Grin­dys: svar­bu ne tik tai, ką jau­čia pė­dos

Grin­dų pa­si­rin­ki­mas šiais lai­kais itin pla­tus: ski­ria­si jų atspa­ru­mas, pra­lai­du­mas ši­lu­mai, patvarumas, mon­ta­vi­mo su­dė­tin­gu­mas. Išs­ki­ria­mos trys gru­pės: par­ket­len­tės, laminuo­tos ir vi­ni­li­nės grin­dų dan­gos. Vi­sos tu­ri sa­vų pranašumų ir trūku­mų, to­dėl ren­kan­tis rei­kia ap­svars­ty­ti sa­vo kasdie­ni­nius įpro­čius, ko­kią šil­dy­mo sis­te­mą esa­te įsi­ren­gę, kam tei­kia­te pir­me­ny­bę – kom­for­tui ar praktiškumui.

Me­die­na ža­vi na­tū­ra­lu­mu

Par­ket­len­tes ren­ka­si žmo­nės, ku­rie na­mų jau­ku­mą suvokia jaus­da­mi pė­do­mis me­džio ši­lu­mą, no­ri ma­ty­ti medienos rie­ves. Yra trys me­di­nių grin­dų ti­pai: medžio ma­sy­vo, dvis­luoks­nės ir tris­luoks­nės par­ket­len­tės. Me­džio ma­sy­vo gami­niai ga­mi­na­mi iš vien­ti­so me­džio ma­sy­vo. Ši dan­ga ge­rai izo­liuo­ja ši­lu­mą, yra pa­tva­ri, bet ją su­dė­tin­ga mon­tuo­ti, vė­liau ga­li at­si­ras­ti ply­šių dėl me­džio nestabilumo. Len­tų ne­ga­li­ma klo­ti ant šil­do­mų grin­dų. Jei to­kia siste­ma įreng­ta ir bū­ti­nai no­ri­te me­di­nių grin­dų, rei­kia rink­tis dvis­luoks­nes ar­ba tris­luoks­nes parket­len­tes.

Kaip sa­ko Na­mų idė­jų cent­re esan­čių sa­lo­nų „Quick-Step“ bei „Par­ke­tas ir Tape­tas“ va­do­vas Gied­rius Lau­ri­na­vi­čius, tris­luoks­nių par­ket­len­čių ga­min­to­jai su­tei­kia dau­giau­sia įvai­rių ga­li­my­bių pro­jek­tuo­ti pa­trauk­lų na­mų in­ter­je­rą. Pavyz­džiui, kai ku­rie ga­min­to­jai siū­lo tos pa­čios spal­vos skir­tin­gų dy­džių parketlen­tes, to­dėl ga­li­ma kom­bi­nuo­ti ne vie­ną klo­ji­mo bū­dą.

Tris­luoks­nės par­ket­len­tės klo­ja­mos kli­juo­jant ar­ba jun­giant len­te­les vadinamuoju plau­kio­jan­čiu bū­du. Rin­ko­je įsi­vy­rau­ja ąžuo­li­nės par­ket­len­tės, nes ąžuo­lo ka­mie­nas yra vie­no­dai tvir­tas vi­so­se vie­to­se, o uo­sio – ne. Dėl to, paklojus uo­si­nes len­te­les, kai ku­rios kam­ba­rio vie­tos ga­li bū­ti leng­viau pažeidžia­mos.

Vis dėl­to ir ąžuo­lo par­ket­len­tės, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis dan­gų gru­pė­mis, yra mažiau­siai at­spa­rios me­cha­ni­niam po­vei­kiui. Dėl to ne­rei­kia ti­kė­tis, kad medinės grin­dys il­gai bus to­kios pa­čios, kaip jų su­mon­ta­vi­mo die­ną, jei kambary­je daž­nai stum­dy­si­te bal­dus ir ap­skri­tai ten virs ak­ty­vus gy­ve­ni­mas. Tie­sa, me­di­nes grin­dis ga­li­ma vie­ną ar­ba du kar­tus at­nau­jin­ti šli­fuo­jant ir iš naujo la­kuo­jant.

Taip pat tu­rin­tie­siems grin­di­nio šil­dy­mo sis­te­mą rei­kės su­si­tai­ky­ti su di­des­nė­mis iš­lai­do­mis ši­lu­mai, ly­gi­nant su ki­to­mis dan­go­mis.

No­rin­tie­siems tvir­tu­mo

Prak­tiš­kiems žmo­nėms, ku­rie po būs­to ap­dai­los pir­miau­sia no­ri tu­rė­ti kuo mažiau bui­ti­nių rū­pes­čių, pa­ta­ria­ma pa­si­dai­ry­ti po la­mi­nuo­tos dan­gos len­ty­nas. Jos yra at­spa­riau­sios įbrė­ži­mams, dė­vė­ji­mui, o iš­vaiz­da ga­na ar­ti­ma me­di­nėms. Jau yra grin­dų ir su di­des­niu at­spa­ru­mu drėg­mei.

Vi­sos la­mi­nuo­tos dan­gos skirs­to­mos į at­spa­ru­mo kla­ses, to­dėl rei­kia įver­tin­ti, ko­kio­se pa­tal­po­se jos bus klo­ja­mos. 32 at­spa­ru­mo kla­sės la­mi­nuo­tos grin­dys skir­tos nau­do­ti bui­ti­nė­se pa­tal­po­se. Jų vi­siš­kai už­ten­ka gy­ve­na­mie­siems namams. 33 ir 34 at­spa­ru­mo kla­sės – skir­tos ko­mer­ci­nėms pa­tal­poms, kur ypač di­de­lis žmo­nių srau­tas. Yra ga­min­to­jų, ku­rie siū­lo tos pa­čios spal­vos ir raš­to len­te­les vi­soms kla­sėms. Tai yra pa­to­gu tiems, ku­rie sve­tai­nė­je no­ri itin at­spa­rių grin­dų, bet jų ne­ver­ta klo­ti mie­ga­ma­ja­me, o rei­kia vi­sur vie­no­dos dan­gos. Taip su­tau­po­ma, nes di­dė­jant kla­sei brangs­ta ir dan­ga.

Kai ku­rie ga­min­to­jai siū­lo ga­mi­nius su an­tis­ta­ti­niu, leng­vai nu­va­lo­mu pa­vir­šiu­mi. La­mi­nuo­tas grin­dis ne­sun­ku su­mon­tuo­ti ir na­gin­ges­niems ne­pro­fe­sio­na­lams.

Vi­ni­li­nė dan­ga – ma­lo­nu ženg­ti

Pas­ta­rai­siais me­tais vis la­biau po­pu­lia­rė­ja vi­ni­li­nė grin­dų dan­ga. To­kį populiarumą le­mia di­de­lis jų pa­na­šu­mas į na­tū­ra­lią me­die­ną: at­ku­ria­ma pa­na­ši į me­di­nių len­tų teks­tū­ra, jos yra ty­lios, ma­lo­nios vaikš­čio­ti.

Ki­tas la­bai svar­bus pra­na­šu­mas – di­de­lis at­spa­ru­mas me­cha­ni­niam po­vei­kiui, jos ne­nu­si­dė­vi ma­žiau­siai 25 me­tus. Tie­sa, il­ga­lai­kis nuo­la­ti­nis sun­kaus bal­do kon­tak­tas ga­li de­for­muo­ti pa­vir­šių, to­dėl ne­pa­ta­ria­ma ant vi­ni­li­nės dan­gos statyti sun­kių bal­dų siau­ro­mis ko­je­lė­mis.

Ši dan­ga tu­ri to­kias pa­čias at­spa­ru­mo kla­ses kaip ir la­mi­nuo­to­ji. Vi­ni­li­nė dan­ga yra ge­riau­sia ši­lu­mos lai­di­nin­kė, to­dėl pui­kiai tin­ka šil­do­moms grin­dims.

Vi­ni­li­nės len­te­lės yra dvie­jų rū­šių – su už­rak­tu ir kli­juo­ja­mos. Pas­ta­ro­sios lankstes­nės, bet abi rū­šys tu­ri bū­ti kli­juo­ja­mos, jei klo­ja­mos drėg­no­se patalpose. Jų pa­vir­šius vi­siš­kai at­spa­rus drėg­mei.

Kam svar­bi es­te­ti­ka, tu­rė­tų pa­si­do­mė­ti, ar vi­ni­li­nė dan­ga yra ho­mo­ge­ni­nė, ar he­te­ro­ge­ni­nė. Bran­ges­nė yra pa­sta­ro­ji, nes me­die­nos rie­ves imi­tuo­jan­tis raš­tas pa­si­kar­tos ma­žiau­siai kas pen­kias len­tas ir ne­bus vie­no­das vi­so­se len­te­lė­se. Kli­juo­jant vi­ni­li­nę dan­gą bū­ti­nas la­bai ly­gus pa­grin­das, to­dėl rei­kia iš­lie­ti išlygina­mą­jį sluoks­nį, o tai pa­di­di­na mon­ta­vi­mo iš­lai­das, tuo la­biau kad šį dar­bą pa­tar­ti­na pa­ti­kė­ti pa­ty­ru­siems dar­buo­to­jams.


Šiame straipsnyje: grindysmedienaparketlentėsNIC1

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Žaliosios kambarių puošmenos: idėjos namams
  Žaliosios kambarių puošmenos: idėjos namams

  Ar galite įsivaizduoti jaukius namus be kambarinių augalų? Kad ir koks jūsų būstas – didelis ar mažas, erdvus ar ankštas, modernaus ar klasikinio interjero – natūrali žaluma jame tikrai derės. "Žalioji oazė namams suteikia i...

 • Namai su polėkiu – kaip bekraštis dangus
  Namai su polėkiu – kaip bekraštis dangus

  Ar įmanoma gyventi patogiai ir stilingai vos 21,7 kv. m ploto bute? Taip, jeigu jis yra lofto tipo ir jame galima įrengti antresolę, kurioje telpa miegamasis. Tam užtenka ir 6,6 kv. m. Kaip tik tokį būstą sostinės Naujamiesčio rajone teko projektuoti ...

  3
 • Bėgantiems nuo šalčio gelbsti tiek vilna, tiek linas
  Bėgantiems nuo šalčio gelbsti tiek vilna, tiek linas

  Vėstant orams paprastai griebiamės visų įmanomų šildymosi būdų – renkamės šiltesnius audinius, sluoksniuojame drabužius, o pasyviam poilsiui namuose išsitraukiame pledus. Tačiau kaip išsirinkti audinį, kuris būtų ...

 • Tapetai – perversmas be jokių įsipareigojimų: naujausios tendencijos
  Tapetai – perversmas be jokių įsipareigojimų: naujausios tendencijos

  Buvo metas, kai tapetai laikyti senamadiškais ir atgyvenusiais. Toks požiūris jau senokai pasikeitęs. Šiandien tapetai yra viena paprasčiausių ir dažniausiai naudojamų interjero atnaujinimo priemonių. Jie nepakeičiami ir tada, kai trūks...

 • Sofa – namų karalienė: naujausios tendencijos ir išradimai
  Sofa – namų karalienė: naujausios tendencijos ir išradimai

  Ko gero, tai svarbiausias baldas namuose. Jis pirmiausia krenta į akis, daug pasako apie šeimininkų skonį, pomėgius ir gyvenimo būdą. Laikui bėgant keičiasi ne tik sofų dizainas, medžiagos, bet ir funkcijos. Šiandien didžiulė sofa vis...

 • Namams – praktiškos ir originalios detalės iš šakų
  Namams – praktiškos ir originalios detalės iš šakų

  Tereikia šiek tiek įkvėpimo, ir po kojomis gulinti bet kokio medžio šaka ar net plonutė šakelė įkvėps puikiems sumanymams, kurie nuspalvins namų buitį ir sukurs išskirtinį interjerą. ...

  2
 • Interjero akcentas: vienas, bet ne vienišas
  Interjero akcentas: vienas, bet ne vienišas

  Rudenį, kai dienos ima trumpėti, orai vėsti, namuose praleidžiame vis daugiau laiko. Kyla noras ką nors juose pakeisti ar patobulinti, kad būtų jaukiau, smagiau. Tokiu atveju, kai norisi atsinaujinti, tačiau neplanuojate didelio remonto, gali padėti i...

  1
 • Ko reikia, kad šiuolaikiškoje virtuvėje pasijustumėte profesionalu?
  Ko reikia, kad šiuolaikiškoje virtuvėje pasijustumėte profesionalu?

  Atrodo, paprastų virtuvės prietaisų greitai nebeliks. Nebereikia nė piršto pajudinti, kad jie veiktų – jau įmanoma juos įjungti  balsu, prisilietimu ar per atstumą. Įvairūs jutikliai ir programos, sujungiančios techniką su mobilia...

 • Piešiame lapais: kaip pasigaminti paveikslus ar atvirukus
  Piešiame lapais: kaip pasigaminti paveikslus ar atvirukus

  Ruduo medžių ir krūmų lapus ištapė gražiausiomis spalvomis. Vaikščiodami su vaikais, žinoma, prisirenkate jų puokštę. Neškitės į namus – drauge su mažaisiais kursime smagius darbelius. ...

  1
 • Namų jaukumą kuria nuotraukos: dėmesio vertos idėjos
  Namų jaukumą kuria nuotraukos: dėmesio vertos idėjos

  Neseniai atliktas tarptautinis tyrimas atskleidė, kad lietuviai – tarp labiausiai savo namus mylinčių pasaulio žmonių. Namai mums labai svarbūs, todėl stengiamės jiems suteikti jaukumo ir asmeniškumo. Tam pasitarnauja asmeninės nuotraukos...

Daugiau straipsnių