Seimas svarstys siūlymą keisti Probacijos tarnybos pavaldumą

Seimas svarstys siūlymą Probacijos tarnybą iš Kalėjimų departamento perduoti Teisingumo ministerijai.

Pataisų paketą Seime šią savaitę pristačiusi teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska teigė, jog sustiprinus probacijos sistemą ji taps efektyvesnė, mažiau žmonių nusikals pakartotinai.

„Pro­jek­tų tiks­las yra Pro­ba­ci­jos tar­ny­bai su­teik­ti dau­giau au­to­no­miš­ku­mo, pa­kei­čiant jos pa­val­du­mą. (...) Per pas­ta­ruo­sius sep­ty­ne­rius metus be­veik tris kar­tus pa­dau­gė­jo nu­teis­tų­jų, ku­rie ke­liau­ja bū­tent į Pro­ba­ci­jos tar­ny­bą, o ne į įka­li­ni­mo įstai­gas, nuo 9 tūkst. iki 32 tūkst., aki­vaiz­du, kad šian­dien Pro­ba­ci­jos tar­ny­ba tu­rė­tų gau­ti au­to­no­miš­ku­mą“, – sakė ministrė.

Projektams po pateikimo pritarta už balsavus 65 parlamentarams ir 28 susilaikius, toliau juos svarstys Seimo komitetai.

Anot E. Dobrovolskos, keturiolikoje Europos Sąjungos (ES) valstybių probacijos tarnyboms suteikta daugiau galių ir bendradarbiavimas „su analogišku kaip Ka­lė­ji­mo de­par­ta­men­tas ar­ba ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis yra grin­džia­mas ne sub­or­di­na­ci­ja, o ly­gia­ver­tės part­ne­rys­tės principu“.

Ministrė pažymėjo, kad Probacijos tarnybai tapus autonomiška ji pati spręs dėl resursų panaudojimo, specialistų įdarbinimo, ir galės „užsiimti tais asmenimis, kurie nekeliauja į įkalinimo įstaigas ir neturėtų į jas grįžti niekada“.

Šiuo metu Probacijos tarnyba yra pavaldi Kalėjimų departamentui.

Teisingumo ministerijos duomenimis, daugumoje Europos valstybių probacijos tarnybų valdymas yra Teisingumo ministerijų funkcija.

Keturiolikoje ES šalių probacijos tarnybos yra tiesiogiai pavaldžios Teisingumo ministerijai, šešiose valstybėse – kalėjimų administracijoms.

Kitose valstybėse šios tarnybos yra pavaldžios už vidaus reikalus atsakingai ministerijai, privačios arba pavaldžios teismams.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių