Apie mo­bin­gą, tu­ne­lį ir „atei­ties ran­ko­vę“

Uos­ta­mies­čio li­go­ni­nės pa­sta­ruo­ju me­tu tar­si po di­di­na­muo­ju stik­lu. Įs­tai­gų su­jun­gi­mas, mo­bin­gas, ei­lės, al­gos, pi­ni­gai. Te­mos, ku­rios yra ta­pu­sios itin ak­tua­lios ir ku­rias daug kas de­da­si iš­ma­nan­tys, kaip ir krep­ši­nį ar­ba „Eu­ro­vi­zi­ją“. Sveikatos vadybos profesionalas, Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės di­rek­to­rius dr. Jo­nas Są­ly­ga ne­sle­pia, kad mi­nė­ti klau­si­mai to­kie ak­tua­lūs ta­po tik­rai ne šian­dien.

– Bai­gė­si 2019 me­tai. Ko­kie jie bu­vo jū­sų va­do­vau­ja­mai įstai­gai?

– Me­tų pra­džio­je įstai­go­je di­džiu­lis dar­by­me­tis – sta­tis­ti­kos tar­ny­ba skai­čiuo­ja veik­los re­zul­ta­tus, fi­nan­si­nė tar­ny­ba – fi­nan­sus, pa­dau­gė­ja skai­čia­vi­mų Per­so­na­lo, Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­rių dar­buo­to­jams. Tei­kia­mi ro­dik­liai, kas nu­veik­ta per 2019 me­tus. Tai su­si­ste­mi­nę pri­sta­ty­si­me įstai­gos Ste­bė­to­jų ta­ry­bai, o vė­liau li­go­ni­nės sa­vi­nin­kui – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Tu­riu pa­si­džiaug­ti, kad 2019 me­tai įstai­gai bu­vo ge­ri. Įs­tai­gos sta­cio­na­ruo­se per me­tus gy­dė­si dau­giau nei 19 tūks­tan­čių, o am­bu­la­to­riš­kai kon­sul­tuo­ta per 130 tūkst. pa­cien­tų. Li­go­ni­nė­je ope­ruo­ta dau­giau nei 5 300 li­go­nių, at­lik­ta per 500 šir­dies ope­ra­ci­jų.

Per­nai mi­nė­jo­me sa­vo – pir­mo­sios li­go­ni­nės, ati­da­ry­tos at­kur­tos Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės me­tais – veik­los 25-me­tį. Pa­si­tei­si­no prieš ke­le­tą me­tų įkur­tų ūmi­nio in­sul­to bei mio­kar­do in­fark­tų cent­rų (klas­te­rių) veik­la. Iš­ti­kus in­fark­tui ar įvy­kus ūmi­niam in­sul­tui gy­dy­to­jai ar grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai ži­no kur nu­kreip­ti pa­cien­tą, kad jam bū­tų su­teik­ta aukš­čiau­sio ly­gio pa­gal­ba. Šių pa­cien­tų skai­čius au­ga, nes jie ne­be­gy­do­mi dau­giap­ro­fi­li­nė­se li­go­ni­nė­se, o ga­be­na­mi į spe­cia­li­zuo­tus cent­rus.

Svar­biau­sia, kad jie pas mus pa­tek­tų kuo grei­čiau nuo pir­mų­jų simp­to­mų at­si­ra­di­mo pra­džios – per va­di­na­mą­sias „auk­si­nes“ va­lan­das. Li­go­ni­nė­je pa­dau­gė­jo am­bu­la­to­ri­nių kon­sul­ta­ci­jų, die­nos sta­cio­na­ro bei die­nos chi­rur­gi­jos pa­slau­gų. Įvyk­dė­me vi­sus su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus su te­ri­to­ri­nė­mis li­go­nių ka­so­mis, įgy­ven­di­no­me pro­jek­tus, fi­nan­suo­ja­mus Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis, – įsi­gy­ta mo­der­ni kar­dio­lo­gi­jos, neu­ro­lo­gi­jos, rea­bi­li­ta­ci­jos įran­ga, su­re­mon­tuo­tos pa­tal­pos. 2019 me­tus bai­gė­me tei­gia­mu fi­nan­si­niu re­zul­ta­tu.

– Daug kas de­juo­ja, kad brangs­ta me­di­ci­nos prie­mo­nės, mais­to pro­duk­tai, įran­gos re­mon­tas, li­go­nių ka­sos ne­su­mo­ka už vi­sas su­teik­tas pa­slau­gas, o jūs su­tau­pė­te lė­šų – kaip tai pa­vy­ko, kam jas pa­nau­do­si­te?

– Nie­ka­da ne­tau­po­me pa­cien­tų są­skai­ta. Pa­te­ku­sia­jam į li­go­ni­nę pri­va­lo bū­ti at­lik­ti vi­si ty­ri­mai, ku­rie jam rei­ka­lin­gi, nors jie ir bū­tų pa­tys bran­giau­si. Mums svar­bu lai­ku ir ko­ky­biš­kai su­teik­ti aukš­čiau­sio ly­gio pa­slau­gą, pa­skir­ti rei­kia­mą gy­dy­mą.

Di­de­lį dė­me­sį ski­ria­me fi­nan­si­nės ri­zi­kos ver­ti­ni­mui ir val­dy­mui. Nuolatos skai­čiuo­ja­me gau­na­mas už su­teik­tas pa­slau­gas pa­ja­mas ir įstai­gos veik­los są­nau­das, at­si­sa­kė­me pir­ki­mų, ku­rie 2019 me­tais ne­bu­vo bū­ti­niau­si, su­tau­py­tas lė­šas pa­nau­do­si­me at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui – al­gas pla­nuo­ja­me per­žiū­rė­ti pir­miau­sia tiems, ku­rie už­dir­ba ma­žiau­siai.

– Tur­būt tai mo­ty­vuo­ja žmo­nes? Jū­sų li­go­ni­nė jau daug me­tų yra vie­na iš di­džiau­sias al­gas gy­dy­to­jams mo­kan­čių įstai­gų ša­ly­je.

– Sup­ran­ta­ma, mo­der­niau­sia diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo įran­ga, nau­jai su­re­mon­tuo­tos li­go­ni­nės pa­tal­pos bū­tų be­ver­tės, jei ne čia dir­ban­tys žmo­nės. Jų įstai­go­je – per 1 200, o tai di­džiau­sia mū­sų ver­ty­bė. Tei­kiant pa­gal­bą pa­cien­tams, kiek­vie­nas iš jų svar­bus, ne­paisant, kuo dir­ba, nes ko­ky­biš­ka pa­slau­ga pri­klau­so nuo vi­sos ko­man­dos dar­bo. Džiau­giuo­si ma­ža dar­buo­to­jų kai­ta, ta­čiau vyks­ta ir nuo­la­ti­nis per­so­na­lo at­si­nau­ji­ni­mas – kas­met mū­sų įstai­ga su­lau­kia jau­nų gy­dy­to­jų, ku­riems su­da­ro­mos pui­kios są­ly­gos dirb­ti ir to­bu­lė­ti.

– Li­go­ni­nė­je dir­ba so­li­di spe­cia­lis­tų ko­man­da. Ar iš­ven­gia­te ko­le­gų tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­jos, mo­bin­go?

– Mo­bin­gas pra­si­de­da dar be­si­mo­kant aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, vė­liau tai ga­li per­si­kel­ti ir į dar­bo ap­lin­ką. Kiek­vie­na­me ko­lek­ty­ve la­bai svar­bu tai nu­sta­ty­ti lai­ku. Tei­kiant pa­slau­gą pa­cien­tui, svar­biau­sia ko­man­di­nis dar­bas, at­sa­ko­my­bė, su­si­klau­sy­mas, ta­da vie­tos mo­bin­gui ne­be­lie­ka.

Per ma­no va­do­va­vi­mo li­go­ni­nei me­tus mo­bin­go ap­raiš­kų bū­ta. Ne­nuo­šir­du tai bū­tų neig­ti. Svar­biau­sia, kad su­si­da­riu­sios pro­ble­mos neį­si­se­nė­tų. Bū­ti­na, kad vi­si dar­buo­to­jai nuolat gi­lin­tų ži­nias apie san­ty­kius ko­man­do­je kur­da­mi ge­rą at­mos­fe­rą dar­be – tai la­bai pri­klau­so nuo skyriaus ar pa­da­li­nio ve­dė­jo, vy­res­nio­sios slau­gy­to­jos.

– Ki­ta pa­sta­ruo­ju me­tu ap­ta­ri­nė­ja­ma te­ma – pla­nai su­jung­ti li­go­ni­nes. Ar ši te­ma iš tie­sų to­kia ak­tua­li?

– Klai­pė­do­je sta­cio­na­rios svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos gy­ven­to­jams tei­kia­mos ke­tu­rio­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, dvi jų – šiau­ri­nė­je mies­to da­ly­je, dvi – mies­to cent­re. Dvi pa­val­džios Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, dvi – Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bei. Ži­no­ma, pa­cien­tui vi­sai ne­svar­bu, į ko­kio pa­val­du­mo li­go­ni­nę jis pa­ten­ka, bet jei vi­są pa­rą sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę vi­so­se li­go­ni­nė­se dir­ba la­bo­ra­to­ri­jos, diag­nos­ti­kos įran­ga, spe­cia­lis­tai, kai ku­rios pa­slau­gos dub­liuo­ja­mos, tai nė­ra ge­rai – ne­ra­cio­na­liai nau­do­ja­mos pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šos.

– Esa­te pa­ty­ręs va­dy­bi­nin­kas – ką siū­lo­te?

– Pir­miau­sia, rei­ka­lin­gas vi­sų li­go­ni­nių va­do­vų ge­ra­no­riš­ku­mas – su­ta­ri­mas, kaip pa­si­skirs­ty­si­me dub­liuo­jan­čių pa­slau­gų tei­ki­mą, ko­kius pro­fi­lius vys­ty­si­me, vi­sus veiks­mus orien­tuo­jant į laiku suteikiamą, priei­na­mą ir ko­ky­biš­ką pa­slau­gą pa­cien­tui, taip pat tau­pant vals­ty­bės lė­šas. To­kie yra pa­grin­di­niai at­spir­ties taš­kai.

Spren­di­mai ga­lė­tų bū­ti prii­ma­mi ir įtei­si­na­mi įstei­gus di­rek­to­rių ta­ry­bą. Tai ga­li­ma bū­tų pa­da­ry­ti la­bai grei­tai. Ant­ra – nė­ra ir nie­ka­da ne­bu­vo pa­reng­tos il­ga­lai­kės stra­te­gi­jos, nu­ma­tant pla­nus bent 20–25 me­tus į atei­tį, kur Klai­pė­do­je tu­rė­tų bū­ti su­telk­tos vi­sos tei­kia­mos aukš­čiau­sio ly­gio sta­cio­na­rios pa­slau­gos, kur jos tu­rė­tų bū­ti ple­čia­mos, kur tu­rė­tų at­si­ras­ti šiuo­lai­ki­nės gy­dyk­los komp­lek­sas su mo­der­niu priė­mi­mo ir sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riu­mi, pa­gal at­ski­rus pro­fi­lius kon­cent­ruo­ta šiuo­lai­ki­nė diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo įran­ga, vie­no­je vie­to­je dirb­tų vi­sų pro­fi­lių aukš­čiau­sio ly­gio spe­cia­lis­tai, kon­sul­tan­tai. Toks bend­ras priė­mi­mo ir sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rius bent šiau­ri­nė­je mies­to da­ly­je esan­čia­me li­go­ni­nių komp­lek­se ga­lė­tų bū­ti pir­mas im­pul­sas to­les­niems veiks­mams.

Siū­ly­čiau su­kur­ti il­ga­lai­kę įro­dy­mais ir iš­sa­mia ana­li­ze pa­grįs­tą sta­cio­na­ri­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo Klai­pė­do­je stra­te­gi­ją, su­da­ry­ti dar­bo gru­pę iš Vy­riau­sy­bės, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo or­ga­ni­za­to­rių, ku­rie, iša­na­li­za­vę esa­mą si­tua­ci­ją, pa­teik­tų pa­siū­ly­mus dėl sta­cio­na­ri­nių pa­slau­gų re­for­mos.

– Kal­bant apie re­for­mą, kai kas vis dar pri­si­me­na tu­ne­lį, ku­ris jun­gia jū­sų įstai­gą su kai­my­ni­ne li­go­ni­ne. Tai ga­lė­tų bū­ti pra­džia.

– Kai nė­ra stra­te­gi­jos, at­si­ran­da ter­pė įvai­rioms in­terp­re­ta­ci­joms, siū­lant pa­cien­tus ga­ben­ti po­že­mi­niu prieš­gais­ri­niu eva­kua­ci­niu tu­ne­liu, ku­ris su­jung­tas su ki­tos li­go­ni­nės On­ko­lo­gi­jos de­par­ta­men­to tu­ne­liu. At­ro­do, kad in­terp­re­ta­to­riams, ne­krei­piant dė­me­sio į pa­gal­bos pa­cien­tui su­tei­ki­mą per „auk­si­nes“ va­lan­das ar net mi­nu­tes, svar­biau „pri­vers­ti“ nau­do­tis prieš dau­giau nei 30 me­tų sta­ty­tu drėg­nu, neap­šil­do­mu, li­go­nių ga­be­ni­mui ne­pri­tai­ky­tu po­že­mi­niu tu­ne­liu, ku­ris net ne­su­jung­tas su Priė­mi­mo ir sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riu­mi.

– Te­ko gir­dė­ti apie pla­nuo­ja­mus nau­jus, šiuo­lai­ki­nius li­go­ni­nes jun­gian­čius tu­ne­lius. Ar tai tie­sa?

– Sup­ras­ki­te, man la­biau rū­pi pa­cien­tai, o ne tu­ne­liai. Man ne­ra­mu, kai pa­cien­tas ne­ga­li lai­ku pa­tek­ti pas gy­dy­to­ją kon­sul­tan­tą, kai jam rei­kia il­gai lauk­ti ei­lė­se.

Li­go­ni­nė pa­sta­ty­ta dau­giau nei prieš 30 me­tų, Priė­mi­mo ir sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus pa­tal­pos tu­rė­tų bū­ti to­bu­lai pri­tai­ky­tos dabarties po­rei­kiams, su mo­der­niau­sia diag­nos­ti­kos įran­ga, ku­rią pasitelkus pa­cien­tas bū­tų lai­ku nu­kreip­tas į sky­rių, tau­pant taip gy­vy­biš­kai svar­bų lai­ką.

Am­bu­la­to­ri­nio kon­sul­ta­ci­nio sky­riaus ati­da­rant li­go­ni­nę išvis ne­bu­vo nu­ma­ty­ta, nes to­kie sky­riai prie sta­cio­na­ro net neeg­zis­ta­vo. Tuo me­tu rei­kė­jo ieš­ko­ti pa­tal­pų ir jas pri­tai­ky­ti, ta­čiau kas­met di­dė­jant kon­sul­ta­ci­jų po­rei­kiui ir jos ta­po per ankš­tos.

Ap­ta­rę su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru, bai­gia­me pro­jek­tuo­ti prie­sta­tą, pa­tal­pos pa­di­dės tūks­tan­čiu kvad­ra­ti­nių met­rų, to­dėl at­si­ras nau­ji ka­bi­ne­tai pa­pil­do­mai įdar­bin­tiems spe­cia­lis­tams, dėl to su­ma­žės ei­lės pas kon­sul­tan­tus, pa­ge­rės pa­slau­gų priei­na­mu­mas at­vy­ku­siems į priė­mi­mą. Pro­jek­te nu­ma­ty­ta vie­ta ir ant­že­mi­niam tu­ne­liui, tai ga­lė­tų bū­ti „atei­ties ran­ko­vė“ į bend­rą ke­lių li­go­ni­nių pa­cien­tų priė­mi­mo pa­sta­tą.

Toks spren­di­nys pa­leng­vin­tų grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žų dar­bą, leis­tų pa­ge­rin­ti sku­bią diag­nos­ti­ką, su­tei­kiant pa­cien­tui ga­li­my­bę kuo grei­čiau gau­ti aukš­čiau­sio ly­gio pa­slau­gą, tau­py­ti lė­šas, ku­rias bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti vis to­bu­les­nės įran­gos įsi­gi­ji­mui, dar­buo­to­jų ska­ti­ni­mui ir t. t.

Gal jau da­bar ver­ta gal­vo­ti apie atei­tį, ku­riant vi­sas mies­te esan­čias li­go­ni­nes šia­me komp­lek­se su pro­fe­sio­na­lių spe­cia­lis­tų pa­slau­gų vi­su­ma vie­no­je geog­ra­fi­nė­je vie­to­je, idea­lia sku­bio­sios pa­gal­bos su­tei­ki­mo lo­gis­ti­ka, su vie­ta ne tik bend­ram Priė­mi­mo ir sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riui, bet ir sraig­tas­par­nių nu­si­lei­di­mo aikš­te­lei.NAUJAUSI KOMENTARAI

Xxx

Xxx portretas
Jungti ligonines reikia ir nebutinai per ta baisu tuneli gali padaryti bendra priemimo skyriu, jau kazkur buvo rasyta. O ta tuneli galima ir atremontuoti vien jau tam kad nuveztu mirusius i morga nes jurininku ligonine jo neturi. Kaip mire artimasis o tas buvo liepos menesi ji laike kazkur rusi, karstis baisinis , tai gerai kad yra firmos kuriuos greitai pasirupina.

Jūs ponuli

Jūs ponuli portretas
geriau savo personalui duokit nurodymą nušveisti ligoninės ir poliklinikos kėdes, suolus, duris(jų rankenas) ir bent kartą į metus viską išdezinfekuoti . O tai kardiologinio valgyklėlėje (ir kituose skyriuose) jau apgurgije kaip paskutiniam bomžų šiukšlyne. Vadovėlis bl..

To jonas lietuvis

To jonas lietuvis portretas
Labai tiksliai pasakyta, geriau nė nesugalvočiau
VISI KOMENTARAI 13
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių