Kada meluoja Šiaulių meras?

Šiau­lių mies­to val­džia ap­si­kvai­li­no "ant vi­sos Lie­tu­vos", kai pa­reiš­kė Nak­vy­nės na­mams ra­du­si "op­ti­ma­lų va­rian­tą" – mies­to cent­re, Du­bi­jos gat­vė­je, be­veik tuš­čią uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­tį. Grei­tai paaiš­kė­jo, kad jis ne toks ir tuš­čias. Na, ne­bent tri­juo­se aukš­tuo­se 40- bu­tų įsi­kū­rę žmo­nės mies­to val­džiai yra vi­siš­kai tuš­čia vie­ta. Į skan­da­lą pa­kliu­vu­si Sa­vi­val­dy­bė ėmė ieš­ko­ti kam per­mes­ti sa­vo kal­tę. Ir ra­do: kal­ti – žur­na­lis­tai!

Iš­gir­dę pri­bloš­kian­čią ži­nią, kad jų na­me ga­li bū­ti įkur­ti Nak­vy­nės na­mai, gy­ven­to­jai nu­spren­dė pri­min­ti tiems, už ku­riuos vi­sai ne­se­niai bal­sa­vo, kad nė­ra vien kri­ti­nė ma­sė, įdo­mi tik rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se. Jie pa­ža­dė­jo kil­ti į pro­tes­tus ne tik pa­tys, bet ir pa­kel­ti bend­ruo­me­nę. Stu­den­tai ėmė­si pe­ti­ci­jos.

Bren­do re­vo­liu­ci­nė si­tua­ci­ja. Ji iš­gąs­di­no kos­tiu­muo­tus val­džios vy­rus ir šie pū­tė į krū­mus. Rei­kė­jo ras­ti at­pir­ki­mo ožį. Ir ta­da mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, ma­tyt, nuspren­dė neiš­ra­di­nė­ti dvi­ra­čio, o pa­si­mo­ky­ti iš vals­ty­bės val­džios. Ra­do kal­tus – ži­niask­lai­da, "be­si­vai­kan­ti pi­gių sen­sa­ci­jų". At­sa­ko­my­bę už sa­vo kvai­lys­tes per­me­tė ant žur­na­lis­tų gal­vos.

"Spau­da (...) po­mpuo­ja, kad Šiau­lių val­džia per­kels be­na­mius (su­prask – bomžus) į stu­den­tų bend­ra­bu­tį", – pik­ti­na­si me­ras feis­bu­ke (kal­ba ne­tai­sy­ta – red.pa­st.).

"Ką žur­na­lis­tai iš­var­tė ir ką Ta­ry­bos na­riai in­terp­re­ta­vo, aš su­si­lai­ky­siu nuo komen­ta­rų", – su­ko uo­de­gą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis vie­no komiteto po­sė­dy­je.

Bend­ra­bu­ty­je įreng­tų bu­tų gy­ven­to­jai atė­jo pas me­rą į priė­mi­mą ir iš jo su­ži­no­jo, kad Nak­vy­nės na­mų bend­ra­bu­ty­je ne­bus ir bū­ti ne­ga­li! Me­ro troš­ki­mas ne­va bu­vęs vie­nas – pe­rim­ti bend­ra­bu­čio pa­sta­tą ir jį re­no­vuo­ti. Tie­siog, dėl gražesnio vaiz­do mies­te, kad ne­bū­tų "ša­šo", va­žiuo­jant Til­žės gat­vės via­du­ku.

10 mi­li­jo­nų vie­šo­sioms erd­vėms su­tvar­ky­ti ne­ran­dan­ti sa­vi­val­dy­bė kaž­ku­rio­je slap­to­je ki­še­nė­je tu­ri pa­si­slė­pu­si at­lie­ka­mų eu­rų? Me­ras pik­ti­no­si, kad su­ki­lę gyven­to­jai esą vis­ką su­ga­di­no: dėl ki­lu­sio skan­da­lo Tur­to fon­das pa­sta­to neatiduos ir gy­ven­to­jai dar ne vie­ne­rius me­tus gy­vens ne­re­no­vuo­ta­me na­me. Ir dėl to pa­tys kal­ti, nes iš­drį­so gin­tis ir net ža­dė­jo pi­ke­tuo­ti!

