„Die­na Me­dia News“ dip­lo­mai – ke­tu­rioms ša­lies gy­dy­mo įstai­goms

 • Teksto dydis:

Me­tams bai­gian­tis jau ne pir­mą kar­tą ap­ta­ria­mi gy­dy­mo įstai­gų pa­sie­ki­mai, ku­riuos at­spin­di „Die­na Me­dia News“ lei­di­niai ir po­rta­las die­na.lt. Šie­met la­biau­siai pa­si­žy­mė­ju­siais pri­pa­žin­ti akių li­gų kli­ni­kų tink­las „Nau­jas re­gė­ji­mas“, Respub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė, Kau­no mies­to po­lik­li­ni­ka ir Klai­pė­dos me­di­ci­nos cent­ras „Jol­sa­na“.

Ver­ti ne vie­ni

Svei­ka­tos te­ma­ti­ka dien­raš­čiuo­se „Kau­no die­na“ ir „Klaipė­da“ bei sa­vait­raš­ty­je „Vil­niaus die­na“, ku­riuos leidžia bend­ro­vė „Die­na Me­dia News“, yra vie­na svarbiausių.

Tai ma­ty­da­mi skai­ty­to­jai iš lei­di­nių nuo­lat se­mia­si ži­nių, kaip sau­go­ti svei­ka­tą, ko­kie pa­žan­gūs gy­dy­mo me­to­dai tai­ko­mi susi­rgus. Juos pri­sta­to gy­dy­mo įstai­gų svei­ka­tos spe­cia­lis­tai. Gra­žus, pra­smin­gas bend­ra­dar­bia­vi­mas tęsia­si ne vie­nus me­tus.

„Džiu­gu pa­skelb­ti, kad šie­met už pa­žan­gą ir nuo­pel­nus vi­suo­me­nės svei­ka­tai stip­rin­ti bu­vo ga­li­ma la­bai aukš­tai įver­tin­ti ne vie­ną mū­sų ša­lies gy­dy­mo įstai­gą. Vi­sų neį­ma­no­ma ap­rėp­ti, at­rin­ko­me ke­tu­rias, ryš­kiai iš­si­sky­ru­sias sa­vo inovatyviais dar­bais“, – taip no­mi­na­ci­jų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją pra­dė­jo „Die­na Media News“ di­rek­to­rius Ta­das Šir­vins­kas.

Nau­jau­sios gy­dy­mo tech­no­lo­gi­jos ir lė­šų tau­so­ji­mas jas die­giant, kuo palankesnės są­ly­gos pa­cien­tams, ne­tgi gims­ta­mu­mo ska­ti­ni­mas – tai sri­tys, kurio­se pasi­žy­mė­jo pa­žan­giau­siai dir­ban­čios ša­lies gy­dy­mo įstai­gos.

No­riu pa­lin­kė­ti, kad vi­si bū­tu­me svei­ki, lai­min­gi, mo­kė­tu­me džiaug­tis kiek­vie­na pa­siek­ta per­ga­le.

Sėk­min­gos nau­jo­vės

Of­tal­mo­lo­gi­jos kli­ni­kų tink­las „Nau­jas re­gė­ji­mas“ jau se­niai išau­go na­cio­na­li­nius marš­ki­nius ir vei­kia ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­nio ša­ly­se: Nor­ve­gi­jo­je, Didžiojoje Bri­ta­ni­jo­je, Ru­si­jo­je, Uk­rai­no­je, Baltarusijo­je, Is­pa­ni­jo­je.

Tink­lo sa­vi­nin­ko ir va­do­vo Ole­go Kov­ri­gui­ne kre­do – nau­jau­sios pa­žan­giau­sios tech­no­lo­gi­jos pa­cien­tų la­bui.

„Pas­lau­gų, ku­rias tei­kia­me, ir ope­ra­ci­jų, ku­rias at­lie­ka­me, spekt­ras la­bai pla­tus, nes tink­lo „Nau­jas re­gė­ji­mas“ kli­ni­ko­se sten­gia­mės kas­met įdieg­ti kaž­ką nau­jo“, – sa­ko O.Kov­ri­gui­ne.

Pa­vyz­džiui, anks­čiau la­ze­ri­nė re­gė­ji­mo ko­rek­ci­ja bu­vo at­lie­ka­ma ek­si­me­ri­niu laze­riu, o da­bar – uni­ka­liu la­ze­riu „La­ser­Soft“, tai­ko­ma šal­to­ji la­ze­ri­nės re­gė­ji­mo ko­rek­ci­jos tech­no­lo­gi­ja. La­ze­rio pa­lie­ka­ma žy­me­lė ta­po ke­tu­ris kar­tus ma­žes­nė, su­da­ro vos 10–15 mik­ro­nų skers­mens plo­te­lį, pro­ce­dū­ros truk­mė su­trum­pė­ja, o jos tiks­lu­mas ge­ro­kai išau­ga. Dėl la­ze­ri­nei re­gė­ji­mo ko­rek­ci­jai nau­do­ja­mos naujau­sios ir pa­žan­giau­sios įran­gos abie­jų akių ope­ra­ci­ja trun­ka ne il­giau kaip 7 min., o po ko­rek­ci­jos dau­gu­mos pa­cien­tų re­ga sie­kia 100 pro­c. ir dau­giau.

Pas­lau­gos vai­kams, neu­roof­tal­mo­lo­gų, pe­diat­rų, kar­dio­reu­ma­to­lo­gų ir neurologų kon­sul­ta­ci­jos, spe­ci­fi­nė te­le­me­di­ci­na, kad of­tal­mo­lo­gi­ja bū­tų la­biau su­sie­ta su ki­to­mis me­di­ci­nos sri­ti­mis – tai nau­jo­vės, dar ne­tai­ko­mos nie­kur ki­tur.

„Dar vie­na svar­bi nau­jo­vė, tai­kant ino­va­ty­vius gy­dy­mo me­to­dus Vil­niaus klinikoje „Nau­jas re­gė­ji­mas“, yra tai, kad JAV kom­pa­ni­ja „Ar­gus“ mus iš­si­rin­ko kaip vie­ną iš par­tne­rių bio­ni­nės akies imp­lan­ta­ci­jos ope­ra­ci­joms“, – pri­dū­rė O.Kov­ri­gui­ne.

Už vi­sas šias ino­va­ci­jas „Nau­jo re­gė­ji­mo“ va­do­vui įteik­tas dip­lo­mas „Už sėkmingas ini­cia­ty­vas, die­giant nau­jas gy­dy­mo tech­no­lo­gi­jas.“

Tau­pu­mas ir jau­ku­mas

Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui moks­lų dak­ta­rui Li­nui Vit­kui įteik­tas dip­lo­mas „Už tau­so­ji­mą ir pa­cien­tams sve­tin­gą ap­lin­ką“.

Ši li­go­ni­nė, pa­ly­gi­nti su ta, ko­kia bu­vo prieš pen­ke­rius me­tus, pa­si­kei­tė neatpažįs­ta­mai. Ir ne tik iš išo­rės bei vi­daus, kur re­no­vuo­ti vi­si diag­nos­ti­kos bei gydymo sky­riai, pa­la­tos. Li­go­ni­nės va­do­vo sie­kis – kad kiek­vie­nas pa­cien­tas bū­tų su­tik­tas ir iš­klau­sy­tas bei gy­do­mas kaip ar­ti­mas gi­mi­nai­tis, spar­čiai di­di­na li­go­nių srau­tus, o at­nau­jin­ta, op­ti­mi­zuo­ta inf­rast­ruk­tū­ra ir me­di­kų profesionalumas bei nuo­šir­du­mas su­da­ro pui­kias są­ly­gas su­si­grą­žin­ti svei­ka­tą.

Bū­tent šiais me­tais baig­ta am­žiaus sta­ty­ba Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės pada­li­ny­je – Krikš­čio­niš­kuo­siu­soe gim­dy­mo na­muo­se. Pra­dė­tas prieš 22 me­tus prie­sta­tas baig­tas, kai li­go­ni­nei pra­dė­jo va­do­vau­ti L.Vit­kus. Šian­dien nau­ja­ja­me gim­dy­mo na­mų prie­sta­te – ne tik gim­dyk­los ir jau­kius na­mų mie­ga­muo­sius prime­nan­čios pa­la­tos, bet ir ba­sei­nas, ki­tos gim­dy­vėms ir me­di­kams rei­ka­lin­gos pa­tal­pos.

„Iš Tai­kos pro­spek­to į Hi­pod­ro­mo gat­vė­je esan­čius pa­grin­di­nius li­go­ni­nės pastatus per­kė­lę Ver­teb­ro­neu­ro­lo­gi­jos sky­rių per me­tus su­tau­py­si­me be­veik 70 tūkst. eu­rų“, – pa­si­džiau­gė Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius L.Vit­kus.

Šios lė­šos ati­teks me­di­kų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti.

Vie­nas iš pen­kių

Ta­po įma­no­ma ne­ma­žai su­tau­py­ti, o san­tau­pas pa­nau­do­ti pa­cien­tų svei­ka­tai stip­rin­ti, ap­tar­na­vi­mui ge­rin­ti, į vie­ną su­jun­gus pen­kias Kau­no mies­to poliklinikas. Šį pro­jek­tą rea­li­za­vęs gy­dy­to­jas Pau­lius Ki­bi­ša, ku­riam įteik­tas diplo­mas „Už po­ky­čius pa­slau­gų priei­na­mu­mui ge­rin­ti“, ne­si­liau­ja ste­bin­ti naujomis iniciaty­vo­mis.

Tai, kad da­bar­ti­nė­je, su­vie­ny­to­je Kau­no mies­to po­lik­li­ni­ko­je ga­li­ma grei­čiau išsitir­ti svei­ka­tą, nes ty­ri­mai at­lie­ka­mi cent­ri­nė­je mo­der­nio­je la­bo­ra­to­ri­jo­je, bei greičiau pa­tek­ti pas spe­cia­lis­tus, nes vei­kia bend­ra re­gist­ra­ci­jos sis­te­ma, poliklini­kos va­do­vo ne­ten­ki­na.

„Pas­lau­gų priei­na­mu­mui ge­rin­ti, ką pa­ste­bė­jo­te ir įver­ti­no­te, nu­ma­to­me įdieg­ti nuo­to­li­nes kon­sul­ta­ci­jas, su­re­gu­liuo­ti išanks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos sis­te­mą, kad nebū­tų ne­pla­ni­nių vi­zi­tų, mo­der­ni­zuo­ti tink­lą, ku­ria­me esan­tys smul­kūs ob­jek­tai ne­pa­kan­ka­mai ati­tin­ka pa­cien­tų ir čia dir­ban­čių me­di­kų po­rei­kius“, – artimiausius dar­bus pri­sta­tė P.Ki­bi­ša.

Kau­no mies­to po­lik­li­ni­ka, ku­rios pa­cien­tais yra be­ne kas ant­ras kau­nie­tis, sparčiai mo­der­nė­ja, kad pa­ten­kin­tų jų ir me­di­kų lū­kes­čius.

Gims­ta­mu­mui di­din­ti

Klai­pė­dos me­di­ci­nos cent­ro „Jol­sa­na“ sa­vi­nin­kė ir va­do­vė Jo­lan­ta Są­ly­gie­nė nuo­lat tvir­ti­na, koks svar­bus ko­lek­ty­vui kiek­vie­nas pa­cien­tas, ko­kia kil­ni mi­si­ja – pa­si­tik­ti nau­ją gy­vy­bę. „Jol­sa­no­je“ – vie­nin­te­lė­je svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je Va­ka­rų Lie­tu­vo­je, kon­sul­tuo­ja­ma, ti­ria­ma, gy­do­ma dėl ne­vai­sin­gu­mo, o vi­sas tera­pi­nes ga­li­my­bes iš­nau­do­jus ga­li bū­ti at­lie­ka­mos pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo proce­dū­ros.

„Dau­giau kaip 20 me­tų gi­li­nuo­si į ne­vai­sin­gu­mo gy­dy­mą. Vi­sa­da no­rė­jau, kad vi­sos ne­vai­sin­gu­mo gy­dy­mo pa­slau­gos bū­tų tei­kia­mos vie­no­je vie­to­je ir pacientams ne­rei­kė­tų nie­kur vyk­ti. Tu­rė­da­ma to­kią vi­zi­ją ir kū­riau šį me­di­ci­nos cent­rą“, – J.Są­ly­gie­nė šian­dien ga­li džiaug­tis sa­vo pa­sie­ki­mais.

Nau­jau­sia me­di­ci­nos apa­ra­tū­ra, šiuo­lai­kiš­ka la­bo­ra­to­ri­ja ir ope­ra­ci­nė, die­nos sta­cio­na­ras, įvai­rių spe­cia­li­za­ci­jų gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­jos, o svar­biau­sia –profesio­na­lu­mas yra tai, ko rei­kia  lau­kiant nau­jos gy­vy­bės.

„Vals­ty­bei pra­dė­jus kom­pen­suo­ti pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­ras, jos ta­po la­biau priei­na­mos, ir Lie­tu­vo­je dau­gė­ja nau­ja­gi­mių“, – pa­si­džiau­gė J.Są­ly­gie­nė.

Šiai gy­dy­to­jai įteik­tas dip­lo­mas „Už in­dė­lį į tei­gia­mus de­mog­ra­fi­nius po­ky­čius regio­ne“.

„No­riu pa­lin­kė­ti, kad vi­si bū­tu­me svei­ki, lai­min­gi, mo­kė­tu­me džiaug­tis kiek­vie­na pa­siek­ta per­ga­le. Pa­cien­tams lin­kiu, kad vi­sos jų sva­jo­nės iš­si­pil­dy­tų, kolegoms  pra­smin­gų dar­bų, kū­ry­bin­gų spren­di­mų, sėk­min­gų po­ky­čių, o svarbiau­sia – nie­ka­da ne­sus­to­ti to­bu­lė­ti ir ei­ti į prie­kį“, – at­siim­da­ma dip­lo­mą nuo­šir­džiai kal­bė­jo gy­dy­to­ja J.Są­ly­gie­nė.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių