Ele­gan­tiš­ka, bet ne­sal­di kla­si­ka

Be­veik prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius sta­ty­tas in­di­vi­dua­lus gy­ve­na­ma­sis na­mas Ka­čer­gi­nė­je bu­vo per­gy­ve­nęs ne vie­ną re­konst­ruk­ci­ją ir remontą. Dėl to jo in­ter­je­ras ta­po įvai­rių sti­lių kra­ti­niu, atspin­din­čiu skir­tin­gus lai­ko­tar­pius ir prieš tai gy­ve­nu­sių žmo­nių sko­nį. Dabartiniai šio būs­to šei­mi­nin­kai no­rė­jo jį su­vie­no­din­ti.

Sie­kė sti­lis­ti­nio vien­ti­su­mo

„Iki šiol na­mas ne­bu­vo re­mon­tuo­tas vi­sas tuo pa­čiu me­tu, tad pa­grin­di­nis ma­no tiks­las bu­vo kiek įma­no­ma vis­ką suvie­no­din­ti sti­lis­tiš­kai, – aiš­ki­na ar­chi­tek­tė Arū­nė Bitinaitie­nė, ku­riai bu­vo pa­ti­kė­ta kur­ti in­ter­je­rą. – Užsakovai – vidu­ti­nio am­žiaus po­ra, šį pa­sta­tą įsi­gi­ję prieš be­veik dvide­šimt me­tų, jau bu­vo spė­ję būs­tą pri­tai­ky­ti savo poreikiams, tad no­rė­jo tik jį at­nau­jin­ti. Pag­rin­di­nis pageidavi­mas – kad jis bū­tų pa­to­gus, švie­sus ir elegantiškas.“

Ka­čer­gi­nės mies­te­lio pa­kraš­ty­je, vi­sai gre­ta Ne­mu­no ir miš­ko, na­mas iš­ki­lo apie 1980-uo­sius. Pro jo lan­gus at­si­ve­ria vaiz­din­gas kraš­to­vaiz­dis. Bend­ras plo­tas sie­kia apie 200 kv. m, kam­ba­riai švie­sūs, ta­čiau ga­na že­mi. Prieš tai bu­vu­sios ne­di­de­lės pa­tal­pos jau bu­vo su­jung­tos į di­des­nes erd­ves, tad sie­nų griau­ti nebe­rei­kė­jo, jų iš­dės­ty­mas li­ko, koks bu­vęs.

Kei­tė­si tik vir­tu­vės ir di­džio­jo vo­nios kam­ba­rio kon­fi­gū­ra­ci­ja. Vo­nio­je at­si­ra­do pa­pil­do­ma per­tva­ra nau­jai du­šo ka­bi­nai, san­tech­ni­kos prie­tai­sai su­mon­tuo­ti seno­sio­se vie­to­se. La­bai komp­li­kuo­tą ir ma­žą vir­tu­vę pa­vy­ko pa­di­din­ti įspraudus siau­rą vir­tu­vi­nę sa­lą, prie ku­rios šei­ma su­si­ren­ka pus­ry­čiau­ti. Šeiminin­kė daug ga­mi­na, tad nau­jo­ji sa­la iš­spren­dė prieš tai bu­vu­sio ma­žo darbas­ta­lio pro­ble­mą.

Po­ky­čių ne­bu­vo la­bai daug

„Grin­dys at­nau­jin­tos tik iš da­lies, sve­tai­nė­je ir vir­tu­vė­je li­ko ten anks­čiau iš­klo­tos ply­te­lės, vi­sur ki­tur se­na­sis par­ke­tas bu­vo pa­keis­tas nau­jo­mis tri­jų sluoks­nių len­to­mis. Mie­ga­ma­jam pa­si­rink­ta švie­si ki­li­mi­nė dan­ga“, – pa­sa­ko­ja apie pokyčius A.Bi­ti­nai­tie­nė.

Tiek sve­tai­nė­je, tiek tė­vų mie­ga­ma­ja­me ra­dia­to­riai pa­slėp­ti po me­di­nė­mis uždan­go­mis, pa­da­ry­to­mis bal­di­nin­kų pa­gal spe­cia­lų už­sa­ky­mą.

Šių na­mų in­ter­je­ro sti­lius – šiuo­lai­kiš­ka, ele­gan­tiš­ka kla­si­ka. Steng­ta­si, kad jis ne­tap­tų per­ne­lyg sal­dus, to­dėl veng­ta bal­dus dirb­ti­nai sen­din­ti. Sve­tai­nė­je plyte­lių šal­tu­mą su­švel­ni­na ir su­tei­kia dau­giau jau­ku­mo ta­pe­tai, jais iš­kli­juo­ta da­lis sie­nų. Mie­ga­ma­ja­me jie den­gia be­veik vi­sas sie­nas. Sve­tai­nės ta­pe­tai – švie­saus au­di­nio imi­ta­ci­ja, mie­ga­ma­ja­me pa­si­rink­ti drą­ses­nio raš­to, bet neutralios spal­vos ta­pe­tai.

„Sie­kiant su­teik­ti kla­si­ki­nio ele­gan­tiš­ku­mo ties lu­bo­mis nau­jai iš­kli­juo­ti kar­ni­zai. Su­šil­dy­ti val­go­mo­jo ir sve­tai­nės erd­vę pa­de­da vil­no­niai ki­li­mai. Kar­tu jie funkciškai at­ski­ria šias zo­nas. Vir­tu­vė ga­na siau­ra ir ge­rai ma­to­ma iš sve­tai­nės, tad ant vie­nos sie­nos pa­ka­bin­tas de­ko­ra­ty­vus veid­ro­dis, vi­zua­liai di­di­nan­tis patal­pą“, – tei­gia ar­chi­tek­tė. Sve­tai­nei erd­vu­mo su­tei­kia švie­sios spal­vos, žemes­ni bal­dai.

Neuž­go­žia vaiz­do už lan­go

In­ter­je­re do­mi­nuo­ja ra­mios, pilkš­vai rus­vos spal­vos. A.Bi­ti­nai­tie­nė daž­nai renkasi ra­mius at­spal­vius sie­noms, nes ta­da jos tam­pa la­bai pa­to­giu fo­nu ekspo­nuo­ti ki­toms in­ter­je­ro de­ta­lėms, ryš­kes­niems pa­veiks­lams, bal­dams, kuriuos lai­kui bė­gant ga­li­ma leng­vai keis­ti su­ku­riant ki­tą nuo­tai­ką. Be to, iš svetai­nės at­si­ve­ria pui­kus upės vaiz­das, tad steng­ta­si jo neuž­gož­ti at­nau­ji­nant na­mus.

Pa­si­rink­tas ga­na mo­noch­ro­mi­nis neut­ra­lus ko­lo­ri­tas, bet steng­ta­si, kad ne­bū­tų nuo­bo­du akiai: bu­vo nau­do­ja­mas įvai­rių fak­tū­rų (ak­so­mas, vil­na, oda) ir įvai­rių raš­tų de­ri­nys (ta­pe­tų, užuo­lai­dų, bal­di­nių au­di­nių). Mie­ga­ma­ja­me steng­ta­si sukur­ti kuo jau­kes­nę ap­lin­ką, to­dėl bu­vo pa­si­rink­tas minkš­tas lo­vos gal­vū­ga­lis, raš­tuo­ti ta­pe­tai, kaip ir sve­tai­nė­je, steng­ta­si de­rin­ti skir­tin­gas fak­tū­ras.

Di­džia­ja­me sa­ni­ta­ri­nia­me maz­ge nau­jai įreng­ta du­ši­nė – ga­na erd­vi ir pra­ban­gi, čia už­te­ko vie­tos ir pa­to­giam suo­liu­kui. Tai ne­stan­dar­ti­nis spren­di­mas, kaip ir van­dens nu­lei­di­mo myg­tu­kas, deng­tas sie­ni­nė­mis ply­te­lė­mis. Sie­nų ap­dai­lai nau­do­tos bliz­gios mar­mu­ro imi­ta­ci­jos ak­mens ma­sės ply­te­lės, grin­dims to­kios pa­čios, tik ne­po­li­ruo­tos, kad ne­bū­tų sli­du. Spal­vos pilkš­vai rus­vos, kaip ir ki­to­se pa­tal­po­se.

„La­bai pa­dė­jo tai, kad apie in­ter­je­rą bu­vo gal­vo­ja­ma komp­lek­siš­kai, vi­si audiniai, spal­vos, raš­tai bu­vo kruopš­čiai ren­ka­mi vie­nu me­tu, tik su­dė­lio­jus juos į visu­mą bu­vo prii­ma­mi ga­lu­ti­niai spren­di­mai“, – džiau­gia­si sti­lin­gų na­mų kū­rė­ja.

Idė­jos, ver­tos ko­pi­juo­ti

Ma­žą vir­tu­vę pa­di­din­ti įma­no­ma jo­je pa­ka­bi­nus di­de­lį veid­ro­dį ir su­pro­jek­ta­vus siau­rą sa­lą, ku­ri pa­si­tar­naus ir kaip val­gy­mo vie­ta, kai no­ri­si grei­tai už­kąs­ti.

Jei­gu nė­ra ga­li­my­bės pa­keis­ti se­nų ply­te­lė­mis iš­klo­tų grin­dų, pa­klo­ki­te di­de­lius vil­no­nius ki­li­mus. Jie spin­du­liuo­ja ši­lu­mą ir pa­de­da at­skir­ti funk­ci­nes zo­nas.

Kla­si­ki­nio ele­gan­tiš­ku­mo in­ter­je­rui su­teiks ties lu­bo­mis iš­kli­juo­ti kar­ni­zai, mediniai ra­dia­to­rių už­den­gi­mai.

Jei pa­tal­pų lu­bos že­mos, sie­nas nu­da­žy­ki­te švie­sia spal­va, pa­rin­ki­te že­mes­nius bal­dus – tai pa­dės su­kur­ti erd­vu­mo įspū­dį.

Mo­noch­ro­mi­nis neut­ra­lus namų ko­lo­ri­tas ne­bus nuo­bo­dus, jei nau­do­si­te skirtingų fak­tū­rų me­džia­gas, įvai­rius raš­tus ir or­na­­men­tus.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Penki J. Žižės patarimai tėveliams, kaip namuose palaikyti tvarką
  Penki J. Žižės patarimai tėveliams, kaip namuose palaikyti tvarką

  Visi tėveliai puikiai žino, kokie yra pirmieji keli vaiko auginimo mėnesiai ar net keleri metai. Nesvarbu, ar šis verkia, ar dūksta, rūpintis švara tiesiog nėra laiko. O kur dar išpurvinti drabužėliai, apipaišyti tapetai ir ...

  1
 • Supamųjų kėdžių atgimimas: gamina energiją ir ne tik
  Supamųjų kėdžių atgimimas: gamina energiją ir ne tik

  Kažkada supamąją kėdę ar krėslą galėjai rasti kone kiekvienuose namuose. Vėliau jie buvo išnešti į sandėliukus, palėpes, nukeliavo į sąvartynus, nes buvo laikomi senamadiškais. Laimė, dizaineriai šį unikalų baldą g...

 • Žaliosios kambarių puošmenos: idėjos namams
  Žaliosios kambarių puošmenos: idėjos namams

  Ar galite įsivaizduoti jaukius namus be kambarinių augalų? Kad ir koks jūsų būstas – didelis ar mažas, erdvus ar ankštas, modernaus ar klasikinio interjero – natūrali žaluma jame tikrai derės. "Žalioji oazė namams suteikia i...

 • Namai su polėkiu – kaip bekraštis dangus
  Namai su polėkiu – kaip bekraštis dangus

  Ar įmanoma gyventi patogiai ir stilingai vos 21,7 kv. m ploto bute? Taip, jeigu jis yra lofto tipo ir jame galima įrengti antresolę, kurioje telpa miegamasis. Tam užtenka ir 6,6 kv. m. Kaip tik tokį būstą sostinės Naujamiesčio rajone teko projektuoti ...

  3
 • Bėgantiems nuo šalčio gelbsti tiek vilna, tiek linas
  Bėgantiems nuo šalčio gelbsti tiek vilna, tiek linas

  Vėstant orams paprastai griebiamės visų įmanomų šildymosi būdų – renkamės šiltesnius audinius, sluoksniuojame drabužius, o pasyviam poilsiui namuose išsitraukiame pledus. Tačiau kaip išsirinkti audinį, kuris būtų ...

 • Tapetai – perversmas be jokių įsipareigojimų: naujausios tendencijos
  Tapetai – perversmas be jokių įsipareigojimų: naujausios tendencijos

  Buvo metas, kai tapetai laikyti senamadiškais ir atgyvenusiais. Toks požiūris jau senokai pasikeitęs. Šiandien tapetai yra viena paprasčiausių ir dažniausiai naudojamų interjero atnaujinimo priemonių. Jie nepakeičiami ir tada, kai trūks...

 • Sofa – namų karalienė: naujausios tendencijos ir išradimai
  Sofa – namų karalienė: naujausios tendencijos ir išradimai

  Ko gero, tai svarbiausias baldas namuose. Jis pirmiausia krenta į akis, daug pasako apie šeimininkų skonį, pomėgius ir gyvenimo būdą. Laikui bėgant keičiasi ne tik sofų dizainas, medžiagos, bet ir funkcijos. Šiandien didžiulė sofa vis...

 • Namams – praktiškos ir originalios detalės iš šakų
  Namams – praktiškos ir originalios detalės iš šakų

  Tereikia šiek tiek įkvėpimo, ir po kojomis gulinti bet kokio medžio šaka ar net plonutė šakelė įkvėps puikiems sumanymams, kurie nuspalvins namų buitį ir sukurs išskirtinį interjerą. ...

  2
 • Interjero akcentas: vienas, bet ne vienišas
  Interjero akcentas: vienas, bet ne vienišas

  Rudenį, kai dienos ima trumpėti, orai vėsti, namuose praleidžiame vis daugiau laiko. Kyla noras ką nors juose pakeisti ar patobulinti, kad būtų jaukiau, smagiau. Tokiu atveju, kai norisi atsinaujinti, tačiau neplanuojate didelio remonto, gali padėti i...

  1
 • Ko reikia, kad šiuolaikiškoje virtuvėje pasijustumėte profesionalu?
  Ko reikia, kad šiuolaikiškoje virtuvėje pasijustumėte profesionalu?

  Atrodo, paprastų virtuvės prietaisų greitai nebeliks. Nebereikia nė piršto pajudinti, kad jie veiktų – jau įmanoma juos įjungti  balsu, prisilietimu ar per atstumą. Įvairūs jutikliai ir programos, sujungiančios techniką su mobilia...

Daugiau straipsnių