"Jė­zau, man gai­la, kad iki to­kio ly­gio mes tu­ri­me at­skleis­ti in­for­ma­ci­ją", – me­ras kal­bė­jo mįs­lin­gai ir šau­kė­si Aukš­čiau­sio­jo su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais: – Apie kokius Nak­vy­nės na­mus kal­ba­te? Jo­kių Nak­vy­nės na­mų ten ne­bus."

Ka­da me­ras me­luo­ja? Kai žiū­ri ne­pa­ten­kin­tiems mies­tie­čiams į akis ar kai de­da pa­ra­šą ant raš­to Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai? Bū­tent šia­me raš­te pa­ra­šy­ta, kad pa­sta­tas Du­bi­jos 1A "yra tin­ka­mas apgyvendini­mo nak­vy­nės na­muo­se ir lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo paslaugoms teikti". Me­ras ne šiaip klau­sia uni­ver­si­te­to nuo­mo­nės, o pra­šo su­ti­ki­mo, kad šis pa­sta­tas bū­tų per­duo­tas sa­vi­val­dy­bei.

Raštas, kuriame Šiaulių miesto meras Artūras Visockas kreipėsi į Šiaulių universitetą dėl sutikimo perduoti Savivaldybei Dubijos g. 1A pastatą. („Šiaulių krašto“ nuotr.)

"Į mi­nė­tą pa­sta­tą ad­re­su Du­bi­jos g. 1A Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų perkel­ti Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bą, o pa­sta­tas Pak­ruo­jo g. 41 bū­tų perduotas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to mi­nis­te­ri­jai", – pa­žo­džiui ci­tuo­ja­me me­ro raš­tą.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis pa­ts, ne­ver­čia­mas žur­na­lis­tų, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­šė, kad su uni­ver­si­te­to at­sto­vais ap­ta­rė ga­li­my­bę pe­rim­ti bend­ra­bu­tį ir ten įkur­ti Nak­vy­nės na­mus. Dar dau­giau, di­rek­to­rius paaiš­ki­no, kad Nak­vy­nės na­mams rei­kia 2 000 kvad­ra­ti­nių met­rų, o bend­ra­bu­ty­je yra 1 tūkst. dau­giau, tad ga­lė­tų dar ir plės­ti so­cia­li­nes pa­slau­gas.

Ži­niask­lai­da tik­riau­siai elekt­ra kan­ki­no vi­ce­me­rą Do­mą Griš­ke­vi­čių, kad šis pa­reikš­tų, jog Sa­vi­val­dy­bė svars­tė Nak­vy­nės na­mams iš­kel­ti de­šimt va­rian­tų, tačiau šis bend­ra­bu­tis pa­si­ro­dė esąs op­ti­ma­liau­sia išei­tis?

"Ad­mi­nist­ra­ci­ja ieš­ko­jo įvai­rių va­rian­tų. Kai jau ra­do­me, mū­sų aki­mis, op­ti­ma­lų va­rian­tą, jį ir pa­vie­ši­no­me", – tei­gė vi­ce­me­ras.

Tai ka­da me­luo­ja­te, po­nai? O gal tai tik daug tie­sos va­rian­tų? Vi­siems gy­ve­ni­mo at­ve­jams. Jei sriu­ba ne­ska­ni, ar dėl to kal­tas šaukš­tas?

Me­ras feis­bu­ke vi­są šį pro­ce­są įvar­di­no tuš­ty­bių mu­ge. Tik­rai. Mies­to va­do­vų tuš­ty­bės mu­gė: su aro­gan­ci­jos fe­jer­ver­kais, me­lo sal­dė­siais, žong­li­ra­vi­mu žodžiais bei ri­zi­kin­gu vaikš­čio­ji­mu bend­ruo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo ly­nu.NAUJAUSI KOMENTARAI

?

? portretas
pabraukit, kur netiesa parašyta?

Dainius

Dainius portretas
Spauda bando toliau burbula pusti

Donatas Miniotas

Donatas Miniotas portretas
Straipsnio autorė Jūratė Rauduvienė buvo Šiaulių miesto savivaldybės atstovė spaudai, kai meru buvo "raudonasis bebras" Sartauskas. Taip , kad pila ant mero pamazgas , nes komsamolcams taip reikia. Ane Jūrate? Pilat?
VISI KOMENTARAI 4
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių