Jau­ni­mo bal­sas – tink­la­lai­dė­je: bus kalbinami uostamiesčiui atsidavę žmonės

Uos­ta­mies­čiui ta­pus Eu­ro­pos 2021-ųjų jau­ni­mo sos­ti­ne, pro­jek­tas „Choo­se Klai­pė­da“ iš­kė­lė tiks­lus su­stip­rin­ti jau­ni­mo bal­są ku­riant mies­to vi­zi­ją. Vie­nas bū­dų tai pa­da­ry­ti – ži­niask­lai­da. Pro­jek­to jau­ni­mo am­ba­sa­do­riai pra­dė­jo kur­ti tink­la­lai­dę, ku­ri net ir ka­ran­ti­no są­ly­go­mis su­tei­kia ga­li­my­bę kal­bin­ti mies­tui at­si­da­vu­sius žmo­nes.

For­ma­tas – itin po­pu­lia­rus

2020-ųjų pa­bai­go­je „Choo­se Klai­pė­da“ sa­va­no­riai in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je „You­Tu­be“ ėmė leis­ti tink­la­lai­dę, ku­rios tiks­las – su­pa­žin­din­ti su ak­ty­viais uos­ta­mies­čio žmo­nė­mis ir at­skleis­ti per­spek­ty­vas, kaip mies­te gy­ve­na skir­tin­gų gru­pių at­sto­vai.

Tink­la­lai­dės – tai įra­šy­ti po­kal­biai. Jo­se svar­biau­sia yra gar­si­nis tu­ri­nys, kaip ir įpras­to­se ra­di­jo lai­do­se.

Nors tink­la­lai­dės šiuo me­tu la­bai po­pu­lia­rios, uos­ta­mies­ty­je „Choo­se Klai­pė­da“ lai­da – pir­mas to­kio po­bū­džio pro­jek­tas.

In­ter­ne­te jau pub­li­kuo­ti aš­tuo­ni po­kal­biai, ku­rių me­tu lai­dos ve­dė­jai An­ta­nas Ka­dziu­lis ir Ma­rius Nar­bu­tai­tis šne­ki­na jau­nus žmo­nes, Klai­pė­dą pa­si­rin­ku­sius kaip vie­tą gy­ven­ti ir kur­ti sa­vo atei­tį.

Atsk­lei­džia mies­to ga­li­my­bes

Žur­na­lis­tai svars­to, kaip jų lai­da ga­lė­tų bū­ti nau­din­ga ne tik „Choo­se Klai­pė­da“ pro­jek­tui, bet ir mies­tui, ku­ria­me jie gy­ve­na.

„Vi­si esa­me uni­ka­lūs sa­vo pa­sau­lė­žiū­ra. Bū­tent to­dėl rei­kia iš­girs­ti ki­tus žmo­nes – gal jie pa­ste­bi kaž­ką, apie ką klau­sy­to­jas net ne­bū­tų pa­gal­vo­jęs. No­ri­me, kad žmo­nės tu­rė­tų dau­giau em­pa­ti­jos ir su­pra­tin­gu­mo, o to­kius da­ly­kus ir ug­do ki­to žmo­gaus klau­sy­ma­sis“, – ti­ki­no M.Nar­bu­tai­tis.

Lai­dos ve­dė­jų nuo­mo­ne, ži­niask­lai­da yra la­bai ge­ras įran­kis sie­kiant per­duo­ti sa­vo idė­jas pla­tes­nei pub­li­kai. Jei abi­pu­sis bend­ra­dar­bia­vi­mas yra nuo­šir­dus ir į vi­sų in­te­re­sus at­si­žvel­gia­ma, ga­lu­ti­nis pro­duk­tas ga­li bū­ti nau­din­gas mies­to au­gi­mui.

„Kal­bi­na­me žmo­nes, sie­jan­čius sa­ve su uos­ta­mies­čiu. Mū­sų pa­šne­ko­vai ku­ria Klai­pė­do­je ir Klai­pė­dai, to­dėl jų nuo­mo­nės pa­de­da šiek tiek ki­taip pa­žvelg­ti į mies­te vyks­tan­čius pro­ce­sus ir čia gy­ve­nan­čius žmo­nes“, – pa­sa­ko­jo „Choo­se Klai­pė­da“ tink­la­lai­dės ve­dė­jas A.Ka­dziu­lis.

„Jau­nas žmo­gus di­džią­ją in­for­ma­ci­jos da­lį gau­na iš ži­nia- sk­lai­dos. Tad ji ga­li pa­dė­ti for­muo­tis klai­pė­die­čio iden­ti­te­tui. Taip pat šis for­ma­tas pa­de­da at­skleis­ti, ko­kias ga­li­my­bes mies­tas ga­li duo­ti jau­nam žmo­gui“, – pa­sa­ko­jo A.Ka­dziu­lis.

Su­teik­da­mi bal­są jau­niems ir veik­liems gy­ven­to­jams, lai­dos ve­dė­jai sie­kia puo­se­lė­ti klai­pė­die­čių mei­lę sa­vo kraš­tui.

Jų nuo­mo­ne, Klai­pė­do­je ne­trūks­ta ga­li­my­bių iš­reikš­ti sa­ve ir kop­ti kar­je­ros laip­tais. Be to, lai­dos ve­dė­jai no­rė­tų, kad į ki­tus mies­tus stu­di­juo­ti iš­vy­kę klai­pė­die­čiai grįž­tų į uos­ta­mies­tį ir pa­dė­tų jam aug­ti.

Reikš­min­ga Klai­pė­dai

„Jei­gu tu­ri ir ži­nai, ką veik­ti, ga­li tai da­ry­ti Klai­pė­do­je – tam ne­bū­ti­na lėk­ti į di­des­nį mies­tą“, – da­li­jo­si M.Nar­bu­tai­tis.

Ši sie­kia­my­bė su­si­ju­si su pro­jek­to „Choo­se Klai­pė­da“ tiks­lais bei idė­ja, kad mies­to au­gi­mui jau­ni žmo­nės, rea­li­zuo­jan­tys sa­ve Klai­pė­do­je, yra rei­ka­lin­gi. Pa­ties „Choo­se Klai­pė­da“ kū­rė­jai – jau­ni­mo am­ba­sa­do­riai – tai jau­ni žmo­nės, nu­spren­dę pa­si­lik­ti gy­ven­ti Klai­pė­do­je. Tink­la­lai­dė­je ga­li­ma iš­girs­ti ir jų po­žiū­rį bei idė­jas.

„Jų pa­tir­tys pui­kiai iliust­ruo­ja šio pro­jek­to uni­ka­lu­mą – jį kū­rė ir įgy­ven­di­na jau­ni klai­pė­die­čiai. Kai ku­rie pa­raiš­kos tei­ki­mo me­tu dar mo­kė­si mo­kyk­lo­je“, – sa­kė A.Ka­dziu­lis.

Jau­ni­mo bal­sas itin svar­bus ku­riant at­vi­rą ir no­va­to­riš­ką mies­tą. Ne­ma­ža Klai­pė­dos jau­ni­mo da­lis iš­vyks­ta stu­di­juo­ti ar lai­ki­nai gy­ven­ti į di­des­nius mies­tus ar už­sie­nį, kur jie tu­ri ga­li­my­bių įgy­ti uni­ka­lios pa­tir­ties, pa­žin­ti ki­tas kul­tū­ras.

„Pa­si­sė­męs daug ži­nių, jau­nas žmo­gus ga­li jas pri­tai­ky­ti mies­tui. De­ja, val­džio­je esan­tys žmo­nės re­tai ka­da tai ma­to, to­dėl ne­ban­do to su­pras­ti, su­vok­ti. Jau­nuo­lio pa­sau­lė­žiū­ra daug pla­tes­nė, to­dėl į jį ver­ta įsi­klau­sy­ti“, – ti­ki­no M.Nar­bu­tai­tis.

Kū­ry­ba ka­ran­ti­no me­tu

Dėl da­bar­ti­nių ka­ran­ti­no są­ly­gų lai­das ten­ka įra­šy­ti nuo­to­li­niu bū­du. Lai­dos for­ma­tas – po­kal­bis ar dis­ku­si­ja, tad pan­de­mi­ja kū­ry­bi­nio pro­ce­so per daug ne­sut­rik­dė.

Vir­tua­lus bend­ra­vi­mas lai­dos kū­rė­jus pri­ver­tė šiek tiek pa­ko­re­guo­ti sve­čių są­ra­šą, taip pat kar­tais ten­ka su­si­dur­ti su tech­ni­nė­mis kliū­ti­mis.

Šiais lai­kais vis įpras­čiau bend­rau­ti per at­stu­mą, to­dėl tink­la­lai­dė – vie­na pro­jek­to da­lių, ku­rios epi­de­mi­ja ne­sus­tab­dė.

„Man as­me­niš­kai se­ka­si ge­rai. Pa­to­giai sė­džiu kė­dė­je ir kal­buo­si su žmo­nė­mis. Net nie­kur ei­ti ne­rei­kia“, – juo­ka­vo M.Nar­bu­tai­tis.

Vis dėl­to ka­ran­ti­nui pa­si­bai­gus kū­ry­bi­nė ko­man­da pa­si­ruo­šu­si su­grįž­ti prie bend­ra­vi­mo gy­vai.

Ap­ta­ria ir pro­ble­mas

Nors skir­tin­go­se lai­do­se kal­bi­na­mi įvai­rūs pa­šne­ko­vai, kai ku­rios te­mos jų pa­sa­ko­ji­muo­se kar­to­ja­si. Lai­dos ve­dė­jai vi­sų sve­čių klau­sia, ką jie mėgs­ta Klai­pė­do­je la­biau­siai, o kur dar ma­to erd­vės to­bu­lė­ti.

Vei­kiau­siai nie­kas ne­nus­tebs, kad vie­nas daž­niau­sių at­sa­ky­mų, ko­dėl klai­pė­die­čiai my­li sa­vo mies­tą, – vi­sai ša­lia esan­ti jū­ra. Ta­čiau tai nė­ra vie­nin­te­lė prie­žas­tis, ko­dėl žmo­nės čia pa­si­lie­ka.

„Daž­niau­siai po­kal­biuo­se klau­siu pa­šne­ko­vų, ko­dėl jie pa­si­rin­ko Klai­pė­dą. Vi­sų at­sa­ky­mai bū­na pa­na­šūs – jie tei­gia, kad Klai­pė­do­je yra daug erd­vės kur­ti ir rea­li­zuo­ti sa­ve. Veik­los tik­rai ne­trūks­ta, nors kar­tais jos rei­kia šiek tiek paieš­ko­ti. Be­veik vi­si pa­šne­ko­vai ak­cen­tuo­ja Klai­pė­dos at­mos­fe­ros uni­ka­lu­mą. Ji – vė­jų nu­gai­rin­ta, tru­pu­tį pa­dri­ka. Joks ki­tas mies­tas to­kios at­mos­fe­ros ne­tu­ri. To­kie pa­šne­ko­vų at­sa­ky­mai tik­rai ste­bi­na ge­rą­ja pra­sme, nes tai griau­na nu­si­sto­vė­ju­sius mi­tus, jog Klai­pė­do­je nė­ra ką veik­ti, sun­ku sa­ve rea­li­zuo­ti“, – kal­bė­jo A.Ka­dziu­lis.

Dis­ku­tuo­da­mi, kas mies­te ga­lė­tų bū­ti ge­riau, pa­šne­ko­vai pa­brė­žia oro tar­šą ir tai, kad ši pro­ble­ma spren­džia­ma nea­dek­va­čiai.

„Paš­ne­ko­vai už­si­me­na, kad sma­gu va­ži­nė­ti su­tvar­ky­tais ke­liais, bet bū­tų dar ge­riau jais va­ži­nė­jant kvė­puo­ti šva­res­niu oru“, – jau­nų žmo­nių įspū­džiais da­li­jo­si M.Nar­bu­tai­tis.

Nors ši lai­da dar nau­ja, abu ve­dė­jai sie­kia šiais me­tais ir to­liau ją vys­ty­ti, taip pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant pro­jek­to „Choo­se Klai­pė­da“ tiks­lus.

„Sva­jo­ju, kad 2021-ai­siais me­tais kuo dau­giau jau­ni­mo pa­si­rink­tų Klai­pė­dą, ap­si­spręs­tų lik­ti čia ir kur­ti mies­tui. O tiks­las – šia tink­la­lai­de pa­ro­dy­ti jau­nam žmo­gui, kad Klai­pė­do­je tik­rai yra ką veik­ti, ją ver­ta rink­tis“, – sa­kė A.Ka­dziu­lis.NAUJAUSI KOMENTARAI

Praeivis

Praeivis portretas
Šitas komentaras man davė smegenų sutrenkimą. Prie ko čia pedofilai ir geriantys vaikai? :D Gal ne tas straipsnis, bičiuli? ;)

bet kokia gera iniciatyva...

bet kokia gera iniciatyva... portretas
puiki proga ir galimybė suregistruoti visus pedofilų nukankintus vaikusčius bei taip pat alaus mėgėjus nuo 4-5 metukų amžiaus...
VISI KOMENTARAI 2
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių