Svarstys pataisas, kurios leistų lengviau pradėti darbą ukrainiečių advokatams

Seimas svarstys pataisas, kurios leistų Lietuvoje lengviau darbą pradėti iš trečiųjų šalių, taip pat iš Ukrainos, atvykusiems advokatams ir mediatoriams.

Projektą šią savaitę parlamente pristačiusi teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska sakė, kad pataisos parengtos reaguojant į Uk­rai­nos ad­vo­ka­tų krei­pi­mą­si, jose numatyti saugikliai, kad tokia praktika negalėtų verstis teisininkai iš šalių agresorių.

„Sie­kia­ma nu­ma­ty­ti tre­čių­jų vals­ty­bių ad­vo­ka­tų tei­sės teik­ti tei­si­nes pa­slau­gas sa­vo vals­ty­bės pro­fe­si­niu vardu Lie­tu­vo­je prak­ti­nio įgy­ven­di­ni­mo me­cha­niz­mą. Taip būtų sudarytos sąlygos veiks­min­gai Lie­tu­vo­je veik­ti ir iš Uk­rai­nos at­vy­ku­siems ad­vo­ka­tams“, – sakė E. Dobrowolska.

Už Advokatūros įstatymo pataisą po pateikimo balsavo 89 parlamentarai iš aštuoni susilaikė, projektą toliau svarstyti planuojama per rudens sesiją.

Pataisomis būtų nustatyta tvarka, pagal kurią tre­čių­jų ša­lių tei­si­nin­kai būtų registruojami į ad­vo­ka­tū­ros tvarkomą są­ra­šą, nustatoma jų tei­kia­mų tei­si­nių pa­slau­gų apimtis, rei­ka­la­vi­mai veik­lai ir jos priežiūra.

„Ad­vo­ka­tū­ros įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ma­ty­ti tam tik­ri sau­gik­liai, bū­tų tai­ko­mas ri­bo­ji­mas, pa­vyz­džiui, tre­čių­jų ša­lių, ku­rios vyk­do ag­re­si­ją prieš ki­tas val­s­ty­bes ar genocidą, ku­rios ke­lia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, tei­si­nin­kams. Taip pat tais at­ve­jais, kai tre­čio­sios vals­ty­bės tei­si­nin­ko veik­lai ar kon­kre­čiam tei­si­nin­kui yra tai­ko­mos tarp­tau­ti­nės sank­ci­jos ar ri­bo­ja­mo­sios prie­mo­nės“, – kalbėjo E. Dobrowolska.

Pagal dabartinį reguliavimą, trečiųjų valstybių advokatai Lietuvoje advokato veikla gali verstis tik pagal tarptautines sutartis, bet įstatyme nėra numatyta nuostatų dėl šių advokatų registravimo, jų teikiamų teisinių paslaugų apimties, veiklos reikalavimų ar kontrolės.

Siūlomos pataisos suteiktų nustatytam trečiųjų šalių teisininkų sąrašui teisę naudotis Advokatūros įstatyme įtvirtintomis advokatų teisėmis ir veiklos garantijomis, taip pat būtų užtikrinami teisinių paslaugų gavėjų interesai, įtvirtinus trečiųjų šalių teisininkų registravimą, jų veiklos stebėseną ir kontrolę.

Mediacijos įstatymo projektu siekiama, kad iš kitų užsienio valstybių, ne tik Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės, atvykusiems asmenims būtų suteikta teisė laikinai teikti mediacijos paslaugas Lietuvoje.

Ši teisė galiotų tol, kol galiotų jiems suteikta laikinoji apsauga. Iš kitų užsienio šalių atvykę asmenys negalėtų vykdyti privalomosios, teisminės mediacijos.NAUJAUSI KOMENTARAI

Lietuvis

Lietuvis portretas
Šita lenkiška kiaulė visais būdais naikina Lietuva ja reikia teisti už priesaikos sulaužymą.

Praeivis

Praeivis portretas
Siaubas, kodel atvykeliai nei tevai, nei vaikai nekalba savaja kalba, atrodo pas mus atvyko nauji rusai

Anonimas

Anonimas portretas
Lauk 100 % pi.de.rai labusai is Ukrolietuvos..
VISI KOMENTARAI 31

Galerijos

Daugiau straipsnių