Kaip su­si­dė­ti la­ga­mi­ną, kad ke­lio­nė­je jis ne­tap­tų naš­ta?

Retam keliautojui nėra te­kę su­si­dur­ti su ne­sklan­du­mais, iš­ki­lu­siais dėl atostogoms ar išvykai su­krau­to la­ga­mi­no.

Vie­ni vi­sa­da net menkiausiai iš­vy­kai su­si­pa­kuo­ja ko­ne vi­są spin­tos tu­ri­nį, sun­kiai tem­pia už sa­ve di­des­nį ba­ga­žą, nors ir vė­liau di­džio­sios da­lies dra­bu­žių nė ne­pri­rei­kia. Ki­ti už­mirš­ta la­biau­siai ke­lio­nė­je rei­ka­lin­gus daik­tus ir jau pir­mą­ją die­ną, užuo­t ato­sto­ga­vę, siau­bia dra­bu­žių, kos­me­ti­kos par­duo­tu­ves bei vais­ti­nes.

Štai ke­li pa­ta­ri­mai, kaip leng­vai ir grei­tai su­si­dė­ti la­ga­mi­ną, kad ne­tek­tų temp­ti neį­ti­ki­mai sun­kių ne­šu­lių, ta­čiau rei­ka­lin­giau­si daik­tai bū­tų ša­lia ir ga­lė­tu­mė­te ra­miai mė­gau­tis ato­sto­go­mis.

1. Jei ke­liau­ja­te oro li­ni­jo­mis, kur ba­ga­žo svo­ris yra ri­bo­ja­mas, pa­si­sten­ki­te pa­si­rink­ti kuo leng­ves­nį la­ga­mi­ną. Su­tal­pin­si­te kur kas ma­žiau daik­tų, jei pa­ts la­ga­mi­nas svers ko­ne treč­da­lį leis­ti­no svo­rio. Šiuo at­ve­ju ne­blo­ga išei­tis ir leng­vu­tis ke­lio­ni­nis krep­šys. To­kie pa­pras­tai tu­ri ir daug pa­to­gių sky­re­lių, ku­riuo­se ga­lė­si­te lai­ky­ti rei­ka­lin­giausius kelionei daik­tus.

2. Jei iš­vyks­ta­te sa­vai­tei ar dar trum­pes­niam lai­kui, tik­rai ne­bū­ti­na temp­tis vi­so bu­te­liu­ko kve­pa­lų, šam­pū­no ar plau­kų kau­kės ir ki­tų hi­gie­nos prie­mo­nių. Rei­kia­mą kie­kį plau­kų prie­žiū­ros prie­mo­nių su­pil­ki­te į ke­lio­ni­nius bu­te­liu­kus, įsi­gy­ki­te ke­lio­ni­nio dy­džio du­šo že­lę, dan­tų pa­stos bu­te­liu­kus. Pui­kiai pra­vers ma­žy­čiai kve­pa­lų ir kū­no kre­mų mė­gi­nu­kai.

3. Net jei ke­liau­ja­te ne lėk­tu­vu, skys­tas hi­gie­nos ir ma­kia­žo prie­mo­nes pa­tar­ti­na su­dė­ti į san­da­rų plas­ti­ki­nį mai­še­lį. Juk tik­rai ne­no­rė­tu­mė­te, kad ne­ty­čia pra­si­vė­ręs šam­pū­no bu­te­liu­kas iš­tep­tų vi­sus la­ga­mi­ne esan­čius dra­bu­žius.

4. Tie­siog bū­ti­ni da­ly­kai, ruo­šian­tis bet ko­kiai ke­lio­nei: rei­ka­lin­giau­si vais­tai, pleist­ras, de­zin­fe­kuo­jan­tis purš­ka­las. Nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, ko­kie ne­sklan­du­mai ga­li už­klup­ti, tad at­sar­ga tik­rai gė­dos ne­da­ro.

5. Pa­ty­ru­sių ke­liau­to­jų pa­ta­ri­mas trum­pai ke­lio­nei – daik­tus dė­tis jau su­de­rin­tus ei­lu­tė­mis. Na­muo­se su­gal­vo­ki­te ap­ran­gos de­ri­nius, skir­tus ke­lio­nė­je nu­ma­to­moms pro­goms. Prie jų de­rin­ki­te tin­kan­čią ava­ly­nę, ak­se­sua­rus. Pa­gei­dau­ti­na, kad bent vie­nas iš de­ri­nių tik­tų ak­ty­viam lais­va­lai­kiui, o ki­tas – iš­kil­min­ges­nei pro­gai – gal su­lauk­site kvie­ti­mo ap­si­lan­ky­ti pra­ban­gia­me va­ka­rė­ly­je ar ke­liau­ti į kva­pą gniau­žian­čią eks­kur­si­ją.

6. Vi­suo­met pa­si­sten­ki­te į ke­lio­nės krep­šį įsi­mes­ti spor­ti­nį kos­tiu­mą. Šis pra­vers il­go skry­džio me­tu, lie­tin­gą die­ną ku­ror­te, ku­rią teks pra­leis­ti jau­kiai įsi­tai­sius kam­ba­ry­je ar grį­žus po va­ka­rė­lio, ku­riame var­go­te su aukš­ta­kul­niais ir siau­ru­te su­kne­le.

7. Kad ir į ko­kį pa­sau­lio kam­pe­lį vyks­ta­te, be­veik vi­sa­da bū­ti­ni daik­tai: aki­niai nuo sau­lės, mau­dy­mo­si kos­tiu­mė­lis, skė­tis bei šil­tes­nių dra­bu­žių komp­lek­tas. Pa­sis­ten­ki­te jiems at­ras­ti vie­tos sa­vo la­ga­mi­ne.

8. Ne­pa­mirš­ki­te ran­kų de­zin­fe­ka­vi­mo skys­čio ar­ba drėg­nų ser­ve­tė­lių. Oro uos­tuo­se, sto­ty­se, taip pat ant ke­lio­nė­je daž­nai lie­čia­mų pi­ni­gų tie­siog knibž­dė­te knibž­da įvai­riau­sių bak­te­ri­jų. Tad prieš val­gy­da­mi ar lies­da­mi vei­dą, kai ne­ga­li­te tin­ka­mai nu­si­plau­ti ran­kų, pa­si­nau­do­ki­te bent jau šio­mis prie­mo­nė­mis.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių