Prezidento Valdo Adamkaus vardo salės atidarymas Rytų Europos studijų centre