Interneto milžinei „Goog­le“ – dar vie­nas ES fi­nan­si­nis kir­tis

„Google“ sulaukė naujos – 1,49 mlrd. eurų – Europos Komisijos baudos už nesąžiningą konkurenciją. Technologijų milžinei Briuselis iki šiol iš viso jau buvo skyręs beveik 7 mlrd. eurų baudų.

Nau­jau­sia bau­da

EK baigė prie­š pust­re­čių metų pra­dėtą tre­čiąjį „Goog­le“ tyrimą dėl įta­rimų, kad paieš­kos va­rik­lis ne­lei­do trečiosioms ša­lims nau­do­tis plat­for­ma „Ad­Sen­se“ ro­dant „Goog­le“ kon­ku­rentų rek­lamą. 2016 m. liepą by­lo­je dėl „Ad­Sen­se“ Ko­mi­si­ja jau bu­vo su­for­ma­vu­si pre­li­mi­na­rią išvadą, kad „Goog­le“ pikt­naud­žia­vo do­mi­nuo­jan­čia padėtimi.

„Baigiame „AdSense“ bylą“, – prieš savaitę pareiškė už konkurenciją atsakinga Europos Komisijos narė Margrethe Vestager. Kokios konkrečios baudos „Google“ nusipelnė, paskelbta kovo 20-ąją, – 1,49 mlrd. eurų. Bet tai nėra rekordinė kompanijos bauda. Anksčiau būta didesnių.

Re­kor­dinės su­mos

ES per­nai liepą „Goog­le“ skyrė re­kor­dinę 4,34 mlrd. eurų (5 mlrd. JAV do­le­rių) baudą už tai, kad JAV tech­no­lo­gijų mil­žinė pikt­naud­žia­vo do­mi­nuo­jan­čia sa­vo ope­ra­cinės sis­te­mos „And­roid“ pa­dėti­mi rin­ko­je. Ši bau­da už an­ti­mo­no­po­li­nių tai­syk­lių pa­žei­dimą yra did­žiau­sia Bend­ri­jos is­to­ri­jo­je.

M.Ves­ta­ger ta­da pa­reiškė, kad JAV tech­no­lo­gijų mil­žinė ne­teisė­tai nau­do­jo­si be­veik mo­no­po­li­ne „And­roid“ pa­dėti­mi, kad pa­di­dintų nau­do­jimą­si sa­vo paieškos sis­te­ma ir nar­šyk­le. Spren­di­mas dėl bau­dos bu­vo priim­tas po tre­jus me­tus tru­ku­sio ty­ri­mo.

„Ko­mi­si­ja nu­sprendė už ES an­ti­mo­no­po­li­nių tai­syk­lių pa­žei­dimą bend­ro­vei „Goog­le“ skir­ti 4,34 mlrd. eurų baudą, – pa­reiškė M.Ves­ta­ger. – „Goog­le“, siekda­ma įtvir­tin­ti sa­vo do­mi­nuo­jan­čią pa­dėtį in­ter­ne­to paieš­kos rin­ko­je, veikė ne­teisė­tai. Šiuo me­tu mo­bi­lu­sis in­ter­ne­tas su­da­ro dau­giau kaip pusę pa­sau­li­nio in­ter­ne­to srau­to. Jis pa­keitė mi­li­jonų eu­ro­pie­čių gy­ve­nimą. Ši by­la su­si­ju­si su trimis bend­rovės „Goog­le“ įren­gi­nių „And­roid“ ga­min­to­jams ir tinklų operatoriams tai­ko­mais ap­ri­bo­ji­mais, ku­riais sie­kia­ma už­tik­rin­ti, kad duo­menų srau­tas „And­roid“ įren­gi­niuo­se būtų nu­kreip­tas į „Goog­le“ paieš­kos sis­temą. Taip elg­da­ma­si bend­rovė „Goog­le“ sis­temą „And­roid“ pa­nau­do­jo kaip prie­monę sa­vo paieš­kos sis­te­mos do­mi­na­vi­mui įtvir­tin­ti. Dėl to­kios pra­kti­kos iš kon­ku­rentų atim­ta ga­li­mybė kur­ti nau­jo­ves ir kon­ku­ruo­ti pa­slaugų ver­tin­gu­mu, o iš Eu­ro­pos var­to­tojų – ga­li­mybė pa­jus­ti veiks­min­gos kon­ku­ren­ci­jos svar­bio­je jud­rio­jo ry­šio sri­ty­je naudą. Pa­gal ES an­ti­mo­no­po­li­nes tai­syk­les tai ne­teisė­ta.“

