Vy­riau­sy­bė ža­los Klai­pė­dos uos­tui neįž­vel­gė

Pa­gal Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ata­skai­tą išei­tų, kad Lie­tu­va yra eko­no­miš­kai stip­ri ša­lis, jos ne­vei­kia nei Ki­ni­jos spau­di­mas, nei pra­ras­tas Bal­ta­ru­si­jos tran­zi­tas, nei eko­no­mi­nės san­kci­jos Ru­si­jai.

Ki­ni­ja Lie­tu­vos ne­vei­kia

Pas­ta­rie­ji dve­ji me­tai Lie­tu­vai bu­vo iš­skir­ti­niai. Pir­ma, dėl už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro Gab­rie­liaus Lands­ber­gio pa­si­saky­mo prieš Ki­ni­ją, Lie­tu­va nuo 2021 m. pa­ju­to griež­tas šios ša­lies eko­no­mi­nes san­kci­jas.

Klai­pė­dos uos­te tai pa­si­reiš­kė tuo, kad ne­li­ko tran­zi­ti­nio trau­ki­nio į Ka­zachs­ta­ną, ku­ris bu­vo sie­ja­mas su Ki­ni­jos kro­vi­niais.

Ne­se­niai Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės pa­skelb­to­je 2022 m. veik­los ata­skai­to­je už­si­min­ta, kad Ki­ni­ja da­rė di­de­lį spau­di­mą ir bu­vo įve­du­si prieš Lie­tu­vą nu­kreip­tas griež­tas eko­no­mi­nes prie­mo­nes.

„Di­de­lis Ki­ni­jos spau­di­mas Lie­tu­vai per­nai pa­ma­žu at­slū­go. Lie­tu­vos eko­no­mi­ka ne­bu­vo reikš­min­gai pa­veik­ta“, – la­ko­niš­kus žo­džius pa­tei­kia Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė sa­vo veik­los ata­skai­to­je.

Tai nė­ra pa­grįs­ta jo­kiais skai­čiais. Kiek­vie­nas Lie­tu­vo­je tu­ri ti­kė­ti tuo, ką tei­gia Vy­riau­sy­bė.

Anot ša­lies prem­je­rės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės, ma­žė­jant pre­ky­bai su Ki­ni­ja, ypač pa­dė­ję tai, kad vers­lui, ku­ris nu­ken­tė­jo nuo tre­čių­jų ša­lių veiks­mų, pra­dė­tos teik­ti pa­sko­los.

Pra­ra­di­mas ne­pas­te­bė­tas

Dar di­des­nę įta­ką Lie­tu­vos, o ypač Klai­pė­dos uos­to ir Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių veik­lai tu­rė­jo pa­da­ry­ti per­nai va­sa­rį pra­si­dė­ju­si Ru­si­jos in­va­zi­ja į Uk­rai­ną ir dėl jos Ru­si­jai ir Bal­ta­ru­si­jai įves­tos eko­no­mi­nės san­kci­jos.

Lie­tu­va ne­te­ko ne tik treč­da­lio Klai­pė­dos uos­to kro­vi­nių, ką su­da­rė Bal­ta­ru­si­jos tran­zi­tas, bet ir iš es­mės už­si­da­rė de­šimt­me­čiais kur­tas, puo­se­lė­tas ir la­biau­siai pri­tai­ko­mas trans­por­to tran­zi­to ko­ri­do­rius tarp Ry­tų ir Va­ka­rų.

Bent jau šio­je sri­ty­je Lie­tu­va ir Klai­pė­dos uos­tas tu­rė­jo pa­jus­ti stip­rų eko­no­mi­nį su­krė­ti­mą.

„Il­ga­lai­kis po­vei­kis Lie­tu­vos eko­no­mi­kai at­si­ra­do ne dėl san­kci­jų, o dėl geo­po­li­ti­nio ne­sta­bi­lu­mo. Lie­tu­vos įmo­nės pa­si­ro­dė at­spa­rios iš­šū­kiams – jos sėk­min­gai pe­ro­rien­ta­vo sa­vo veik­lą į nu­spė­ja­mas de­mok­ra­ti­nio pa­sau­lio ša­lis. Joms ten­ka apie 90 pro­c. Lie­tu­vos eks­por­to“, – skai­to­me Vy­riau­sy­bės ata­skai­to­je.

Lie­tu­va ne­te­ko ne tik treč­da­lio Klai­pė­dos uos­to kro­vi­nių, ką su­da­rė Bal­ta­ru­si­jos tran­zi­tas, bet ir už­si­da­rė de­šimt­me­čiais kur­tas, puo­se­lė­tas trans­por­to tran­zi­to ko­ri­do­rius tarp Ry­tų ir Va­ka­rų.

Ar tikrai kompensavo?

Lie­tu­vos val­džia gi­ria­si per­nai pra­plė­tu­si eks­por­to per Klai­pė­dos uos­tą ga­li­my­bes. Bu­vę gau­ti lei­di­mai eks­por­tuo­ti že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tus į JAV, Ja­po­ni­ją, Tai­va­ną, Mek­si­ką, Ka­na­dą.

Iš­si­gel­bė­ji­mu dėl pra­ras­to Bal­ta­ru­si­jos tran­zi­to ne­va ta­pęs iš­min­tin­gas Lie­tu­vos val­džios spren­di­mas, kai į Klai­pė­dos uos­tą at­plau­kian­tiems lai­vams pra­dė­ta tai­ky­ti šim­tap­ro­cen­ti­nė to­na­žo rink­lia­vos nuo­lai­da. Tai pa­ska­ti­nę nau­jų kon­tei­ne­ri­nių li­ni­jų at­si­ra­di­mą Klai­pė­dos uos­te.

Pa­mi­nė­ta kon­tei­ne­rių lai­vy­bos kom­pa­ni­jos „Me­di­ter­ra­nean Ship­ping Com­pa­ny“ (MSC) li­ni­ja į JAV Niu­jor­ko mies­tą, taip pat „NWC to Ecua­dor“ jū­ri­nis marš­ru­tas, ku­ris Klai­pė­dą su­jun­gė su Do­mi­ni­ka, Kos­ta Ri­ka, Pe­ru, Ko­lum­bi­ja ir ki­to­mis cent­ri­nės ir Pie­tų Ame­ri­kos ša­li­mis.

„Dėl šių veiks­mų Klai­pė­dos uos­te pa­siek­tas nau­jas kro­vi­nių kon­tei­ne­riuo­se kro­vos re­kor­das – per­kop­ta 1 mln. TEU me­ti­nės kro­vos ri­ba. Klai­pė­dos uos­tui su­ge­bė­jus per­sio­rien­tuo­ti, bend­ras kro­vos pra­ra­di­mas ne­bu­vo toks ženk­lus, kaip pro­gno­zuo­ta ta­da, kai JAV ir ES įve­di­nė­jo san­kci­jas Ru­si­jai ir Bal­ta­ru­si­jai“, – teig­ta Vy­riau­sy­bės ata­skai­to­je.

Šio­je vie­to­je taip no­rė­jo­si Vy­riau­sy­bės in­for­ma­ci­jos apie tai, kas ir kaip dėl san­kci­jų Ru­si­jai ir Bal­ta­ru­si­jai kom­pen­sa­vo Lie­tu­vos vers­lo pra­ra­di­mus. Pa­na­šu, kad nie­kas nie­ko ne­kom­pen­sa­vo, nes val­džia į ES ins­ti­tu­ci­jas dėl to ne­si­krei­pė.

Ga­li bū­ti, kad 2022 m. Lie­tu­vos vers­las di­de­lių pra­ra­di­mų efek­to stip­riai ir ne­pa­ty­rė, iš­sky­rus at­ski­ras veik­las, ku­rios tie­sio­giai bu­vo su­sijusios su Bal­ta­ru­si­jos tran­zi­tu.

Tas pa­ts ir Klai­pė­dos uos­te, kur dėl Bal­ta­ru­si­jos tran­zi­to rim­tai nu­ken­tė­jo vie­na bend­ro­vė – „Bi­rių kro­vi­nių ter­mi­na­las“. Ki­tos uos­to bend­ro­vės taip pat pa­ty­rė vie­no­kių ar ki­to­kių ne­tekčių, bet jos bu­vo ma­žes­nės.

Di­des­ni pra­ra­di­mai tiek vers­lui, tiek uos­tui ga­li pa­si­jus­ti ir rea­liai pa­si­ju­to šiais me­tais.NAUJAUSI KOMENTARAI

Kontrolė

Kontrolė portretas
skiep... tu matau daug zinai :) 20-30mln EUR vien rinkliavu uz laivu iplaukimus nese i direkcijos biudzeta vien trasu terminalas. Tie pinigai naudojami uosto infrastukturos pletimui. Gal paskolinsi kazkiek?

skiep

skiep portretas
del tu trasu nukentejo rusu ir belarusu valdomas terminalas,menkas nuostolis uostui.Juk tas terminalas mokescius mokejo Kiprui,ten registruota ta imone o ne Lietuvai,Klaipedai likdavo tik tarsa o ir darbuotojai buvo atvezti is belarusijos ir rusijos.Dabar uzsakineja straipsnelius ir verkia del tu trasu.Kas nukentejo,tai gelezinkeliai,to nepaneigsi.

tuo tarpu...

tuo tarpu... portretas
Lenkijos uostuose skaičiuojamas 36,6% krovos augimas
VISI KOMENTARAI 15

Galerijos

Daugiau straipsnių