Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jai – nau­ja ini­cia­ty­va Klaipėdoje

Skau­di sa­vi­žu­dy­bių te­ma Lie­tu­vo­je iš­lie­ka ak­tua­li, o pre­ven­ci­nių pro­gra­mų po­rei­kis ne­ma­žė­ja. Prie vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų vyk­do­mos veik­los praė­ju­siais me­tais pri­si­jun­gė ir nau­ja ini­cia­ty­va „Gau­sus gy­ve­ni­mas“. LCC tarp­tau­ti­nio uni­ver­si­te­to stu­den­tų su­kur­tos sa­va­no­rių or­ga­ni­za­ci­jos na­riai, ak­ty­viai bend­rau­da­mi su jau­ni­mu, sie­kia su­ma­žin­ti sa­vi­žu­dy­bių skai­čių Klai­pė­do­je.

Su­vo­kė pro­ble­mos mas­tą

„Gau­sus gy­ve­ni­mas“ – tai nau­ja jau­ni­mo ini­cia­ty­va, ku­ri taip pat yra ir Klai­pė­dos Eu­ro­pos jau­ni­mo sos­ti­nės pro­jek­to „Choo­se Klai­pė­da“ (liet. „Rin­kis Klai­pė­dą“) da­lis.

Vie­nas šios ini­cia­ty­vos įkū­rė­jų – Ro­bi­nas Mu­ba­ri­kas, LCC tarp­tau­ti­nio uni­ver­si­te­to stu­den­tas.

Jau­nuo­lis sa­kė, kad pro­ble­mos dy­dį su­vo­kė at­vy­kęs į Lie­tu­vą ir pra­dė­jęs pa­žin­ti čia gy­ve­nan­čius žmo­nes, ku­rie da­li­jo­si sa­vo pa­tir­ti­mis apie dep­re­si­ją ir sa­vi­žu­dy­bę.

„Tos is­to­ri­jos man at­sklei­dė dep­re­si­jos ir po­lin­kio į sa­vi­žu­dy­bę mas­tą ša­ly­je. Tuo­met aš nu­spren­džiau su­ži­no­ti dau­giau apie Lie­tu­vos vi­suo­me­nę, ge­riau pa­žin­ti bend­ruo­me­nę, ku­rio­je gy­ve­nu. Pri­si­jun­giau prie įvai­rių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ir pra­dė­jau ak­ty­viai sa­va­no­riau­ti, kad ge­riau in­teg­ruo­čiau­si į vi­suo­me­nę“, – pa­sa­ko­jo or­ga­ni­za­ci­jos „Gau­sus gy­ve­ni­mas“ įkū­rė­jas R.Mu­ba­ri­kas.

Lai­kui bė­gant ak­ty­vus stu­den­tas nu­spren­dė, kad ge­riau­sia pro­ble­mą spręs­ti bend­rau­jant su vi­suo­me­nės na­riais.

Ak­cen­tuo­ja­ma mei­lė sau

„Sa­vi­žu­dy­bių mas­tas ir di­de­lis dep­re­si­ja ser­gan­čių žmo­nių skai­čius yra įro­dy­mai, kad rei­kia im­tis veiks­mų, spren­džiant šias pro­ble­mas ne tik val­džio­je, bet ir vi­suo­me­nė­je. Ti­kiu, kad kai pa­ma­tai pro­ble­mą, rei­kia ne at­si­trauk­ti nuo jos, o ras­ti stip­ry­bės sa­vy­je ir pra­dė­ti kaž­ką da­ry­ti“, – kal­bė­jo R.Mu­ba­ri­kas.

Or­ga­ni­za­ci­ja „Gau­sus gy­ve­ni­mas“ dau­giau­sia kon­cent­ruo­ja­si į edu­ka­ci­nę veik­lą. Sa­va­no­riai de­da pa­stan­gas, skleis­da­mi in­for­ma­ci­ją apie psi­chi­nės svei­ka­tos svar­bą, ir sten­gia­si pa­keis­ti vi­suo­me­nė­je vy­rau­jan­čią stig­mą, ku­ri vis dar su­pa šią te­mą.