Konk­re­čiai „Goog­le“ rei­ka­la­vo, kad ga­min­to­jai iš anks­to įdiegtų paieš­kos programėlę „Goog­le Search“ ir in­ter­ne­to nar­šy­mo pro­gramėlę („Chro­me“) – šis rei­ka­la­vi­mas bu­vo „Goog­le“ pro­gramė­lių par­duo­tuvės („Play Sto­re“) li­cen­ci­jos sąly­ga. Taip pat mokė­jo tam tik­riems di­de­liems ga­min­to­jams ir jud­rio­jo ry­šio tinklų ope­ra­to­riams, kad jie sa­vo įren­gi­niuo­se iš anks­to įdiegtų pro­gramėlę „Goog­le Search“. Be to, ga­min­to­jams, no­rin­tiems iš anks­to įdieg­ti „Goog­le“ programė­les, draudė par­duo­ti net pa­vie­nius iš­ma­niuo­sius mo­bi­liuo­sius įrenginius, ku­riuo­se nau­do­ja­mos bend­rovės „Goog­le“ ne­pat­vir­tin­tos alternatyvios „And­roid“ ver­si­jos (va­di­na­mo­sios „And­roid“ at­mai­nos).

„Goog­le“ pri­valė­jo per 90 dienų nu­trauk­ti šią pra­ktiką, nes jos pa­tro­nuo­jan­čiai bend­ro­vei „Alp­ha­bet“ grėsė mokė­ti pa­pil­do­mas bau­das, ku­rios ga­li su­da­ry­ti iki 5 pro­c. jos vi­du­tinės die­nos apy­var­tos. Kom­pa­ni­ja šį spren­dimą ap­skundė ES Teisin­gu­mo Teis­mui, šis skun­do dar ne­nag­rinė­jo.

Pa­ti tech­no­lo­gijų mil­žinė vie­šai tvir­ti­no, kad ne ri­bo­jo var­to­tojų pa­si­rin­kimą, bet už­tik­ri­no, kad jis būtų di­des­nis.

Pa­gal ES tai­syk­les, „Goog­le“ galė­jo būti skir­ta bau­da, su­da­ran­ti iki 10 pro­c. „Alp­ha­bet“ me­ti­nių įplaukų, ku­rios 2017 m. su­darė 110,9 mlrd. JAV do­le­rių (maž­daug 98 mlrd. eurų). Ta­čiau 2018 m. liepą ap­si­ri­bo­ta 4,34 mlrd. eurų suma.

Per­nai „Goog­le“ gau­ta bau­da yra be­veik du­kart di­desnė ne­gu 2017-ųjų finansinės san­kci­jos. Ta­da už an­ti­mo­no­po­li­nių tai­syk­lių pa­žei­dimą nu­spręsta skir­ti 2,42 mlrd. eurų baudą. Konk­re­čiau – už pikt­naud­žia­vimą do­mi­nuo­jan­čia paieš­kos sis­te­ma tei­kiant ne­teisėtą pra­na­šumą sa­vai kainų pa­ly­gi­ni­mo paslaugai. Be­je, šis EK spren­di­mas taip pat ap­skųstas ES Tei­sin­gu­mo Teis­mui.

„Goog­le“ is­to­ri­ja

Did­žiąją sa­vo pa­jamų dalį „Goog­le“ gau­na per sa­vo pa­grin­dinį pro­duktą „Google“ paieš­kos sis­temą. Bend­rovė la­bai anks­ti su­pra­to, kad pir­mo­jo šio amžiaus de­šimt­me­čio vi­du­ry­je pra­si­dėjęs per­ėji­mas nuo sta­li­nių kom­piu­te­rių prie mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to paieš­kos sis­te­mai „Goog­le Search“ bus es­mi­nis pasikeiti­mas. Tai­gi „Goog­le“ pa­rengė stra­te­giją, ku­ria sie­kia­ma nu­ma­ty­ti šio perėji­mo pa­sek­mes ir už­tik­rin­ti, kad var­to­to­jai „Goog­le Search“ to­liau nau­dotų sa­vo mo­bi­liuo­siuo­se įren­gi­niuo­se.

2005 m. „Goog­le“ įsi­gi­jo pra­dinį mo­bi­lio­sios ope­ra­cinės sis­te­mos „And­roid“ kūrėją ir nuo ta­da tą sis­temą plėto­ja. Šiuo me­tu „And­roid“ nau­do­ja­ma apie 80 pro­c. iš­ma­niųjų mo­bi­liųjų įren­gi­nių Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je.

Sukū­ru­si naują „And­roid“ ver­siją, pir­minį jos kodą „Goog­le“ skel­bia in­ter­ne­te. Iš esmės tai su­da­ro sąly­gas ne­prik­lau­so­moms įmonėms šį kodą at­si­siųs­ti ir modifi­kuo­ti, kad su­kurtų „And­roid“ at­mai­nas. At­vi­rai priei­na­mas „And­roid“ pirminis ko­das api­ma iš­ma­nio­sios mo­bi­lio­sios ope­ra­cinės sis­te­mos ba­zi­nes ypa­ty­bes, bet ne „Goog­le“ nuo­sa­vy­bės „And­roid“ pro­gramė­les ir pa­slau­gas. Įren­gi­nių ga­min­to­jai, no­rin­tys gau­ti „Goog­le“ nuo­sa­vy­bės „And­roid“ pro­gramė­lių ir pa­slaugų, su „Goog­le“ tu­ri su­da­ry­ti su­tar­tis, ku­rio­se „Goog­le“ nu­sta­to tam tikrus ap­ri­bo­ji­mus. Be to, „Goog­le“ su­tar­tis su­darė su tam tik­rais di­de­liais judriojo ry­šio tinklų ope­ra­to­riais, ku­rie taip pat ga­li nu­spręsti, ku­rias pro­gramė­les ir pa­slau­gas įdieg­ti ga­lu­ti­niams nau­do­to­jams par­duo­da­muo­se įren­gi­niuo­se, ir tiems ope­ra­to­riams taikė kai ku­riuos iš tų ap­ri­bo­jimų.

Ko­mi­si­jos spren­di­mas yra su­si­jęs su trijų konk­re­čių rūšių su­tar­ti­niais apribojimais, ku­riuos „Goog­le“ taikė įren­gi­nių ga­min­to­jams ir jud­rio­jo ry­šio tinklų ope­ra­to­riams ir ku­rie su­darė sąly­gas bend­ro­vei „Goog­le“ sis­temą „And­roid“ panau­do­ti kaip prie­monę sa­vo paieš­kos sis­te­mos do­mi­na­vi­mui įtvir­tin­ti.

„And­roid“ yra li­cen­cinė iš­ma­nio­ji mo­bi­lio­ji ope­ra­cinė sis­te­ma. Tai reiš­kia, kad „And­roid“ ga­li būti li­cen­ci­juo­ja­ma ir nau­do­ja­ma ne­prik­lau­somų ga­min­tojų išmaniuo­siuo­se mo­bi­liuo­siuo­se įren­gi­niuo­se.

Kont­ro­liuo­da­ma sis­temą „And­roid“ „Goog­le“ do­mi­nuo­ja pa­sau­linė­je li­cen­ci­nių mo­bi­liųjų ope­ra­ci­nių sis­temų rin­ko­je (išs­ky­rus Ki­niją) – jos rin­kos da­lis su­da­ro dau­giau ne­gu 95 pro­c. Į šią rinką pa­tek­ti la­bai sun­ku, iš da­lies dėl tink­lo poveikio: kuo dau­giau var­to­tojų nau­do­ja­si iš­ma­nią­ja mo­bi­lią­ja ope­ra­ci­ne sistema, tuo dau­giau kūrėjų ku­ria pro­gramė­les tai sis­te­mai, o tai sa­vo ruož­tu pri­trau­kia dau­giau var­to­tojų. Be to, sėkmin­gai li­cen­ci­nei iš­ma­nia­jai mo­bi­lia­jai ope­ra­ci­nei sis­te­mai su­kur­ti rei­kia daug iš­tek­lių.

Pa­gal ES an­ti­mo­no­po­li­nes tai­syk­les, do­mi­nuo­ti rin­ko­je nėra ne­teisė­ta. Ta­čiau do­mi­nuo­jan­čioms bend­rovėms ten­ka ypa­tin­ga at­sa­ko­mybė ne­pikt­naud­žiau­ti savo stip­ria pa­dėti­mi ir ne­ri­bo­ti kon­ku­ren­ci­jos rin­ko­je, ku­rio­je jos do­mi­nuo­ja, ar at­ski­ro­se rin­ko­se.

Ne­teisė­tos pra­kti­kos po­vei­kis

Per­nai, skir­da­ma re­kor­dinę baudą, EK pa­darė iš­vadą, kad šis pikt­naud­žia­vi­mas – da­lis bend­ros „Goog­le“ stra­te­gi­jos, ku­ria siek­ta mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to svar­bai spar­čiai au­gant įtvir­tin­ti sa­vo do­mi­na­vimą bend­ro­sios paieš­kos in­ter­ne­te rinkose.

Pir­ma, dėl „Goog­le“ pra­kti­kos iš kon­ku­ruo­jan­čių paieš­kos sis­temų atim­ta galimybė kon­ku­ruo­ti pa­slaugų ver­tin­gu­mu. Už­sii­mant sie­ji­mo pra­kti­ka už­tik­rin­ta, kad „Goog­le“ paieš­kos sis­te­ma ir nar­šyklė būtų iš anks­to įdieg­tos be­veik visuose „Goog­le“ „And­roid“ įren­gi­niuo­se, o išs­kir­ti­nu­mo mokė­ji­mais la­bai sumažin­tos pa­ska­tos iš anks­to įdieg­ti kon­ku­ruo­jan­čias paieš­kos sis­te­mas. „Goog­le“ taip pat trukdė kur­ti „And­roid“ at­mai­nas – tai galė­jo at­ver­ti ga­li­my­bes duo­menų srau­tui ke­liau­ti į kon­ku­ruo­jan­čias paieš­kos sis­te­mas. Be to, „Goog­le“ stra­te­gi­ja ne­lei­do kon­ku­ruo­jan­čioms paieš­kos sis­te­moms iš iš­ma­niųjų mo­bi­liųjų įren­gi­nių su­rink­ti dau­giau duo­menų, įskai­tant paieš­kos ir mo­bi­lio­jo įren­gi­nio buvi­mo vie­tos duo­me­nis, – tai pa­dėjo bend­ro­vei „Goog­le“ įtvir­tin­ti sa­vo, kaip paieš­kos sis­te­mos, do­mi­na­vimą.

Ga­liau­siai „Goog­le“ pra­kti­ka pa­darė žalą kon­ku­ren­ci­jai ir to­les­nių nau­jo­vių kūrimui ne tik paieš­kos in­ter­ne­te, bet ir vi­sa­me mo­bi­liųjų pa­slaugų sek­to­riu­je, nes ji ne­lei­do ki­toms in­ter­ne­to nar­šyklėms veiks­min­gai kon­ku­ruo­ti su iš anks­to įdieg­ta nar­šyk­le „Goog­le Chro­me“. Ga­liau­siai, bend­rovė „Goog­le“ trukdė kur­ti „And­roid“ at­mai­nas – tai galė­jo at­ver­ti ga­li­my­bes klestė­ti ir ki­tiems pro­gramė­lių kūrėjams.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių