans­por­te“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas An­to­n He­gel­man­n.

„He­gel­mann Ten­nis Tour“ tur­ny­ras tę­sis iki pat ru­dens, o žai­dė­jų pa­stan­gas vaini­kuos fi­na­li­nis eta­pas rug­sė­jo vi­du­ry­je. Ar­ti­miau­sios var­žy­bos vyks jau birželio 6–7 d.NAUJAUSI KOMENTARAI

Julijus

Julijus portretas
Puikus turnyras. Ačiū organizatoriams ir rėmėjams.
VISI KOMENTARAI 1
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių