Sau­sį Kau­ne du­ris at­vers ant­ro­ji „Er­mi­ta­žo“ par­duo­tu­vė

 • Teksto dydis:

Vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vos sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir ap­dai­los pre­kių pre­ky­bos tink­lų „Er­mi­ta­žas“ jau sau­sį pa­kvies į nau­ją par­duo­tu­vę Pra­mo­nės pro­spek­te. Tai ant­ro­ji „Er­mi­ta­žo“ par­duo­tu­vė mies­te, ku­rios plo­tas sieks apie 12 tūkst. kv. m.

Dė­me­sys es­te­ti­kai

„Er­mi­ta­žas“ – tai vie­nas di­džiau­sių ir spar­čiai be­si­vys­tan­čių sta­ty­bi­nių ir ap­dai­los me­džia­gų bei na­mų apy­vo­kos pre­kių tink­lų, ku­ris tu­ri de­šimt par­duo­tu­vių Lie­tu­vo­je. Iki šiol Kau­ne „Er­mi­ta­žas“ vei­kė tik Rau­dond­va­rio plen­te. Pir­kė­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę įsi­ti­kin­ti, kad čia ga­li­ma ras­ti vis­ko, ko rei­kia sta­ty­bai, būs­tui įreng­ti bei de­ko­ruo­ti, so­dui ir lais­va­lai­kiui.

Nau­jo­jo­je „Er­mi­ta­žo“ par­duo­tu­vė­je at­si­žvelg­ta į tai kas pir­kė­jams bu­vo pa­to­gu, pa­klau­su. Nau­jo­ji „Er­mi­ta­žo“ par­duo­tu­vė nu­ste­bins itin erd­via oran­že­ri­ja, ku­rios plo­tas yra dau­giau kaip 2 tūkst. kv. m. „Nau­jas prie­sta­tas pa­gal dy­dį ir ap­švie­ti­mą at­ro­dys įspū­din­gai. Nau­jo­jo­je oran­že­ri­jo­je mak­si­ma­liai iš­nau­do­tos nau­jau­sios ven­ti­lia­ci­jos, ap­švie­ti­mo ir kuo na­tū­ra­les­nės ap­lin­kos au­ga­lams su­kū­ri­mo tech­no­lo­gi­jos“, – nau­jo­sios par­duo­tu­vės iš­skir­ti­nu­mą pa­brė­žė bend­ro­vės „Er­mi­ta­žas“ Par­da­vi­mų ir rin­ko­da­ros sky­riaus di­rek­to­rė Lai­ma Ski­rie­nė.

Pir­kė­jai leng­vai ras oran­že­ri­ją, nes ji bus ma­to­ma nuo au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės. Per stik­li­nę sie­ną pir­kė­jai iš­kart at­skirs, kur yra oran­že­ri­ja, o au­ga­lai su­kurs ap­lin­kos gro­žį. Pa­gal plo­tą oran­že­ri­ja Kau­ne bus di­džiau­sia iš vi­sų oran­že­ri­jų „Er­mi­ta­žo“ par­duo­tu­vė­se.

„Pir­kė­jams pa­teik­si­me iš­skir­ti­nai pla­tų kam­ba­ri­nių ir lau­ko au­ga­lų pa­si­rin­ki­mą, pri­sta­ty­si­me di­des­nį so­do, dar­žo tech­ni­kos, lais­ty­mo įran­gos ir ki­tų ap­lin­kos prie­žiū­rai rei­ka­lin­gų pre­kių asor­ti­men­tą. Lau­ko au­ga­lai taip pat bus po sto­gu, ša­lia oran­že­ri­jos, tik tem­pe­ra­tū­ra jiems bus pri­tai­ky­ta to­kia, ko­kios rei­kia lau­ko au­ga­lams“, – tę­sė L.Ski­rie­nė.

Nau­jo­je Kau­no par­duo­tu­vė­je ke­ti­na­ma or­ga­ni­zuo­ti tau­tie­čių pa­mėg­tas „Gė­lių die­nas“ ir „So­dų die­nas“, ku­rios su­lau­kia di­de­lio pir­kė­jų su­si­do­mė­ji­mo. To­mis die­no­mis, be iš­skir­ti­nių pa­siū­ly­mų, pir­kė­jų lau­kia pro­fe­sio­na­lūs kon­sul­tan­tai, ku­rie ne tik pa­ta­ria, kaip pri­žiū­rė­ti au­ga­lus, bet at­sklei­džia so­di­ni­mo pa­slap­tis, kaip rei­kia de­ko­ruo­ti so­dy­bą ar už­siau­gin­ti prie­sko­ni­nių žo­le­lių na­mų są­ly­go­mis.

Pa­si­tei­si­nęs sek­to­rius

Pro­jek­tuo­jant ir įren­giant pa­grin­di­nę pre­ky­bos sa­lę steng­ta­si, kad ji bū­tų erd­vi, funk­cio­na­li ir su aiš­kia na­vi­ga­ci­ja. Šio­je sa­lė­je bus pa­teik­tos pa­grin­di­nės pre­kių ka­te­go­ri­jos, skir­tos na­mų ap­dai­lai, sta­ty­bai, na­mams de­ko­ruo­ti.

Ka­dan­gi „Er­mi­ta­žas“ orien­tuo­ja­si į pla­tų var­to­to­jų ra­tą, iš­skir­ti­nė čia „Įva­žiuo­ji-per­ki“ erd­vė. Ji su­konst­ruo­ta taip, kad pir­kė­jams bū­tų pa­to­gu įva­žiuo­ti, iš­si­rink­ti pre­kes bei grei­tai ir pa­to­giai už jas at­si­skai­ty­ti.

„Įva­žiuo­ji-per­ki“ plo­tas yra apie 1,5 tūkst. kv. m, ku­ris lei­džia op­ti­ma­liai pri­sta­ty­ti sta­ty­boms ir ap­dai­lai skir­tas pre­kes. Šio­je sa­lė­je pir­kė­jai ga­lės įsi­gy­ti stam­bių ga­ba­ri­tų pre­kių, taip pat ce­men­to, sta­ty­bi­nės me­die­nos, sta­ty­bi­nių mi­ši­nių, ply­tų. Ats­ki­rai su­de­ri­nus yra ga­li­my­bė šias pre­kes pri­sta­ty­ti pir­kė­jui jo nu­ro­dy­tu ad­re­su.

„Šios da­lies plo­tas di­de­lis, kad ma­ši­nos pa­to­giai ga­lė­tų įva­žiuo­ti ir ap­si­suk­ti. Bus pla­ti pre­kių eks­po­zi­ci­ja ir jei pir­kė­jas pa­gei­daus vie­nos ar ki­tos pre­kės di­de­lio kie­kio, yra san­dė­lis, iš ku­rio bus pai­ma­ma ir pri­sta­to­mas vi­sas rei­kia­mas kie­kis“, – paaiš­ki­no bend­ro­vės „Er­mi­ta­žas“ Par­da­vi­mų ir rin­ko­da­ros sky­riaus di­rek­to­rė.

„Įva­žiuo­ji-per­ki“ da­liai pa­sta­ty­tas nau­jas prie­sta­tas, įreng­tas ko­ky­biš­kas ap­švie­ti­mas – vis­kas šiuo­lai­kiš­ka ir pa­to­gu. Be­je, bū­tent „Er­mi­ta­žas“ pa­siū­lė šią nau­jo­vę Lie­tu­vos pir­kė­jams ir ši kon­cep­ci­ja šiuo me­tu yra iš­vys­ty­ta be­veik vi­sa­me „Pa­si­da­ryk pa­ts“ sek­to­riu­je.

Vers­lo sek­to­riaus pir­kė­jus pa­si­tiks did­me­ni­nės pre­ky­bos pro­fe­sio­na­lai. „Įreng­ta at­ski­ra pa­to­gi pa­tal­pa, ku­rio­je bus ga­li­ma pa­si­kal­bė­ti ir iš­ger­ti ka­vos“, – šyp­te­lė­jo įmo­nės at­sto­vė. Su­si­ti­ki­mų kam­ba­rys įreng­tas pa­to­gio­je erd­vė­je ir pa­čio­je par­duo­tu­vė­je, tai su­tei­kia ga­li­my­bę iš­kart ap­žiū­rė­ti iš­si­rink­tą pre­kę, ga­li­ma tar­tis dėl pre­kių įsi­gi­ji­mo, pri­sta­ty­mo są­ly­gų.

