V. Uspaskich: nau­jas po­li­ti­nis-pan­de­mi­nis se­zo­nas EP ir ma­no rei­ka­la­vi­mai

Ne­no­riu lįs­ti į sa­vo ko­le­gų – Europos Parlamento (EP) na­rių iš Lie­tu­vos dar­žą, juo la­biau kri­ti­kuo­ti, nes ti­kiu, kad kiek­vie­nas at­lie­ka sa­vo tar­nys­tę ir tę­sia duo­tus pa­ža­dus rin­kė­jams. To­dėl kal­bė­siu tik apie sa­vo, kaip nepriklausomo EP na­rio, dar­bus, ku­rie su­lau­kė ki­tų europar­la­men­ta­rų ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) dė­me­sio.

Nuo šios ka­den­ci­jos pra­džios EK yra pa­teik­ta apie 40 mano ini­cia­ty­vų. Čia pri­sta­ty­ti su­trum­pin­ti va­rian­tai.

Pa­siū­ly­mas dėl EP re­zo­liu­ci­jos dėl žmo­gaus teisių pažeidimų, susijusių su skait­me­ni­niu CO­VID pa­žy­mė­ji­mu ir skie­pi­ji­mu.

At­siž­velg­da­mas į Su­tar­ties dėl ES vei­ki­mo 218 straips­nio 6 ir 8 dalį,  taip pat į Dar­bo tvar­kos taisyklių 143 straipsnį kons­ta­tuo­ju:

* ka­dan­gi skie­py­tiems ir ne­skie­py­tiems žmo­nėms skir­tin­gas žmo­gaus teisių ir lais­vių su­tei­ki­mas yra gru­bus žmo­gaus teisių pa­žei­di­mas;

* re­mian­tis su­tar­ti­mis ES yra įsi­pa­rei­go­ju­si gin­ti žmo­gaus tei­ses ir lais­ves;

* at­si­žvel­giant į me­di­ci­ni­nę li­te­ra­tū­rą, CO­VID-19 pla­ti­na ir pa­skie­py­ti, ir nepaskiepyti žmo­nės;

* ka­dan­gi už­si­tę­sęs ka­ran­ti­nas ir disk­ri­mi­na­ci­ja dėl CO­VID-19 skiepų di­di­na nesaugumą dėl ry­to­jaus, ke­lia nerimą ir ki­taip blo­gi­na žmonių psichologinę sveikatą;

* ka­dan­gi žmonių skirs­ty­mas į skie­py­tus ir ne­skie­py­tus kelią susipriešinimą visuomenėje, di­di­na įtampą ir ska­ti­na disk­ri­mi­na­ci­ją.

Ra­gi­nu EK ir EP už­tik­rin­ti, kad būtų lai­ko­ma­si ES sutarčių dėl žmo­gaus teisių ir nebūtų diskriminuojamos skirtingos asmenų grupės.

Pri­va­lau tai pa­da­ry­ti ne­pai­sy­da­mas to, kad esu iš­rink­tas Lie­tu­vo­je, o mū­sų šalies Vy­riau­sy­bė pan­de­mi­jos me­tu siau­tė­jo pri­si­deng­da­ma sa­vo nekompetencija, priim­da­vo vis nau­jus žmo­gaus tei­ses pa­žei­džian­čius draudimus. Žmo­nės bu­vo de­zin­for­muo­ja­mi se­lek­ty­viai pa­tei­kiant su­si­rgi­mų ir mir­čių duo­me­nis. Vi­suo­me­nė yra skal­do­ma, o ES ir pa­sau­lio mas­tu ma­to­si, kad Lie­tu­va yra vie­na pra­sčiau­siai pan­de­mi­nę si­tua­ci­ją val­dan­čių vals­ty­bių.

Kaip po­li­ti­kas, par­la­men­ti­nės par­ti­jos pir­mi­nin­kas, EP na­rys, prieš im­da­ma­sis kraš­tu­ti­nių veiks­mų, to­kių kaip pro­tes­to ak­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mas, no­riu mak­si­ma­liai iš­nau­do­ti su­teik­tas man po­li­ti­nes, dip­lo­ma­ti­nes ga­li­my­bes ir į tai at­kreip­ti Lietuvos Pre­zi­den­to, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės dė­me­sį – tam, kad ne­bū­tų pažeidžiamos žmo­gaus tei­sės, pi­lie­čiai ne­be­bū­tų skirs­to­mi į la­biau ir ma­žiau ver­tus nau­do­tis įvai­rio­mis pa­slau­go­mis. Nus­to­tų bū­ti disk­ri­mi­nuo­ja­mi stu­den­tai, moks­lei­viai. Bū­tų mak­si­ma­liai už­tik­rin­tos vi­sų, ypač pen­si­nio am­žiaus žmo­nių, ga­li­my­bės nau­do­tis me­di­ci­nos pa­slau­go­mis, ne­pai­sant to, skie­py­ti jie ar ne, nes šie žmo­nės vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą mo­kė­jo mo­kes­čius už sa­vo svei­ka­tos ap­sau­gą, o da­bar yra disk­ri­mi­nuo­ja­mi, gąs­di­na­mi, ri­bo­ja­mos jų vi­sa­ver­čio gy­ve­ni­mo galimybės.

Dar vie­na re­zo­liu­ci­ja:

Pa­siū­ly­mas dėl EP re­zo­liu­ci­jos dėl pažeidžiamiausių vi­suo­me­nės grupių ap­rū­pi­ni­mo už­si­tę­sus pan­de­mi­jai.

Ka­dan­gi ne­dar­bo ly­gis 2020 m. gruo­džio mėn., pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, bu­vo di­des­nis vi­so­se ES vals­ty­bė­se na­rė­se, dau­ge­lis žmo­nių ne­ga­lė­jo dirb­ti, todėl ne vi­si ga­lė­jo su­si­mo­kė­ti ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, vyk­dy­ti kre­di­ti­nius įsipareigojimus, mo­kė­ti nuo­mos mo­kes­čius ar net nu­si­pirk­ti mais­to.

Ra­gi­nu EK ir EP pa­reng­ti strategiją, kaip už­si­tę­sus ka­ran­ti­nui būtų ga­li­ma aprūpinti mais­tu, pa­sto­ge ir t.t. pažeidžiamiausių asmenų gru­pes: šei­mas su kūdikiais ir ma­ža­me­čiais vai­kais, vie­ni­šas mo­ti­nas bei sen­jo­rus.

Ki­tą straips­nį apie ma­no ini­cia­ty­vas skai­ty­ki­te ne­tru­kus.

Už pa­reikš­tas nuo­mo­nes at­sa­ko tik au­to­rius. Šios nuo­mo­nės ne­bū­ti­nai ati­tin­ka ofi­cia­lią EP pozicija.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
YTam skeltanagiui-kanopiniui [[pries 1 diena] ]] Is kokio konteinerio ishlindai???Vach,vach esi didelis asilas iho-ho.

Alvydas

Alvydas portretas
Ha ha šaunuolis vatnikas pi……….o labusus ir pi….. toliau ha ha

jomajo

jomajo portretas
šitas svoločius šeriamas briuseluje ?
VISI KOMENTARAI 14
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

 • Jautri informacija
  Jautri informacija

  Molėtų rajono mokytoja įtariama smurtavusi prieš savo mokinius. 60-metei pedagogei neatlaikė nervai. Todėl pradėtas ikiteisminis tyrimas, bet tai, anot policijos atstovės, – "jautri informacija", todėl plačiau nekomentuotina. ...

  2
 • Šalinti savo silpnąsias vietas – mūsų pačių atsakomybė
  Šalinti savo silpnąsias vietas – mūsų pačių atsakomybė

  Europa dreba, baimindamasi galinčios ateiti šaltos žiemos. Dujų kiekis saugyklose mažas. Kainos šauna aukštyn. Rusija džiūgauja. Vladimiras Putinas kaltina „visažinius pasipūtėlius“ Europos Komisijoje, stūmusius duj...

  1
 • Kokia Lietuvos pozicija Lenkijos ginče su Europos Sąjunga?
  Kokia Lietuvos pozicija Lenkijos ginče su Europos Sąjunga?

  Kaip išspręsti konfliktą tarp Varšuvos ir Briuselio, kokių pasekmių jis gali turėti Europos Sąjungai ir ko siekia Lenkijos valdžia? – Info dienos žurnalistai klausė Vilniaus universiteto (VU) Tarptautinių santykių ir politikos mo...

  4
 • Vokeliai tėvams – atgyvena
  Vokeliai tėvams – atgyvena

  Kai nežinai, kaip įsiteikti rinkėjams, pažadėk jiems grynųjų. Šio primityvaus būdo pakelti savo reitingus periodiškai griebiasi tai vienas, tai kitas ties populiarumo paribiais balansuojantis politikas. ...

  1
 • Geroji valdžia
  Geroji valdžia

  Seimas, pasiraitojęs rankoves, puolė gerus darbus daryti. Padailins vieną kitą įstatymą ir elektros kaina buitiniams vartotojams nuo sausio didės vos 21 proc., dujų kaina virykles turintiems žmonėms – vos 20 proc., dujomis šildantiems na...

  2
 • Kaip internete stabdyti neapykantą
  Kaip internete stabdyti neapykantą

  Internete plintant neapykantos kalbai, mokslininkai ir žmogaus teisių ekspertai ieško būdų, kaip stabdyti neapykantą ir jos daromą žalą visuomenei. ...

  6
 • Teisingumas: žudikui – 2 tūkst. eurų
  Teisingumas: žudikui – 2 tūkst. eurų

  Po abejotino teismo sprendimo dėl galutinio naudos gavėjo duomenų atskleidimo klaipėdietiškame portale visi tarsi atsitokėjo. Tik niekas, gal išskyrus R.Miliūtę, nesigilino nei į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, nei...

  13
 • Nuogi vagys
  Nuogi vagys

  Lietuvos Konstitucijoje įrašyta: nuosavybė neliečiama. Čia pat minima galimybė paimti ją tik įstatymo nustatyta tvarka teisingai atlyginant. Pasirodo, yra ir kitų nuosavybės transformacijos galimybių, kurias, dažnai to net nefiksuodami, reali...

  9
 • Apie dvi avinų bandas
  Apie dvi avinų bandas

  "Tai tu irgi su visa avinų banda nuėjai pasiskiepyti?" – klausia manęs bičiulė antivakserė. Taip, atsakau, nuėjau. Tik egzistuoja ne viena, o dvi avinų bandos (čia iškart atsiprašau visų, kurie nė vienai bandai savęs n...

  14
 • MMA – 750 eurų, pensija – 800 eurų. Laikytis duoto žodžio turi visi
  MMA – 750 eurų, pensija – 800 eurų. Laikytis duoto žodžio turi visi

  Laikytis duoto žodžio būtina, ypač politikams tai turi būti ne tik padorumo požymis, bet gyvybės ir mirties klausimas. Maža to, rinkėjai turi griežtai prižiūrėti, kontroliuoti ir prireikus priimti tokį nuosprendį. Taip vyksta tose valstybėse, k...

  14
Daugiau straipsnių