Reikš­mė: „Gau­saus gy­ve­ni­mo“ lo­go­ti­pas – la­po for­mos pirš­to ant­spau­das. Šis sim­bo­lis at­spin­di kiek­vie­no žmo­gaus uni­ka­lu­mą. (Organizatorių nuotr.)

„Vi­sų pir­ma mes ti­ki­me, kad kiek­vie­nas žmo­gus yra ver­tin­gas, kad ir koks bū­tų jo ar jos so­cia­li­nis sta­tu­sas, ra­sė, ly­tis, sek­sua­li­nė orien­ta­ci­ja bei ti­kė­ji­mas. Ant­ra, mes ti­ki­me, kad die­vas su­tei­kė kiek­vie­nam vie­no­dai gau­sų gy­ve­ni­mą“, – or­ga­ni­za­ci­jos ver­ty­bes dės­tė R.Mu­ba­ri­kas.

Vie­nas or­ga­ni­za­ci­jos tiks­lų – skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie tai, kaip žmo­nės ga­li pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi. „Tu­ri­me su­teik­ti erd­vės vi­siems, ne­svar­bu, iš kur jie, ko­kia jų ly­tis ar kas jie bū­tų. Ir jei no­ri my­lė­ti sa­vo kai­my­nus, drau­gus ar šei­mą, vi­sų pir­ma tu­ri my­lė­ti ir pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi. Jei ne­pa­si­rū­pi­ni sa­vi­mi, kaip ga­li pa­dė­ti ki­tiems?“ – svars­tė R.Mu­ba­ri­kas.

Dė­me­sys praei­ties trau­moms

Pag­rin­di­nė „Gau­saus gy­ve­ni­mo“ veik­la – edu­ka­ci­ja. Da­ly­da­mie­si in­for­ma­ci­ja apie psi­chi­nę svei­ka­tą, priei­na­mą so­cia­li­nę pa­ra­mą, sa­vęs prie­žiū­rą, or­ga­ni­za­ci­jos na­riai sie­kia žmo­nėms su­teik­ti įran­kius, ku­rie pra­vers su­si­dū­rus su sun­ku­mais.

„Jau­ni­mas yra ne tik mū­sų atei­tis, bet ir da­bar­tis. Jei nein­ves­tuo­si­me į jau­ni­mą da­bar, ko ga­li­me iš jų ti­kė­tis atei­ty­je? Vie­na te­mų, ku­riai ski­ria­me ypa­tin­gą dė­me­sį, – nei­gia­mos vai­kys­tės pa­tir­tys ir su jo­mis su­si­ju­sios trau­mos. Mes no­ri­me pra­dė­ti dis­ku­si­ją ne tik su jau­ni­mu, bet ir su žmo­nė­mis, ku­rie dir­ba su jau­nais žmo­nė­mis“, – da­li­jo­si R.Mu­ba­ri­kas.

Or­ga­ni­za­ci­jos na­rių duo­me­ni­mis, ši te­ma Lie­tu­vo­je nė­ra pa­kan­ka­mai vys­to­ma, to­dėl jie bend­ra­dar­biau­ja su jau­ni­mo dar­buo­to­jais ir ki­tais spe­cia­lis­tais, kad su vai­kys­te su­si­ju­sios trau­mos bū­tų pla­čiau ana­li­zuo­ja­mos ša­ly­je.

Prieš ka­ran­ti­ną „Gau­sus gy­ve­ni­mas“ šio­mis te­mo­mis or­ga­ni­za­vo at­vi­rą dis­ku­si­ją su spe­cia­lis­tais, ren­gi­nys su­si­lau­kė di­de­lio pa­si­se­ki­mo.

Si­tua­ci­jai pa­si­kei­tus, sa­va­no­riai sa­vo veik­los ne­sus­tab­dė ir to­liau or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius in­ter­ne­tu, taip pat bend­ra­dar­biau­ja su įvai­rio­mis mo­kyk­lo­mis, jau­ni­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Orien­tuo­ja­si į jau­ni­mą

Vie­na sėk­min­giau­sių or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­ty­vų vir­tua­lio­je erd­vė­je bu­vo in­ter­ne­ti­nės pla­ka­tų kū­ri­mo dirb­tu­vės. Or­ga­ni­za­to­riai bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­ti, kad ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su gra­fi­niu di­zai­nu moks­lei­viams pa­si­ro­dė ypač pa­trauk­li.

„Ap­si­džiau­gė­me, kai pa­ma­tė­me, kiek daug gim­na­zis­tų iš­reiš­kė no­rą įgy­ti gra­fi­nio di­zai­no įgū­džių. Tai – tik įro­dy­mas, kad jei­gu pa­siū­lai kaž­ką, kas jau­ni­mui įdo­mu, su­lauk­si dė­me­sio net ir ren­gi­niuo­se in­ter­ne­tu. Da­ly­viai ne tik su­ži­no­jo kaž­ko nau­jo, la­vi­no kū­ry­biš­ku­mą, bet taip pat per šią pa­tir­tį mo­kė­si apie psi­chi­nės svei­ka­tos svar­bą“, – džiau­gė­si R.Mu­ba­ri­kas.

Ka­dan­gi edu­ka­ci­nė veik­la su­si­lau­kė sėk­mės, sa­va­no­riai pla­nuo­ja ir to­liau or­ga­ni­zuo­ti pa­na­šius ren­gi­nius 2021-ai­siais.

„Esa­me at­vi­ri nau­joms ga­li­my­bėms bend­ra­dar­biau­ti su ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, kad pa­siek­tu­me dau­giau jau­nų žmo­nių“, – už­si­mi­nė R.Mu­ba­ri­kas.

Atei­ty­je pla­nuo­ja­ma ir to­liau ko­vo­ti su nei­gia­mo­mis nuo­sta­to­mis apie psi­cho­lo­gi­nę svei­ka­tą per me­ną ir ži­niask­lai­dą.

Sa­va­no­riai ne­kant­rau­ja vėl su­si­tik­ti gy­vai ir skir­ti dau­giau dė­me­sio įvai­rioms sa­vi­raiš­kos for­moms.

„Ti­ki­me, kad to­kios me­no for­mos kaip šo­kis, teat­ras ar mu­zi­ka ga­li pa­dė­ti sklei­džiant ži­nią apie psi­chi­nės svei­ka­tos svar­bą“, – sa­kė R.Mu­ba­ri­kas.

„Gau­saus gy­ve­ni­mo“ ini­cia­ty­va su­si­ju­si su pla­tes­niais „Choo­se Klai­pė­da“ pro­jek­to tiks­lais ir vi­zi­ja. Or­ga­ni­za­ci­jos na­riai tel­kia­si į bend­ruo­me­nę ir ski­ria dė­me­sį ver­ty­bių ug­dy­mui vi­suo­me­nė­je.

„Aš rep­re­zen­tuo­ju So­li­da­ru­mo plat­for­mą, ku­rios tiks­lai – ska­tin­ti sa­va­no­rys­tę ir au­gin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pres­ti­žą. Mes ti­ki­me, kad da­ly­da­mie­si sa­vo pa­tir­ti­mis jau­ni žmo­nės ga­li pa­dė­ti sau ir vie­ni ki­tiems. Ma­nau, kad „Choo­se Klai­pė­da“ kon­teks­te „Gau­sus gy­ve­ni­mas“ ga­li bū­ti nau­din­gas su­bu­riant žmo­nes drau­ge“, – pa­sa­ko­jo R.Mu­ba­ri­kas.

Pa­gal­bos po­rei­kis ne­ma­žė­ja

Klai­pė­dos psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro duo­me­ni­mis, per pa­sta­ruo­sius 4–5 me­tus uos­ta­mies­čio sa­vi­žu­dy­bių mas­to ro­dik­liai že­mes­ni nei Lie­tu­vos, ta­čiau skai­čiai svy­ruo­ja.

„Vie­nais me­tais skai­čiai at­ro­do ge­riau, ki­tais – blo­giau. Vis­kas pri­klau­so nuo veiks­nių ir ne vi­sus juos ga­li­ma kont­ro­liuo­ti“, – ko­men­ta­vo Klai­pė­dos psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Alek­sand­ras Slat­vic­kis.

Klai­pė­dos mies­to vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras nuo pat įsi­kū­ri­mo vyk­do sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ją. Spe­cia­lis­tų skai­čiui di­dė­jant, jų veik­la nuo­sek­liai ple­čia­si.

Biu­ro dar­buo­to­jai dir­ba su įvai­rio­mis am­žiaus gru­pė­mis – nuo moks­lei­vių iki suau­gu­sių­jų.

„Be abe­jo­nės, ge­riau­siai vei­kia ne at­ski­ros pre­ven­ci­nės prie­mo­nės, o jų vi­su­ma. Čia svar­bios ir vi­suo­ti­nės vals­ty­bi­nės bei sa­vi­val­dy­bės lyg­mens stra­te­gi­jos, tar­pins­ti­tu­ci­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas, vi­sų bend­ruo­me­nės na­rių įtrau­ki­mas ieš­kant šios pro­ble­mos spren­di­mo. Svar­bi prie­mo­nių vi­su­ma, ku­ri api­ma įvai­rias in­for­ma­vi­mo, ak­ty­vias mo­ky­mo for­mas, psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą as­me­nims, iš­gy­ve­nan­tiems sa­vi­žu­dy­bės kri­zę, ar jų ar­ti­mie­siems ir t. t.“, – apie veiks­min­giau­sius pre­ven­ci­jos bū­dus pa­sa­ko­jo Klai­pė­dos mies­to vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro psi­cho­lo­gė Auš­ra Bol­go­va.

Svar­bu em­pa­ti­ja

Spe­cia­lis­tė taip pat ak­cen­ta­vo, kad pro­ble­mai spręs­ti bū­ti­na edu­ka­ci­nė veik­la.

„Tai pa­de­da ma­žin­ti vi­suo­me­nė­je ga­jas stig­mas, griau­ti klai­din­gus mi­tus ir mo­ko tin­ka­mai rea­guo­ti“, – dės­tė A.Bol­go­va.

Psi­cho­lo­gės tei­gi­mu, svar­bu ne­be­bi­jo­ti kal­bė­ti sa­vi­žu­dy­bės te­ma, ne­veng­ti šio žo­džio.

„Nuo­šir­dus rū­pes­tis ir do­mė­ji­ma­sis žmo­gui, gal­vo­jan­čiam apie sa­vi­žu­dy­bę, ga­li tap­ti sig­na­lu apie rū­pes­tį ir apie tai, kad su šiuo sun­ku­mu jis ko­vo­ja ne vie­nas. Ži­no­ma, bai­mė be užuo­lan­kų kal­bė­ti apie sa­vi­žu­dy­bę yra su­pran­ta­ma“, – da­li­jo­si A.Bol­go­va.

Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, vi­si vi­suo­me­nės na­riai ga­li pri­si­dė­ti prie sa­vi­žu­dy­bių ma­ži­ni­mo. Dėl to rei­kia mo­ky­tis pa­žin­ti ri­zi­kos ženk­lus ir iš­mok­ti į juos tin­ka­mai rea­guo­ti.

„Vie­nas svar­biau­sių įgū­džių, no­rint pa­dė­ti ar­ti­ma­jam, tu­rin­čiam min­čių apie sa­vi­žu­dy­bę, yra em­pa­tiš­kas iš­klau­sy­mas ne­ver­ti­nant, ne­nu­ver­ti­nant pro­ble­mų rim­tu­mo, ne­pert­rau­kiant, neuž­bai­giant sa­ki­nių, ne­mo­ra­li­zuo­jant, ne­me­luo­jant, kad pa­da­ry­si­te tai, kas ne jū­sų jė­goms, ir ne­pa­lie­kant. Pas­te­bė­ki­me, iš­klau­sy­ki­me ir pa­ban­dy­ki­me įsi­jaus­ti“, – pa­ta­rė A.Bol­go­va.


Šiame straipsnyje: pagalbos telsavižudybių prevencijaKlaipėdagausus gyvenimas

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

 • Pajūryje dabar itin palanku ieškotis darbo: kokias algas siūlo verslininkai?
  Pajūryje dabar itin palanku ieškotis darbo: kokias algas siūlo verslininkai?

  Užimtumo tarnyba teigia, kad pajūryje ieškantiems darbo darbdaviai turi jo itin daug. Kokio darbo turi ir kiek už jį galima uždirbti, buvo teiraujamasi Užimtumo tarnybos Klaipėdos skyriaus Klientų aptarnavimo departamento vadovės Jurgitos Petra...

  26
 • Klaipėdos jūrinis verslas prieštarauja jūreivystės mokyklos jungimui prie „Vilnius TECH“
  Klaipėdos jūrinis verslas prieštarauja jūreivystės mokyklos jungimui prie „Vilnius TECH“

  Klaipėdos jūrinių ir pramonės asociacijų vadovai parengė kreipimąsi šalies valdžiai dėl ketinimų jungti Klaipėdos aukštąją jūreivystės mokyklą prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto („Vilnius TECH“) ir siūlo ju...

  5
 • „Žingsniai Klaipėdai“ – skirti šimtmečiui
  „Žingsniai Klaipėdai“ – skirti šimtmečiui

  Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras jau trejus metus iš eilės organizavo pėsčiųjų žygį Klaipėdos miesto vaikams ir jaunimui. Šiais metais žygis skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-osioms metinėms paminėti. ...

  1
 • Į pajūrį atvyko jaunieji kūrėjai iš Latvijos
  Į pajūrį atvyko jaunieji kūrėjai iš Latvijos

  Nuo 2017 m. prasidėjęs tarptautinis meninis edukacinis projektas „Menų krantai“ užaugino gražią draugystę tarp Klaipėdos ir Latvijos Lielvardės miesto ugdymo įstaigų. Šįkart jaunieji kūrėjai iš Latvijos atvyko į mūsų ...

 • Gimnazistai turėjo klausimų
  Gimnazistai turėjo klausimų

  Dienraščio „Klaipėda“ redakcijoje vėl sulaukta svečių. Šįkart čia viešėjo Vytauto Didžiojo gimnazijos vienuoliktokai su savo vadove, medijų kraštovaizdžio dėstytoja ir mokytoja Rosita Vaičiule. Gimnazistams ...

 • Dėl byrančio Salantų tilto – nerimas
  Dėl byrančio Salantų tilto – nerimas

  Gyventojai baiminasi dėl dar vieno yrančio infrastruktūros statinio – virš Salanto upės esantis miestelio tiltas byra akyse, tačiau kelininkams jis tinkamas net ir didelių gabaritų krovinių gabenimui. ...

  8
 • Prie Jono kalnelio – bebrai?
  Prie Jono kalnelio – bebrai?

  Prie Malūno tvenkinio apsigyvenusių ir vis parko medžius be gailesčio graužiančių bebrų jau sumažėjo. Jų „išvykimą“ paskatino specialūs repelentai, kuriais buvo ištepti medžiai. ...

  2
 • Planuose – darbus Vingio pasaže užbaigti iki rudens
  Planuose – darbus Vingio pasaže užbaigti iki rudens

  Gyventojų viltis, kad tvarkymo darbai Vingio pasaže baigsis iki vasaros pradžios, užgeso. Nors dirbama pagal grafiką, daugeliui klaipėdiečių vis dar atrodo, kad rezultatų nematyti. Rangovo pažadas šiek tiek ramina – darbai tikrai bus u...

  5
 • Klaipėda ruošiasi Dainų šventei
  Klaipėda ruošiasi Dainų šventei

  Sekmadienį uostamiestį sudrebins Vakarų krašto dainų šventė – krašte bene didžiausiu dalyvių skaičiumi išsiskirianti tradicija, menanti turtingą ir prasmingą Mažosios Lietuvos dainų švenčių patirtį. ...

  1
 • Sukilimo operacijos vado ir jo žmonos perlaidojimo vieta – aiški
  Sukilimo operacijos vado ir jo žmonos perlaidojimo vieta – aiški

  Nuspręsta dėl sukilimo operacijos vado Jono Polovinsko-Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės-Budrienės perlaidojimo Klaipėdoje vietos. Vienbalsiu sprendimu nutarta, kad amžinojo poilsio jie atguls Skulptūrų parke prie paminklo „Už laisv...

  5
Daugiau straipsnių