Pla­nuo­ja­ma plėt­ra

Po ant­ro­sios par­duo­tu­vės Kau­ne ati­da­ry­mo UAB „Er­mi­ta­žas“ val­dys vie­nuo­li­ka par­duo­tu­vių – aš­tuo­nias „Er­mi­ta­žo“ ir tris „Ar­ko­ra­mos“ par­duo­tu­ves. Nau­ja­sis „Er­mi­ta­žas“ su­teiks 80 dar­bo vie­tų Kau­no gy­ven­to­jams. Su­for­muo­ta tik­rų pro­fe­sio­na­lų ir dar­bą my­lin­čių žmo­nių ko­man­da.

„Er­mi­ta­žo“ par­duo­tu­vės du­ris at­vė­ru­sios did­mies­čiuo­se ir ra­jo­nų cent­ruo­se: Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Jo­na­vo­je, Uk­mer­gė­je ir Ma­žei­kiuo­se. Šiais me­tais taip pat pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti dar vie­ną „Er­mi­ta­žo“ par­duo­tu­vę Ute­no­je.

Prieš pus­me­tį „Er­mi­ta­žas“ su­si­jun­gė su ana­lo­giš­ku ir di­džiau­siu pre­ky­bos tink­lu Es­ti­jo­je „Bau­hof“, kar­tu tap­da­mi pa­gal apy­var­tą tre­čiu di­džiau­siu „Pa­si­da­ryk pa­ts“ sek­to­riaus par­duo­tu­vių tink­lu Bal­ti­jos ša­ly­se.

Nea­be­jo­ja­ma, kad „Er­mi­ta­žo“ ir „Bau­hof Group“ su­si­vie­ni­ji­mas da­vė daug nau­dos pir­kė­jams, nes tai lei­do dar la­biau iš­plės­ti pre­kių asor­ti­men­tą, su­teik­ti pa­lan­kes­nes pre­kių įsi­gi­ji­mo są­ly­gas ir pa­si­da­ly­ti su­kaup­ta tei­gia­ma pa­tir­ti­mi tarp įmo­nių, ten­ki­nant pir­kė­jų po­rei­kius.

„Bau­hof Group“ jau anks­čiau pir­ma­vo Es­ti­jos ap­dai­los, so­do pre­kių ir sta­ty­bi­nių me­džia­gų sek­to­riu­je ir praei­tais me­tais pa­gal apy­var­tą ta­po pir­muo­ju „Pa­si­da­ryk pa­ts“ pre­ky­bos tink­lu Es­ti­jo­je. Be to, tiek „Bau­hof Group“, tiek „Er­mi­ta­žas“ ge­rai ži­no­mi tie­kė­jai sta­ty­bų bend­ro­vėms ir meist­rams, ly­giag­re­čiai iš­plė­to­ję did­me­ni­nės pre­ky­bos sri­tį, lei­džian­čią sta­bi­liai ir kryp­tin­gai di­din­ti par­da­vi­mo apim­tis. Abi įmo­nės taip pat vys­to pre­ky­bą in­ter­ne­tu, jų elekt­ro­ni­nių par­duo­tu­vių po­pu­lia­ru­mas tarp pir­kė­jų nuo­lat au­ga.

Vi­si šie po­ky­čiai to­li gra­žu ne vie­nin­te­liai, sie­ja­mi su „Er­mi­ta­žo“ var­du. Me­tų pa­bai­gą bend­ro­vė vai­ni­ka­vo pa­kei­tu­si sa­vi­nin­kę gru­pės vi­du­je. Bend­ro­vė „ER­MI Group“ iš vie­nin­te­lės ak­ci­nin­kės, vers­li­nin­ko Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus val­do­mos vers­lo gru­pės „Vil­niaus pre­ky­ba“ įsi­gi­jo 100 pro­c. įmo­nės „Er­mi­ta­žas“ ak­ci­jų ir vi­siš­kai pe­rė­mė jos kont­ro­lę. Šiuo žings­niu bu­vo už­baig­tas „ER­MI Group“ val­dy­mo op­ti­mi­za­vi­mas Lie­tu­vo­je. „ER­MI Group“ pla­nuo­ja plėt­rą ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.NAUJAUSI KOMENTARAI

O

O portretas
ARVYS GAIDYS

blefas

blefas portretas
Jokios naudos iš parduotuvių gausos .Ko jų daugiau tai didės kainos , nesjie turi išsilaikyti ir gauti pelno ,iš tų pačių pirkėjų .

...

... portretas
Nepergyvenkit, tuoj 'vieningieji' įves kauniečiams 'prekybinio ploto' mokestį - juk visos tos parduotuvės jų gerovei, tai ir te moka kaip ir už šiukšles moka.
VISI KOMENTARAI 21
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių